اينفوگرافيک و روش های نوین دیداری سازی داده ها و اطلاعات

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / سازمانی
اضافه به تقویم
 اينفوگرافيک و روش های نوین دیداری سازی داده ها و اطلاعات
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۴۹۷۷۰۶۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


«آشنايي با انواع اينفوگرافيک، كاربردها و تکنیک های طراحی آن »

1- مقدمه

مغز ما انسان ها علاقه بسيار زيادي به ذخيره و تحليل داده ها و اطلاعات به صورت بصري دارد. حتي ارتباط ميان اشيا و اطلاعات را بيشتر به شكل تصويري ذخيره مي كند تا به روش‌هاي ديگر. در واقع يادگيري و درك صورت فيزيكي و بصري داده ها و اطلاعات براي مغز ما به مراتب سريع تر و آسان تر از درك و فهم شكل نوشتاري آنها است.

در اين راستا اينفوگرافيك ها يا گرافيك هاي اطلاع رسان، به عنوان ابزاري جهت بصري سازي و نمايش تصويري داده ها و اطلاعات سهم و نقش بسيار برجسته اي را خواهند داشت. استفاده از اينفوگرافيك ها باعث مي شود مخاطب حجم قابل ملاحظه‌اي از داده ها و اطلاعات را به سادگي و در حداقل زمان ممكن دريافت نمايد. با توجه به محدوديت هاي زماني و وجود حجم عظيمي از داده ها و اطلاعات و توليد و گسترش روزافزون آن در دنياي امروز، اهميت استفاده از اينفوگرافيك ها بيش از پيش نمايان مي شود.

 

برخي از مهمترين كاربردهاي اينفوگرافيك ها، شامل:

1- گزارشات (عملکرد، مديريتي، آماري و . . .)    2- يادگيري و آموزش   3- ابزار رهگيري    4- روزمه يا سوابق افراد   

5- كاربرگ ها     6- تبليغات و معرفی محصول     7- معرفي و ارائه     8- فرهنگ و هنر

 

مزاياي استفاده از اينفوگرافيك ها، عبارتند از:

1- يك ارائه متفاوت   2- انتقال مفاهيم در كوتاه ترين زمان  

3- يك شيوه تاثيرگذار   4- انتقال مفاهيم پيچيده در قالبي ساده

2- اهداف برگزاري كارگاه

 • ايجاد توانايي در مخاطبان به منظور شناسايي كاربردها و استفاده از اينفوگرافيك در راستای وظایف محوله
 • تسهيل در امر تصميم سازي براي مديران ارشد و بالادستی با استفاده از اينفوگرافيك ها
 • آشنايي مقدماتی با تكنيك هاي ارائه گزارشات عملکرد، مالی، مدیریتی، آماري و . . . با بهره گيري از اينفوگرافيك ها و شيوه هاي نوين دیداری سازی داده ها و اطلاعات در بسترهای مختلف
 • انتقال تأثيرگذارتر و ماندگارتر مفاهيم آموزشي

 

3- سرفصل موضوعات كارگاه

 

1- بخش اول (مقدمه و تعاریف) - (30 دقیقه)

* اينفوگرافيك چيست؟

* مزاياي استفاده از اينفوگرافيك

* كاربردهاي اينفوگرافيك

* ارائه نمونه هايي از اينفوگرافيك هاي طراحي شده ايران و جهان

* ساختار اينفوگرافيك

* معرفي قسمت هاي اصلي يك اينفوگرافيك

* نقش خلاقیت در اینفوگرافیک و پرورش خوب دیدن

* انواع اينفوگرافيك

* ارائه مراجع و وب سايت هاي مفيد

 

2- بخش دوم (تکنیک های طراحی) - (30 دقیقه)

* آشنايي با 8 تكنيك اصلي طراحي اينفوگرافيك  (اين بخش، با در نظر گرفتن زمان كارگاه، به صورت تعامل با مخاطبان ارائه خواهد شد.) 

 • Typography
 • Timeline
 • Charts
 • Process , Road map
 • Big Picture, Conceptual Picture
 • Maps (Location, Metro, Geography, Genetics)
 • Cartoons(Symbol, Icons, Pictogram)
 • Hybrid(Complex)

 2- بخش سوم (آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ، ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و  . . .) - (60 دقیقه)

 

*آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺧﺎص

* آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﭘﺮزي ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

* آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﯾﮏ اراﺋﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ

* ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﺳﻼﯾﺪﻫﺎﯾﻤﺎن دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

سخنرانان

مهندس منصور میرطاهری

مهندس منصور میرطاهری

موسس نخستین مرجع اینفوگرافیک فارسی

آدرس:تهران انتهای کارگر شمالی روبروی انرژي اتمی- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- مرکز تحقیقات مخابرات