رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی ايمني ترافيك و رانندگي تدافعي در تاریخشنبه ۱۹ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی ايمني ترافيك و رانندگي تدافعي

شروع:
شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
دوره آموزشی ايمني ترافيك و رانندگي تدافعي
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مطالب دوره

 

1-کلیات و اهمیت رانندگی به روش تدافعی

2-مقررات عمومي رانندگي و آشنايي با مجموعه مقررات راهنمايي و رانندگي

3-انواع  تصادفات و بررسي علل آنها

 

4-نكات ايمني در رانندگي بازديد و بازرسي خودرو

5-مجوزهاي رانندگي

6-ويژگيهاي راننده

 

1-1- اشاره به آمار حوادث و تصادفات رانندگي در ايران و جهان

 

2-1-بازآموزي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، حق تقدم ها، چراغهاي راهنمايي و رانندگي ، جرائم و اخطاريه ها2-2- آشنايي با حداقل و حداكثر سرعت در مجتمع ها 2-3- آشنايي با عكس العمل رانندگان در مواقع شرايط  اضطراري2-4-آشنايي با شماره تماس تلفن هاي اضطراري

3-1-تصادفات اجتناب ناپذير3-2-تصادفات اجتناب پذير( سرعت زياد، عدم رعايت حق تقدم ، عقب رفتن ،عدم رعايت فاصله)

4-1- شامل ترمزها، فرمان ، فشار باد چرخ، چراغ ها، سوخت، روغن، آب، برف پاك كن ، آينه، آچار چرخ ، تسمه پروانه و...

5-1- شرايط اخذ مجوز رانندگي در مجتمع

6-1-شخصيتي، روحي،رواني،توانايي ها