خوردگی و اکسیداسیون در منیزیم و آلیاژ های آن

شروع:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۳:۰۰
خوردگی و اکسیداسیون در منیزیم و آلیاژ های آن
این رویداد لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.