اولين رويداد آموزشى و تجربى ايده تا عمل در حوزه سلامت

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۹ اسفند ۹۶ ۲۱:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
اولين رويداد آموزشى و تجربى ايده تا عمل در حوزه سلامت
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
٠٢١٢٢٦١٤٦١٧
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ايده پرداز و كسب و كار
۱۷ اسفند
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دانشجويان فنى و مهندسى
۱۷ اسفند
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دانشجويان علوم پزشكى
۱۷ اسفند
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ایده تا عمل در حوزه سلامت

                 

 

ایـده تا عمل رویدادی آموزشـی و تجربی اسـت که برای اولین بار بـا محوریت حوزه سلامت در دانشگاه آزاد اسلامى استان تهران اجـرا خواهد شد ایـن رویـداد بـا بومی سـازی متدولوژی های روز و اسـتفاده از ظرفیت هـا و تجربیـات صاحبان اسـتارتاپ ها و خبـرگان ایـن حـوزه بـا آمـوزش توسط مربيان و منتور هاى متخصص با هدف راه انـدازی کسـب و کارهاى حوزه پزشكى و فناورى اطلاعات بـه شـرکت کنندگان می پـردازد

ایـن رویـداد بـه مـدت ٣ روز متوالی در یک هفتـه  با حضور دانشجويان فنى و مهندسى در كنار دانشجويان علوم پزشكى به جهت پرورش ايده هاى خلاقانه در حوزه سلامت برگـزار مى گـردد

 اسـتارت آپ هـا سـازمان های موقتی هسـتند که بـه دنبال یک مـدل کسـب و کار تکرارپذیـر و مقیـاس پذیر میباشـند


یکی از مزایـای ایـن نوع کسـب و کارها، رشـد سـریع آنها اسـت که سـبب توسـعه اقتصاد کشـور شـده و در نتیجه اشتغال زایی خوبـی نیـز بـه همـراه دارد و نمونـه موفق شـرکت هایى کـه از مرحلـه اسـتارتاپی بـه کسـب و کار موفق رسـیده اند گویـای این مطلب اسـت


دانشـگاه ها و مراکـز رشـد دانشـگاهی یکـی از اجـزای مهـم اکوسیسـتم اسـتارتاپی بـه شـمار مى آینـد از سـوی دیگـر اسـتارتاپ ها می تواننـد عـلاوه بر تولید ثـروت و ایجـاد جریان مالـی به سـوی دانشـگاه ها، به عنوان یـک کسـب و کار موفق و الگویـی بـرای دیگر دانشـجویان در سـطح دانشـگاه باشـند


حمایـت مناسـب از یـک اسـتارت آپ در مسـیر موفقیـت بـا پشـتوانه دانشـگاهی، یکـی دیگـر از مؤلفه های مهـم و کلیدی در راسـتای نیـل بـه دانشـگاه کارآفرین می باشـد و از سـویی دیگـر در برندسـازی دانشـگاه آزاد اسـلامی و ایجـاد فاصلـه معنـادار و مزیـت رقابتـی نسـبت به سـایر دانشـگاه ها بسـیار تأثیرگـذار می باشـد.

هدف ایده تا عمل

شروع
ایده تا عمل طراحی شده تا به آموزش دانشجویان سرعت ببخشد.

محیطی ایده آل از افراد باهوش و مشتاق فراهم آمده براى شرکت کنندگان در سه روز تا بیشترین حد ممکن یاد بگیرند.

یادگیری
می آموزند برای شروع یک کسب و کار به چه نیاز دارند. تنها راه یادگیری تجربه ی تلاش کردن است.

اکتشاف
دانشجویان درمی یابند که در کجای مسیر سفر کارآفرینی قرار دارند.

با منابع در دسترس شان آشنا می شوند و درک می کنند که برای موفقیت باید قدم بردارند.

ارتباط
دانشجویان و علاقه مندان با کسانی که می خواهند محصول جدیدی بسازند آشنا می شوند و به آنها می پیوندند

و در آنجا مربی، دوست، هم مؤسس یا سرمایه گذار خود را می یابند.

سخنرانان رویداد

دکتر پروین داداندیش

دکتر پروین داداندیش

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر محسن نفر

دکتر محسن نفر

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

شورای سیاست گذاری

دکتر حمیدرضا رحیمی

دکتر حمیدرضا رحیمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر مریم مصلح

دکتر مریم مصلح

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر امیر هوشنگ رمضانی

دکتر امیر هوشنگ رمضانی

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر هنگامه بختیار

دکتر هنگامه بختیار

مدیر کل دفتر پژوهشی و فناوری و نوآوری علوم پزشکی

دکتر جلال حیدربیگی

دکتر جلال حیدربیگی

مدیر توسعه مراکز رشد پارک های علمی فناوری و ارتباط با صنعت علوم پزشکی

دکتر قباد بهزادی پور

دکتر قباد بهزادی پور

مدیر پژوهش علوم پزشکی

برگزارکنندگان رویداد

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

ایده تا عمل

ایده تا عمل

گروه برگزاری رویداد کارآفرینی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه علوم پزشکی

