دوره مقدماتی اندرکنش خاک – سازه در نرم ­افزار opensees

شروع رویداد
سه‌شنبه ۵ بهمن ۹۵ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۸ بهمن ۹۵ ۱۷:۳۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
دوره مقدماتی اندرکنش خاک – سازه در نرم ­افزار opensees
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۹۸۸۵۸۸۴۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

سرفصل آموزشی دوره مقدماتی اندرکنش خاک – سازه در نرم ­افزار OPENSEES

فصل اول: مفاهیم اندرکنش خاک و سازه

۱-۱- کلیات

۱-۲- هدف از اندرکنش خاک و سازه

۱-۳- فرآیند تحلیل

۱-۴- اثر اندرکنش خاک و سازه

۱-۵- معادلات حاکم بر اندرکنش خاک و سازه

 

فصل دوم : تحلیل میدان آزاد

۲-۱- مفهوم انتشار امواج در خاک

۲-۲- انتشار امواج به صورت یک بعدی

۲-۲-۱- تحلیل میدان آزاد در حوزه فرکانس

۲-۲-۲- تحلیل میدان آزاد در حوزه زمان

۲-۳- تحلیل میدان آزاد به صورت دو  و سه بعدی در حوزه زمان

۲-۴- حل مثال تحلیل میدان آزاد به صورت یک و دو بعدی در نرم­افزار

 

فصل سوم : تئوری اندرکنش خاک و سازه

۳-۱- مفهوم اندرکنش سینماتیکی و  اینرسی

۳-۲- روش های مدل­سازی

۳-۲-۱-  روش مستقیم

۳-۲-۲-  روش زیر سازه

۳-۲-۲-۱-   مدل تکدرجه آزادی

۳-۲-۲-۲-  مدل چند درجه آزادی

۳-۲-۳-  تحلیل مودال با استفاده از روش زیرسازه

۳-۲-۴-  تحلیل تقریبی با استفاده از میرایی مودال معادل

 

فصل چهارم : اندرکنش خاک و سازه به صورت کاربردی(آیین نامه­ای)

۴-۱-  دیدگاه آیین­نامه­های مختلف نظیر:

 , ATC 3-06, ASCE 7 ,FEMA 450, EUROCODE 8 ,FEMA 440 نشریه ۳۶۰ و استاندارد ۲۸۰۰

۴-۲- در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

۴-۲-۱- روش تحلیل دینامیکی طیفی یا مودال

۴-۲-۲- روش تحلیل استاتیکی معادل

۴-۲-۲-۱- کاهش برش پایه

۴-۲-۲-۲- زمان تناوب موثر

۴-۲-۲-۳- سختی جانبی و دورانی پی

۴-۲-۲-۴- اثر عمق دفن

۴-۲-۲-۵- اثر یکنواختی مشخصات خاک زیر شالوده

۴-۲-۲-۶- زمان تناوب موثر برای پی های گسترده با هندسه کلی

۴-۲-۲-۷- سختی­های جانبی و گهواره­ای برای پی­های تکی

۴-۲-۲-۸- سختی­های جانبی و گهواره­ای برای پی­های شمعی

۴-۲-۲-۹- میرایی موثر

۴-۲-۲-۱۰- تغییرمکان­های جانبی اصلاح شده

۴-۲-۲-۱۱- توزیع نیروهای جانبی در ارتفاع

۴-۲-۳- حل یک مثال نمونه اندرکنش خاک و سازه به روش استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی

 

فصل پنجم : روش فنر- میراگر معادل

۵-۱- شالوده­های گسترده

۵-۱-۱- مدل تیر بر روی بستر غیرارتجاعی وینکلر(BNWF MODEL)

۵-۱-۲- انواع رفتار غیرخطی در اندرکنش خاک و سازه

۵-۱-۳- رفتار و مشخصات المان­های خاک

۵-۱-۴- معرفی مدل­های رفتاری مصالح

۵-۱-۵- تعریف پارامترها

۵-۱-۵-۱- محاسبه مقاومت نهایی

۵-۱-۵-۲- محاسبه سختی­های قائم و افقی

۵-۱-۵-۳- میرایی تشعشعی

۵-۲- شالوده­های منفرد

۵-۲-۱- دستور shallow foundation

۵-۳- انجام مدل­سازی و تحلیل سیستم خاک و سازه به روش فنر- میراگر معادل

آدرس:تهران خیابان حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران و محیط زیست