کاور
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰

امپراتوری کارآفرینی خودت رو بساز

  • از ۳۶,۵۰۰ تومان
  • تهران
  • کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

هدف از برگزاری این رویداد


همانطور که می دانید افزایش مشکلات مالی واقتصادی در سطح جامعه ، اکثر هم وطنان  ما را برآن داشته تا برای خود یک کسب وکار راه اندازی نموده و از این راه  بخشی از هزینه های زندگی خود را تامین نمایند .

این برنامه ی آموزشی ، در پی آن است تا مراحل ساخت یک امپراتوری کارآفرینی که را براساس تجارب 30 ساله ی سخنران این برنامه ، طراحی وتنظیم شده است ، برای شما تشریح نموده وشما را برای حضور در دنیای پرچالش وبیرحم کارآفرینی وکسب وکار اماده نماید .

این رویداد براساس مدل 7 خوان کارآفرینی اجراء می شود ، که آقای دکتر حیدرامیران به عنوان طراح آن ، 10 سال است که این مدل را به عنوان مدل بیزینس کوچینگ ایرانی به جامعه ی کسب وکار وکارآفرینی ایرانی معرفی نموده اند .


آشنایی با مولفه ها وو یژگی های امپراتوران کارآفرین


دراین رویداد شما با برخی از ویژگی ها ومشخصات امپراتوران کارآفرینی ایران آشنا می شوید : 

1-    برخورداری از نگاه وتحلیل های استراتژیک وتمرکزوماندن در مسیراستراتژیک

2-   کارآفرینان سطح دهم ، بیشتر نقش راهبرپروژه ها را ایفاء می کنند تا مجری پروژه ها

3-  خلق ودیدن فرصت ها

4-   نیت وقصدی راسخ درساخت یک امپراتوری قوی وکارآمد

5-   درک تحولات وپیش بینی آینده همراه با ایجاد آنها وموج سازی

6-   همراهی وهمسویی با تکنولوژی

7-  ارزش آفرینی وپای بندی ابدی به آن

8-  شبکه وهاب سازی

9-   کارآفرینی به معنای عام وخاص آن

10- انجام مسئولیت های اجتماعی

11- تغییر و نوآوری دایمی واستقبال از آن

12-                        مدیریت مالی

13-                       مدیریت بهینه سبد دارایی های شرکت ومتنوع وپایدار کردن آن در داخل وخارج از کشور( تخم مرغ ها را در یک سبد نچیدن)

14-                       به کارگیری مدل های بهینه کسب وکار

15-                       توجه خاص به فضای مجازی

16-                        تقویت قدرت فروش وبازاریابی شرکت

17-                       تبدیل شدن به شرکت صادراتی وارزآور

18-                       عبوراز مرزهای درآمدی وتولید ثروت

19-                        همکاری با شرکت های خارجی

20-                        برخورداری هم زمان از قدرت اجرایی وبرنامه ریزی و تفکر

21-                        برنامه ریزی ، تلاش واقدام برای ساخت یک امپراتوری ظرف 5 سال – با حداقل کسب 100 میلیارد تومان درآمد سالیانه )

22-                       رسانیدن شرکت به ردیف 1000 شرکت برترایرانی ظرف 5 سال

23-                      قرارگرفتن در فهرست 1000 شرکت خارجی ظرف 10 سال

24-                      کارآفرینی اجتماعی

25-                      اعتقاد به رشد وتغییر مستمر واستراتژیک

26-                       اهمیت دادن به فروش وبازاریابی وقوی شدن در آن

27-                      فکور بودن تا مجری بودن

28-                      شکار افراد لایق وشایسته head hunting

29-                        مدیریت سرمایه های مالی وغیر مالی

30-                       تامین مالی ارزان قیمت برای شرکت وتسبط بر منابع مالی اینچنین

31-                       شبکه سازی

32-                      ایجاد شبکه ای قوی وکارآمد از دوستان وهمراهان آماده خدمت

33-                     دوری از کینه ورزی وبسط روحیه ی دوستی وصمیمت

34-                     تلقی از شکست به عنوان تمرین وآزمایش راه های تحقق هدف

35-                     تشخیص به موقع بادهای موافق وناموافق

36-                      آسیب شناسی مستمر کسب وکار

37-                     بازسازی مستمر روحی وروانی

38-                     برخورداری از حسن رقابت پذیری

39-                      ترجیح دادن منافع سازمان به همه چیز وبسط این فرهنگ در سازمان

40-                       نتیجه گرایی وعام کردن این مفهوم در سازمان

41-                       کنترل ونظارت مستمر بر شاخص های سلامت شرکت [16]

42-                      داده کاوی وشناسایی وتحلیل روندها

43-                     هدف مندی وحفظ این فرهنگ در سرتاسر سازمان

44-                      جلوگیری از کهولت وپیری سازمان

45-                      احترام وبهره گیری از کارکنان شایسته ولایق

46-                      ارزیابی مستمر وبرخط [17]عملکرد سازمان وبازخورآن به کل سازمان

47-                     توجه دایمی به دوام[18] از طریق ایجاد وحفظ فرهنگ و ارزشهای خاص برای حفظ  ودوام سازمان

48-                     انتخاب اهداف استراتژیک به عنوان محور فعالیت های سازمان نه استراتژی محور کردن سازمان [19]

49-                      کمک به کارکنان وهمکاران برای دستیابی به حداکثر قابلیت فردی در جهت تحققاهداف گروه

50-                       ویژگی آخری که مایلم به آن اشاره کنم ، قدرت ایستادگی کارآفرین در میان طوفان ها وگردبادها وایستادگی وپرکاری ومقاومت آنها است .برگزارکنندگان

سخنران

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران
موسس انتشارات امیران
موسس سایت بیزینس مانیتورایران
دبیراجرایی جایزه استارت آپ های برترایران
موسس شتاب دهنده ی کارآفرین
موسس گروه سرمایه گذاری کارآفرین

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی


منبع آموزشی این رویداد


توصیه می کنیم ، حتما قبل از حضوردراین رویداد ، کتاب زیر را مطالعه کنید :


توضیح مهم


 


با توجه به حضور افرادی از شهرستان ها ، این رویداد به صورت مجازی و وبیناری برگزار می شود .پس از ثبت نام شما ، یک لینک اختصاصی برای حضور شما دراین وبینار در زمان اعلام شده برای  رویداد ، ارسال می شود . لطفا دراین مورد دقت کنید .

  • شروع: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: تهران تهران - خ ولی عصر- روبروی پارک ملت- جنب بازار صفویه- شماره 2665- ساختمان صورتی - طبقه دوم - واحد 17, تلفن 22059814, 22041812