رویداد به پایان رسیده است!
ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 در اصفهان در تاریخشنبه ۲۵ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 در اصفهان

شروع:
شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان: اصفهان
موضوع:غیره / غیره
ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 در اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

اﻣﺮوزه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﺎورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ وﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺳﺒﺪﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺸﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻤﺎورا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﯾﻤﺎورا اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺰ اﻓﻖ ﻫﺎ ودﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم افزار primavera6 ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد .
در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار، آن را در اداره ﭘﺮوژه، ﻃﺮح (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) و ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

 

هدف:

دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6 با هدف تحقق اهداف زیر طراحی شده‌است:
تسلط مخاطبین بر به‌کارگیری دانش، مهارت و ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و آمادگی برای ایفای نقش کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سازمان‌های پروژه محور
آشنایی مخاطبین با فضای کار حرفه‌ای و آمادگی برای ورود به سازمان‌ها
تجمیع اطلاعات مورد نیاز کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در قالب یک برنامه‌ آموزشی یکپارچه و منسجم
ایجاد مبنایی مناسب برای سازمان‌ها در انتخاب کارشناسان از طریق آموزش و ارزیابی تخصصی کارشناسان

مخاطبان:

ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

محتوای دوره:

تشریح مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی و کنترل

تشریح مشخصات کلی نرم افزار پریماورا و ویژگی های عملکردی آن

تعریف ساختار پروژه ایی سازمان (EPS)

آشنایی اولیه با مشخصات پروژه و انواع قراردادهای جاری

تعریف پروژه و ساختار شکست پروژه (WBS)

تعریف فعالیت ها و رویدادها

آشنایی با انواع و روش های تخمین مدت زمان فعالیت ها

تعریف روابط بین فعالیت ها و تشکیل شبکه فعالیت ها

تعریف محدودیت ها و قیدها

تعریف و ویرایش تقویم های کاری

تعریف و تخصیص منابع و آشنایی با روش های تسطیح

آشنایی با مفهوم ضرایب وزنی و روش تعریف و تخصیص آن در برنامه

تعریف خط مبنا (Baseline)

تنظیمات ظاهری نرم افزار و ترسیم نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

به هنگام سازی برنامه زمان بندی (Update)

گزارش گیری از برنامه زمان بندی و آشنایی با انواع درصد های پیشرفت

آشنایی با اصول گزارش دهی پروژه

 

 

مشخصات دوره :

مدت دوره:  ۳۰ ساعت آموزشی

 

برای شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی نمایند گواهینامه آموزشی معتبر و رسمی بین المللی صادر خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

03195025016 | 09103512871

www.hsefa.ir

آدرس:اصفهان اصفهان . خیابان وحید . حدفاصل چهارراه رودکی و خاقانی . روبروی بانک تجارت . کادیک