تیم سازی ۳۶۰: رشد ، همبستگی ، موفقیت
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۰۳
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

زمینه فعالیت:1 - انتقال تجربه مدیریت راهبردی توسط مدیران بخش خصوصی و دولتی در سطوح مختلف و در زمینه های تخصصی2 - آموزش های لازم در جهت تقویت ابعاد مدیریتی و مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلاناهداف:1 - توانمندسازی دانشجویان دارای مهارت های مدیریتی2 - ایجاد ارتباط نزدیک با میدان و مدیران عملیاتی3 - تشکیل شبکه مدیران جوان متشکل از مدیران جوان مشغول در ...