رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی کتیا مقدماتی در تاریخ پنج‌شنبه ۲۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی کتیا مقدماتی

شروع:
پنج‌شنبه ۲۵ بهمن ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
دوره آموزشی کتیا مقدماتی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


نرم افزار کتیا یکی از بهترین نرم افزار های طراحی CAD دنیا است.

این دوره برای مهندسین مکانیک، ساخت و تولید، طراحی صنعتی و تمام افرادی که به نوعی با مدلسازی سه بعدی سر و کار دارند مناسب است.

اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي اﻓﺮادﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺘﯿﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗﻄﻌﺎت، اﺳﻤﺒﻠﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ، ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ: 

. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﺎت، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم PLM و Platform های کتیا

. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ Sketcher ( اﯾﺠﺎد ﺗﺮﺳﯿﻤﺎت دو ﺑﻌﺪي، ﻗﯿﺪﮔﺬاري، اﻧﺪازه ﮔﺬاري و ...)

. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و Feature ها و اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ( دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﯾﺤﺎد ﺗﻘﺎرن، ﺗﮑﺮار و ﻏﯿﺮه) 

. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  Dress-up Feature و Transformation Feature

. ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ( ﻧﺤﻮه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت، ﻗﯿﺪ ﮔﺬاري و ... )

. اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ) اﻧﺪازه ﮔﺬاري، ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﮔﺬاري، BOM محصول و...)

. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ دﻟﺨﻮاه ﮐﺮدن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ 

. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﺪر ﺳﺮیع

. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ و اﺑﺮﻧﻘﺎط

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد:

1. از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﮐﺘﯿﺎ ﺗﺎ ﺧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. 

2. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را درك ﮐﺮده و ﻧﻤﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. 

3. ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﻮﻧﺘﺎژ و از آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. 

4. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اعطای مدرک معتبر از ESDC دانشگاه تهران

 

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
پیش نیاز ندارد
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
لپ تاب
بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر
آیا به تمام ثبت نام کنندگان مدرک تعلق میگیرد؟
خیر به دانشجویانی که کمتر از 4 جلسه غیبت داشته و همچنین ازمونی پایانی دوره را به خوبی پشت سر بگذارند مدرک تعلق خواهد گرفت
آیا کارت های دانشجویی جلسه اول چک میشود؟
بله

آدرس: تهران خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ساختمان شماره 2، دانشکده مهندسی مکانیک، (ساختمان جدید) - طبقه همکف