تبیین حاکمیت پایدار و قابلیت کاربرد آن در ایران

شروع:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۵:۳۰
مکان: تهران
موضوع:مدیریت / غیره
تبیین حاکمیت پایدار و قابلیت کاربرد آن در ایران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

1 .ابعاد و مؤلفه های شاخص حاکمیت پایدار
2 .مؤلفه های عملکرد خط مشی
3 .مؤلفه های حاکمیت
4 .مؤلفه های دموکراسی
5 .تحلیل ظرفیت اجرایی در ایران
6 .تحلیل پاسخگویی اجرایی در ایران

سخنرانان

فرج الله رهنورد

فرج الله رهنورد

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

حسین علیپور

حسین علیپور

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

غلامرضا معمارزاده

غلامرضا معمارزاده

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی دکتر رهنورد۱۴:۰۰۱۴:۴۰
پنل میزگرد۱۴:۴۰۱۵:۱۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۵:۱۰۱۵:۳۰

آدرس:تهران تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی