ایوند با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف است. شما نیز به این کارزار بپیوندید.#صیانت_از_حقوق_کاربراناطلاعات بیشتر
کاور
"آزمون گواهینامه عمومی سپیدار" در تاریخ دوشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶:۱۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

آزمون  راس ساعت 14 الی 16.10 روز دو شنبه 29 شهریور ماه برگزار می شود و داوطلبان بر اساس زمان مندرج می‌توانند به سوالات پاسخ دهند. سوالات از سیستم‌های حسابداری، دریافت پرداخت، تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش، حقوق دستمزد به صورت تستی و تشریحی و در سطح کاربر سپیدار طراحی شده و زمان کافی برای پاسخ به سوالات در نظر گرفته شده است.

سرفصل های آزمون:

راه اندازی  سيستم:

·        ايجاد سال مالي 

·        تعيين نوع ارز پايه 

·        تعريف اطلاعات شرکت 

·        تعريف کاربر جديد

کدينگ:

·        تعريف کدينگ

·        تعيين طول کدينگ

·        استفاده از کدينگ پيش فرض

·        تعريف حساب معين

·        تعريف انواع تفصيلي

صدور سند و گزارش گیری:

·        صدور سند حسابدار

·        ذخيره شرح سند

·        شماره و تاريخ پيگيری

·        گزارش مرور حساب ها

عمليات پايان سال:

·        تبديل اسناد موقت به دائم 

·        صدور سند کل 

·        بستن حسابها 

·        بستن حسابها موقت 

·        صدور سند اختتاميه

عمليات ارز:

·        تعريف ارز 

·        صدور سند تسعير ارز

معرفي نرم افزار دريافت و پرداخت: 

·        معرفي دوره 

·        دريافت و پرداخت سپيدار در يک نگاه 

·        فرآيند دريافت 

·        فرآيند پرداخت 

·        اطلاعات پايه 

 تنظيمات نرم افزار دريافت و پرداخت:

·        تعريف صندوق 

·        تعريف حساب بانکي 

·        تعريف دستگاه کارتخوان

 .       ثبت انواع دريافت در نرم افزار دريافت و پرداخت سپيدار

عمليات چکهای دريافتي:

·         واگذاری چک به بانک 

·         وصول چک دريافتي

·         واخواست چک دريافتي

·          نقد کردن چک 

·         استرداد چک 

·        تسويه حساب دستگاه کارتخوان

ثبت انواع پرداخت در نرم افزار دريافت و پرداخت سپيدار:

·        پرداخت چک روز 

·        ثبت اعلاميه برداشت از حساب بانکي

·        پرداخت وجه نقد

·        پرداخت چک مدت دار

·        خرج کردن چک 

عمليات چک پرداختي:

·        وصول چک پرداختي

  تهيه مغايرت بانکي:

·        ثبت صورتحساب بانک 

·        تهيه صورت مغايرت بانکي 

گزارشات نرم افزار دريافت و پرداخت:

.       گزارشات نرم افزار

اطلاعات  پايه:

·        تنظيمات سيستم انبار 

·        تنظيمات ماليات بر ارزش افزوده 

·        تعريف انبار 

·        تعريف واحد سنجش

تعريف کالا:

·        تعريف کالا 

·        تعريف خدمت 

·        تعريف بارکد دو بعدی 

·        ثبت موجودی دوره اول

ورود کالا و برگشت ورودی کالا به انبار:

·        ثبت فاکتور خريد 

·        ثبت ورود کالا به انبار بابت خريد (رسيد انبار خريد)

·        ثبت ورود کالا به انبار بابت توليد (رسيد انبار توليد) ثبت برگشت ورودی کالا به انبار (برگشت رسيد انبار) 

·        ثبت فاکتور خريد خدمت

خروج کالا و برگشت خروج کالا از انبار:

·        ثبت خروج کالا از انبار بابت فروش (خروج انبار فروش) ثبت خروج کالا از انبار بابت ساير (خروج انبار ساير) 

·        ثبت خروج کالا از انبار بابت مصرف (خروج انبار مصرف) 

·        ثبت برگشت خروج کالا از انبار (برگشت خروج انبار) 

·        ثبت انتقال کالا بين انبارها

فرمهای تکميلي سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        اعلاميه بدهکار-بستانکار 

·        تقسيط اسناد انبار

·        قيمت گذاری محصولات توليدی

·        قيمت گذاری  اسناد انبار

گزارشات سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        گزارش مرور مبلغي و مرور تعداد 

·        کاردکس کالا 

·        صورت حساب تامين کنندگان

·        گزارش اقلام باز فاکتور خريد

·        گزارش کالاهای نيازمند سفارش

خروجي های قانوني سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        فايل خريد و فروش فصلي

·        گزارش ماليات بر ارزش افزوده

عمليات پايان سال سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        انبار  انبارگرداني 

·        انتقال موجودی  ريالي و تعدادی به سال بعد

·        تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش 

اطلاعات  پايه:

·        تنظيمات سيستم انبار 

·        تنظيمات ماليات بر ارزش افزوده 

·        تعريف انبار 

·        تعريف واحد سنجش

تعريف کالا:

·        تعريف کالا 

·        تعريف خدمت 

·        تعريف بارکد دو بعدی 

·        ثبت موجودی دوره اول

ورود کالا و برگشت ورودی کالا به انبار:

·        ثبت فاکتور خريد 

·        ثبت ورود کالا به انبار بابت خريد (رسيد انبار خريد)

·        ثبت ورود کالا به انبار بابت توليد (رسيد انبار توليد) ثبت برگشت ورودی کالا به انبار (برگشت رسيد انبار) 

·        ثبت فاکتور خريد خدمت

خروج کالا و برگشت خروج کالا از انبار:

·        ثبت خروج کالا از انبار بابت فروش (خروج انبار فروش) ثبت خروج کالا از انبار بابت ساير (خروج انبار ساير) 

·        ثبت خروج کالا از انبار بابت مصرف (خروج انبار مصرف) 

·        ثبت برگشت خروج کالا از انبار (برگشت خروج انبار) 

·        ثبت انتقال کالا بين انبارها

فرمهای تکميلي سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        اعلاميه بدهکار-بستانکار 

·        تقسيط اسناد انبار

·        قيمت گذاری محصولات توليدی

·        قيمت گذاری  اسناد انبار

گزارشات سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        گزارش مرور مبلغي و مرور تعداد 

·        کاردکس کالا 

·        صورت حساب تامين کنندگان

·        گزارش اقلام باز فاکتور خريد

·        گزارش کالاهای نيازمند سفارش

خروجي های قانوني سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        فايل خريد و فروش فصلي

·        گزارش ماليات بر ارزش افزوده

عمليات پايان سال سيستم تامين کنندگان و انبار:

·        انبار  انبارگرداني 

·        انتقال موجودی  ريالي و تعدادی به سال بعد

·        تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش 

·        تنظيمات ماليات بر ارزش افزوده 

·        تعريف انواع فروش

·        تعيين قيمت فروش کالا

ثبت عمليات فروش:

·        ثبت پيش فاکتور 

·        ثبت فاکتور فروش بر مبنای پيش فاکتور

·        ثبت فاکتور فروش

·        ثبت فاکتور برگشتي

·        ثبت فاکتور فروش بر مبنای خروج انبار

فرمهای تکميلي نرم افزار مشتريان و فروش:

·        ثبت دريافت های اسناد فروش

·        ثبت اعلاميه بدهکار و بستانکار 

·        تقسيط اسناد فروش

 گزارشات نرم افزار مشتريان و فروش:

·        گزارش مرور فروش 

·        گزارش فاکتور های تحويل نشده و خروج انبارهای بدون فاکتور 

·        گزارش اقلام باز پيش فاکتور

·        صورتحساب مشتريان

عمليات پايان سال نرم افزار مشتريان و فروش:

·        عمليات پايان سال نرم افزار مشتريان و فروش

اطلاعات پايه راه اندازی سيستم:

