کاور
چهارشنبه ۷ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

تئوری های کارآفرینی

  • رایگان
  • آنلاین
  • کارآفرینی
تهیه بلیت برای این رویداد از روز سه‌شنبه ۶ اسفند ساعت ۰۰:۰۰ تا روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ساعت ۲۰:۰۰ امکان‌پذیر است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات


دانشجوی گرامی : اطلاعات عملکردی   شرکتی که درآن کار می کنید  (ویا یک شرکت فرضی) را در جدول زیر بنویسید وسپس براساس اعداد وارقام  مندرج در جدول زیربخش هایی مرتبط آنرا تکمیل کرده ، تحلیل  ها وبررسی های خود را در مورد آن ارایه وبگویید که این شرکت از تئوری های کارآفرینی این شرکت تا چه حد موثر واثربخش است ؟ برخی از تئوریهای این شرکت را هم نام ببرید.  
عناوین شاخص های مورد بررسی و نتایج سنجش آنها در دوره های گذشته

 


روش تجزیه وتحلیل شاخص ها
معرفی عوامل مورد استفاده برای تحلیل شاخص ها
دراین قسمت با استفاده از عوامل  معرفی شده در زیر ، شاخص های فوق را تجزیه وتحلیل نموده وبراساس آنها عملکرد سازمان  ودر نهایت موضوع تئوری های کارآفرینی به کار رقته دراین سازمان نظرات  را تحلیل نمایید.
1-     لطفا مهم ترین دیدگاه ها ونقطه نظرات ومبانی تئوریک کارآفرینی این شرکت را براساس شاخش های فوق معرفی نمایید :
2-     معیارهای تحلیل نتایج  (براساس  معیارهای زیر نتایج  فوق را تحلیل کنید )

1- تحقق هدف

2-بررسی روندها

3-مقایسه با بهترین ها

4- تعیین روابط علی

5- پوشش دامنه های مرتبط
 

3-     اکنون، باتوجه به موارد مورد بررسی ، تحلیل نهایی خود را در مورد بررسی دیدگاه ها (تئوری های کارآفرینی ) این شرکت اعلام کنید :

 
4-     به نظر شما تئوری های کارآفرینی،  این شرکت را براساس چه عواملی می توان مورد تحلیل وارزیابی قرارداد ؟

 

 

 
narima©

استاد

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران

دکتر حیدر امیران
دکتری تولید وعملیات - کارآفرینی ومدیریت استراتژیک
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران
موسس ورئیس هیات مدیره گروه کارآفرین
رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان
دبیراجرایی جایزه استارت آپ های برترایران
موسس انتشارات امیران
موسس شتاب دهنده ی کارآفرین
موسس سایت بیزینس مانیتورایران


قضیه ی موردی شماره 5


دانشجوی گرامی : لطفا قضیه موردی زیر را براساس فصول پنجم  تا  دهم کتاب غول ها هم شکست می خورند ، مطالعه و براساس خواسته های آن جداول ارایه شده را تکمیل نمایید .
یکی از موضوعات مهم در بسط وتوسعه فرهنگ کار آفرینی در کشور، شناسایی وتبیین ویژگی ها ومشخصات کارآفرینان وتلاش برای معرفی وایجاد این ویژگی ها در کسب وکارهای اجرایی ما است . .در این مورد لطفا نظریه های زیر را مورد بررسی قرارداده وجداول ارایه شده برای هریک از آنها راتکمیل ودر مورد مندرجات نگاشته شده در هر جدول نظر کاربردی خود را در مورد سایتی که در حال طراحی هستید، بنویسید:

الف- کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری

اين رويكردبه دنبال شناسايي رفتارها وويژگيهاي شخصيتي كه منحصربه كارآفرينان موفق است ميباشد. این  ويژگيها بعنوان خصوصيات خلقي افراد،  كه نهادینه شده اند تعریف می شوند . در این مورد با مطالعه ی منابع موجود جدول زیر را برای نظریات محققین علوم رفتاری تکمیل نمایید :

نام نظریه پرداز
ویژگی کارآفرین براساس نظر این نظریه پرداز
تشریح وتوضیح  کاربردی در مورد ویژگی ها
تبیین نحوه ی اعمال این ویژگی ها در شما در کسب وکار شما

( سایتی که در حال طراحی هستید)
  
 

کدامیک از این ویژگی ها برای موفقیت شما در طراحی این سایت مناسب وموثر است 

 

 

ب-  کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

نام نظریه پرداز
ویژگی کارآفرین براساس نظر این نظریه پرداز
تشریح وتوضیح در مورد ویژگی ها
تبیین نحوه ی اعمال این ویژگی ها در شما در کسب وکار شما

( سایتی که در حال طراحی هستید)
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                                 @narima

 

  • شروع: چهارشنبه ۷ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۹:۰۰
رویداد آنلاین است

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم