رویداد به پایان رسیده است!
دوره اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا در تاریخجمعه ۱۸ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

شروع:
پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۱۸ مرداد ۹۸ ۱۴:۰۰
دوره اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

 دوره اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

بازاریابی محتوایی یعنی هنر ارتباط با مخاطب، یعنی دیدن و درک کردن نیازهای مشتری و یافتن زبان مشترک بین کسب‌ و کار و مشتری. می‌خواهیم در یک سفر هنری به این دنیای زیبا با هم پا بگذاریم. همراه ما باشید.

سرفصل ها :

●     سیری در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی

●      اﺳﺘﺮاﺗﮋی - اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ - ﺗﮑﻨﯿﮏ  اﺑﺰار ﻓﻠﺴﻔﻪ

●      اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺗﻮﻟﯿﺪ - ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﻮا

●      ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

●     ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

 

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

●     ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

●     ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ

●     ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺳﺌﻮی ﻣﺤﺘﻮا

●     اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در محتوای متنی

 

ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا

●     روش‌ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮا

●     ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ

●     اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

●      اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ 

●     ﭘﻠﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

●     ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و KPIﻫﺎ

 

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ دوره

●     کارﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮا

●     ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﻮا

●     ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

●     ﻋﻼﻗﻪ‌‌ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

 

  ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دوره

●     ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﺳﺎﻟﻪ

●     ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری

●     اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر در ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل

 

مدرس

یاور مشیر فر

یاور مشیر فر

مدیر ارشد محتوا در سامانه تامین مالی جمعی نیک استارتر

برگزارکنندگان

دفتر CIW ایران

دفتر CIW ایران

موسسه آموزش عالی ارژنگ

موسسه آموزش عالی ارژنگ

آدرس:تهران ولیعصر، نبش فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، پلاک ۱۷