·        تعريف محل خدمت 

·        تعريف مرکز هزينه 

·        تعريف شغل 

·         تعريف کارمندان 

تنظیمات :

.        تعريف شعب بيمه و ماليات: 

·        تعریف شعبه بیمه تامین اجتماعی

·        تعریف شعبه وزارت دارایی 

·        تعریف شعبه بیمه تکمیلی 

.       انتخاب عوامل 

.        تنظيمات حقوق و دستمزد:

·        تنظیمات بیمه و مالیات 

·        تنظیمات بیمه تکمیلی 

·        تنظیمات عیدي، مرخصی، سنوات 

·        تنظیمات کارکرد و سایر 

.          ثبت اطلاعات پرسنلی:

·          تعريف و تخصيص وام 

·        ثبت قرارداد پرسنل 

·        ثبت اطلاعات استقرار

محاسبات:

 .       ورود اطلاعات ماهانه 

·        محاسبه پرداخت حقوق 

·        محاسبه پرداخت عیدي 

·        محاسبه بازخرید مانده مرخصی 

·        محاسبه بازخرید سنوات

تهیه خروجی ها:

·        تهيه ليست ديسکت بيمه 

·        تهيه ليست فايل ماليات 

·        تهيه ليست ديسکت بانک

·        گزارشات

·        مرور حقوق

·        لیست هاي حقوق

اطلاعات تکمیلی:

·        تعريف عامل 

·        تعريف جدول مالياتي 

·        اصلاح مانده مرخصي 

تسويه حساب:

 

**نکات مهم مدل آزمون: 

لینک ورود به آزمون، نام کاربری و پسورد تا قبل از ساعت 12 ظهر روز آزمون برای شما پیامک می‌شود. درصورتیکه این اطلاعات به دست شما نرسید با شماره 02181022225 تماس بگیرید.
به هر سوال فقط یکبار دسترسی دارید پس با دقت به سوال پاسخ دهید و پس از اطمینان کامل به سراغ سوال بعدی بروید؛ امکان برگشت مجدد به سوالات قبلی وجود ندارد. ضمن اینکه زمان آزمون را نیز در نظر بگیرید.
برای شرکت در آزمون راس زمان مقرر به لینکی که برای شما پیامک شده است  وارد شوید.
قبولی در آزمون مستلزم کسب حدالنصاب امتیازات آزمون است و در صورت قبولی گواهینامه معتبر الکترونیکی برای شما ارسال می شود.
وقت آزمون قطعی نیست و در هنگام شروع آزمون بر اساس زمان لازم برای پاسخ به سوالات اعلام می شود.
(لازم به توضیح است وقت آزمون بر اساس پاسخگویی فردی با اطلاعات و سرعت عمل پایین تر از متوسط تنظیم می‌شود اما به گونه‌ای است که امنیت آزمون نیز حفظ شود)

*هزینه کارمزد ایوند برای شرکت در دوره به عهده‌ی شرکت کننده می‌باشد.

برگزار‌کننده

آواتار

سپیدار سیستم

گروه شرکت های همکاران سیستم از مجموعه شرکتهای تخصصی و منطقه ای تشکیل شده است که وظیفه عرضه محصولات و ارائه راه کار و خدمات به مشتریان را در سراسر کشور بر عهده دارند. شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف

رویداد های برگزارشده۲۴۴
رویداد های فعال۱۱
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۷۱۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

شنبه ۶ آذر

آموزش مفاهیم کاربردی حقوق و دستمزد + نرم افزار سپیدار

 • آنلاین
 • ۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • سپیدار سیستم
جمعه ۷ آبان

کارگاه اجرایی تهیه صورت معاملات فصلی

 • آنلاین
 • ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • پرشین حساب
دوشنبه ۱۰ آبان

آموزش نرم افزار دشت همکاران سیستم

 • آنلاین
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دشت همکاران سیستم
چهارشنبه ۱۹ آبان

آخرین تغییرات قوانین اداره کار

 • آنلاین
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
 • شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر آراد