رویداد به پایان رسیده است!
وبینار تندخوانی،تقویت حافظه وافزایش تمرکز در تاریخ یکشنبه ۱۱ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۷:۱۵

وبینار تندخوانی،تقویت حافظه وافزایش تمرکز

  • رایگان
  • آنلاین
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آیا شما هم ...؟

هنگام مطالعه خوابتون میگیره ؟

 وقت مطالعه به فکر فرو می روید بعد  از چند دقیقه حوصله تون سر میره و کتاب رو کنار میگزارید؟

حجم مطالبی که میخواین  بخونید  زیاده ولی وقتش رو پیدا نمی کنید ؟

دیگه به حافظه تون اعتماد ندارین و احساس خنگی پیدا میکنید؟

 

? حالا ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿد  ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘاد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  می تونستید  ﮐﺘﺎب ﻫﺎیی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ کتابهایی کهﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ مطالعه کنید رو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و درک کنید و هرجایی که به آنها نیاز داشتید  مثل ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮑﻮر، آزﻣﻮن، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ  راحتی بیاد بیاورید؟

در اﯾﻦ ﺻﻮرت:

 ? چه کارهای جدیدی میتونید انجام بدین؟

✅ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯿﺸه؟

 

 ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺪال ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر ﺑﺪه!

 

ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و درک زیاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺴﯿﺎی از اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زیاد می شود ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کاهش پیدا می کند  .اما واقعیت اینست  که  می توان  با افزایش سرعت کیفیت مطالعه را  هم اﻓﺰاﯾﺶ داد.  ﺗﻤرین ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ درک بهتری از ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣرور زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

مثلا  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زیاد در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ  چون ﻣﯽ داﻧﺪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﺎدف ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ دارد ﺑﻪ  دلیل اطمینان  ممکن است ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺨﻮرد ، با تلفن صحبت کند ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ او ﮐﺎﻫﺶ پیدا کرده و ﺗﺼﺎدف ﮐﻨﺪ.  ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ؛ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن دارد ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘر ی ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد و ﺣﻮاس او ﭘﺮت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ در  ﻧﺘﯿﺠﻪ درک ﺑﻬﺘری از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

 

ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب را در ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﻮﻧﯽ، ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف آن ﮐﻨﯽ؟!

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ، ﻣﺜﻞ آب ﺧﻮردن!

اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎشی و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷی در  2 روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑا  ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺨونی.

 

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻢ ﻣﻬﺎرت ﻓﻮق  ضروری ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘر ین ﻫﺪﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮنی ﺑﻪ ﺧﻮدﺗ ﺑﺪی و بعد از گذراندن دوره تندخوانی افسوس بخوری که چرا  زودتر اون رو یاد نگرفتی

 

با یادگیری مهارت تندخوانی به دنیای جدیدی وارد می‌شوید.تندخوانی  به شما کمک می کند که با مطالب روز در ارتباط باشید و خود را به روز نگه دارید. قطعا اگر شما در حرفه خود هر روز بتوانید یک کتاب مطالعه کنید و کسب و کار خود را رشد دهید،‌به زودی در بین رقبا و یا شهر خود می توانید رشد خوبی داشته باشید.اگر موفق شده‌اید گواهینامه رانندگی بگیرید در یادگیری تندخوانی فانتوم هم موفق خواهید شد

ﭼﺸﻢ و ذﻫﻦ ﻗﺪرت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از آن را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻮانیمان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ

 

 

تندخوانی مناسب چه کسانی است؟

 

·        ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮد از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫﯿﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ

·        ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮب و رﺷﺘﻪ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

·        شما داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻫﻮش ﮐﻨﮑﻮر دﮐﺘﺮا

·        شما  متخصصین ، وکلا ،مدیران ،قضات ، پزشکان، طلاب   که  مطالب زیادی برای  خوندن دارید  و ارزش زمان روخوب  می دانید

·         و ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺳﺮی در ﺳﺮﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 

⭕️ بخشی از سرفصل ها که در دوره تندخوانی  گفته خواهد شد..

·        ﻋﺎدت ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
·        تکنیک های افزایش سرعت مطالعه
·        تکنیک های افزایش تمرکز
·        تکنیک های تقویت حافظه
·        روش صحیح مطالعه QSM
·        اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿری ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ
·        نمودار فراموشی انسان
·        و...
 

تعداد جلسات : 8 جلسه ودر مدت زمان 8 هفته 

 

برگزاری دوره به صورت وبینار چه مزایایی داره؟

 

 برای حضور در وبینار (سمینار اینترنتی) لازم نیست جایی بروید
 می توانید در زمان و هزینه‌های خود صرفه جویی کنید
 با موبایل و تبلت هم می توانید در وبینار شرکت کنید
 چون وبینار زنده برگزار می شود همان لحظه به سوالاتتان جواب داده می شود
 مشکل رفت و آمد و دیر رسیدن به سمینار را ندارید
 هر جاییکه بخواهید می توانید به تماشای وبینار بپردازید
 
 

 

 

 

 

چه کسی شما را در این وبینار همراهی می کند ؟

 

                                                        

 

 

 

 

برگزار‌کننده

آواتار

فریده حقیقی

رویداد های برگزارشده۶
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر