رویداد به پایان رسیده است!
بازینو 2 در تاریخپنج‌شنبه ۱۴ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بازینو 2

شروع:
پنج‌شنبه ۷ تیر ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۹۷ ۱۳:۰۰
بازینو 2
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


معرفی جایزه بزرگ بازینو 2

جایزه بزرگ بازینو یک بازی استراتژی واقعی است که در آن با همکاری و کارگروهی می توانی شهر ایده آل خودت را بسازی. اگر دوست داری شهر خودتو بسازی و جایزه بگیری باید از همین امروز شروع کنی.
 
 
 
 
رقابت دانش آموزی بازینو۲

با همکاری مجموعه مدارس سما

زمان برگزاری : 7 و 14 تیرماه
مکان: خیابان نشاط - کوچه 14 - خانه مشروطیت اصفهان

همین حالا با دوستانتان ثبت نام کنید

بازینو 2

 ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ ﺑﺎزﯾﻨﻮ ﯾﮏ ﺑﺎزي اﺳﺘﺮاﺗﮋي واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﭘﺮوژه اﯾﺪه آل ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزید.

در ﺑﺎزﯾﻨﻮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻬﺮ اﯾﺪه آل ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﮐﺖ و در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد زﯾﺮ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد:

یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار

دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان مبتکر و  ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎر 

ﺣﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺷﻬﺮدار زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺴﺎزد .   ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ دو ﻋﺪد ﭘﻞ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .   ﻣﻌﻤﺎر ﯾﮏ ﻋﺪد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺴﺎزد .   ﻣﺒﺘﮑﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺎغ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﯽ ﺳﺎزد . "اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﺗﺎن را زﯾﺒﺎ ﮐﻨﯿﺪ"

ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﮏ را در ﺳﺎﯾﺖ زﯾﻨﻮﻟﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد و اﻣﺘﯿﺎز داوري ﺑﯿﺸﺘﺮي (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ) ﺑﮕﯿﺮد.


 شهر برتر برنده 3 میلیون ریال جایزه از زینولند می باشد.

آدرس:اصفهان اصفهان . خیابان نشاط . خانه مشروطیت