رویداد به پایان رسیده است!
حسابداری مقدماتی در تاریخپنج‌شنبه ۲۹ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

حسابداری مقدماتی

شروع:
پنج‌شنبه ۲ اسفند ۹۷ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۹ فروردین ۹۸ ۱۲:۳۰
مکان: اصفهان
حسابداری مقدماتی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

انجمن علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

زمان‌بندی

جلسه اول 2 اسفندماه
جلسه دوم 4 اسفندماه
جلسه سوم 9 اسفندماه
جلسه چهارم 11اسفند
جلسه پنجم 16 اسفند
جلسه ششم 18 اسفند
جلسه هفتم 23 اسفند
جلسه هشتم 17 فروردین
جلسه نهم 22فروردین
جلسه دهم 24 فروردین
جلسه یازدهم 29 فروردین
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۸:۳۰۱۲:۳۰
عنوانشروعپایان
شنبه۱۶:۳۰۱۹
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۸:۳۰۱۲:۳۰
عنوانشروعپایان
شنبه۱۶:۳۰۱۹
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۸:۳۰۱۲:۳۰
عنوانشروعپایان
شنبه۱۶:۳۰۱۹
عنوانشروعپایان
پنجشبه۸:۳۰۱۲:۳۰
عنوانشروعپایان
شنبه۱۶:۳۰۱۹
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۸:۳۰۱۲:۳۰
عنوانشروعپایان
شنبه۱۶:۳۰۱۹
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۸:۳۰۱۲:۳۰

توضیحات

زمان های اعلام شده برای کلاس حسابداری مقدماتی مربوط به یک گروه بوده و در یک دوره بصورت 2روز در هفته روزهای شنبه و پنجشنبه تشکیل می گردد

 

آدرس:اصفهان اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده صنایع و سیستم ها