مهندس احمدرضا داداندیش

مهندس احمدرضا داداندیش

مسوول برگزاری و دبیر اجرایی رویداد

مهندس مهسا ثنایی

مهندس مهسا ثنایی

پشتیبانی رویداد و رییس دفتر ریاست واحد تهران غرب

دکتر عباس احمدی

دکتر عباس احمدی

پشتیبانی رویداد و معاون دفتر توسعه پژوهش و نوآوری علوم پزشکی

مهندس سیما فطرس

مهندس سیما فطرس

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مهندس وحیدرضا عرب

مهندس وحیدرضا عرب

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

مهندس مارال خوش بین

مهندس مارال خوش بین

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

مهندس هومن زنده دل

مهندس هومن زنده دل

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مائده حسنی مقدم

مائده حسنی مقدم

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

مهندس محمدرضا زمانی

مهندس محمدرضا زمانی

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

مهندس عباس اکبری

مهندس عباس اکبری

تیم طراحی و دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک دیجیتال

پارسا میرصیدزاده

پارسا میرصیدزاده

تیم فنی برنامه نویسی و دانشجوی کارشناسی کامپیوتر

پریا نقی زاده

پریا نقی زاده

تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

زمان‌بندی رویداد

روز اول
روز دوم
روز سوم
عنوانشروعپایان
افتتاحیه و شروع برنامه ایده پردازی ساعت ۱۶ ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
شروع کارگاه آموزشی کسب و کارساعت ۹ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
برنامه داوری و اختتامیهساعت ۹ساعت ۲۱

روز اول

 

رویداد ایده تا عمل با مراسم افتتاحیه از ساعت ۱۶  روز پنجشنبه آغاز می شود                     

روز اول با سخنرانی سخنرانان اصلی رویداد آغاز میگردد. در ادامه نماینده رویداد به شرح فعالیت سه روزه، معرفی مربیان، داوران، حامیان رویداد خواهد پرداخت. هر کدام از شرکت کنندگان که صاحب ایده ای هستند به مدت یک دقیقه زمان دارند تا ایده خود را در مقابل دیگر شرکت کنندگان ارائه نمایند. ایده ها بر روی برگه هایی به نام ایده پوستر نوشته میشوند و در فضایی مسطح که از قبل در نظر گرفته شده است نصب میشوند. شرکت کنندگان با حضور در فضای نمایشگاهی تمامی ایده ها را خواهند دید و به ایده هایی که علاقه دارند برای کار بر روی آنان در آخر هفته رأی می دهند. هر شرکت کننده میتواند به ۳ ایده رأی بدهد. پس از پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز شده و با توجه به تعداد شرکت کنندگان بین ۷ تا ۱۲ ایده رتبه بندی می شوند. در این مرحله بار دیگر صاحبان ایده های منتخب به مدت یک دقیقه، ایده خود را توضیح و نیاز خود برای جذب افراد متخصص را بیان میکند. سپس شرکت کنندگان به فضای مسطح بازگشته و با جذب افراد توسط صاحبان ایده تیم سازی انجام خواهد پذیرفت. در ادامه شرکت کنندگان هنگام صرف شام با یکدیگر آشنا شده و خود را برای فعالیت در دو روز آینده در قالب تیم های کاری آماده میکنند.

روز دوم

روز دوم فعالیت شرکت کنندگان از ساعت ۹ الی ۲۱ ادامه خواهد داشت.

روز دوم با حضور شرکت کنندگان در محل رویداد آغاز خواهد شد. اولین کارگاه آموزش رأس ساعت ۹  با عنوان بوم مدل کسب و کار برگزار می شود. سپس تیم ها به محل کار خود بازگشته و شروع به فعالیت و تکمیل بوم کسب و کار و یافتن مدل کسب و کارشان خواهند نمود. در طول روز مربیان که از بهترین افراد در حوزه فعالیت مرتبط با موضوع رویداد هستند در کنار شرکت کنندگان خواهند بود و بر اساس متولوژی های از قبل تعیین شده به هدایت تیم ها می پردازند. همچنین مربیان در طول روز با تشکیل جلسات کاری به بررسی وضعیت و فعالیت هر تیم خواهند پرداخت. در عصر روز جمعه دومین کارگاه رویداد با عنوان توسعه متشریان در استارتاپ های حوزه سلامت برگزار خواهد شد. پس از آن شرکت کنندگان برای مصاحبه با مشتریان اجتماعی فضای برگزاری رویداد را برای مدت زمانی کوتاه ترک می کنند. پس از این مرحله با جمع آوری نتایج بعضی از تیم ها به فعالیت بر روی ایده خود ادامه می دهند، بعضی به اصلاح روشهای خود می پردازند و برخی نیز به کلی ایده خود را کنار گذاشته و بر روی ایده ی جدیدی فعالیت خواهند نمود.

روز سوم

روز پایانی رویداد روز پر از فشار، فعالیت و انرژی است.

تیم ها به جمع بندی فعالیت هایشان می پردازند و برای ارائه در مقابل داوران آماده میشوند. روز سوم رویداد نیز با فعالیت تیم ها بر روی محصول یا خدمات شان ادامه می یابد. در ظهر روز شنبه یک کارگاه با عنوان مباحث مالی استارتاپ ها و کارگاه دیگر با عنوان نحوه ارائه برای تیم ها برگزار خواهد گردید. اختتامیه رویداد رأس ساعت پنج عصر شنبه آغاز میگردد. پس از سخنرانی مدعوین، هر یک از تیمها به مدت ۵ دقیقه زمان دارد که در مقابل هیأت داوران به ارائه فعالیت سه روز گذشته خود و معرفی محصول یا خدمات شان بپردازند. همچنین هیأت داوران نیز به مدت ۳ دقیقه زمان خواهند داشت تا سوالات خود را از تیم ها بپرسند. پس از ارائه تمامی تیم ها هیأت داوران به جمع بندی نظرات بر اساس شاخص ها می پردازند. با جمع بندی آرای داوران تیم های اول تا سوم رتبه بندی شده و از آنان تجلیل خواهد شد.

آدرس:تهران انتهاى بزرگراه ستارى شمال ، میدان دانشگاه آزاد اسلامى ، سالن همايش هاى بيمارستان فرهيختگان

اگر مایل به اطلاع از رویدادهای مشابه این رویداد هستید، کلیک کنید.