کاور
سه‌شنبه ۱ بهمن ساعت ۰۸:۰۰

آموزه های کارآفرینی - مجموعه مبانی فکری و رفتاری کارآفرینی

  • رایگان
  • تهران
  • کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

معرفی هدف این راهنما


معرفی این راهنما

مقدمه مولف برای چاپ راهنما

کسب وکار وکارآفرینی ، یک فعالیت ووظیفه ای چندوجهی است که کسب موفقیت درآن مستلزم برخورداری از مهارت ها وتوانمندی های عدیده ای است .

در این میان شاید بتوان گفت که کارآفرینان در هر مرحله ای از چرخه ی عمر کسب وکار خود نیازمند برخورداری از توانمندی ها وشایستگی هایی هستند که نداشتن هریک از آنها ویا عدم ترکیب نامناسب آنها در زمان ومکان مناسب،  بذر شکست وناکامی را از گذشته تا آینده برای آنها به ارمغان می آورد .

شاید بتوان گفت که زمین خوردن کسب وکارها وکارآفرینان در روزهای اول منحنی عمر( جنینی – تول- طفولیت و رشد ) ، آنچنان صدایی ( بخوانید نمودی ندارد) ، ولی زمین خوردن در دوره ی بلوغ وثبات واقعا بسیار دردناک ودهشتناک است .

به هرحال، گریزی از این زمین خوردن ها نیست وهر روزه در سراسرخاک پهناور کشور عزیزمان ایران ، شاهد به زمین خوردن وسقوط کسب وکارهایی هستیم که زمانی در صنف خود وزنه ای بودند وحرفی برای گفتن داشتند وبه سان غول ها، روئین تن وشکست ناپذیر می نمودند .

اما امروز ، در عین ناباوری واندوه ،  همین غول ها به زمین خوردند وبا کمال تاسف ، هم موجبات از بین رفتن سرمایه های فردی واجتماعی کشور شدندوهم رنج واندوه فراوانی را به افرادی تحمیل کردند که زمانی با هزاران امید وآرزو پای در رکاب آنها نهاده وهم قطار آنها در مسیر کارآفرینی شدند .

آنچه که در این راهنما می خوانید حاصل آموخته ها و تلاش های شبانه روزی نویسنده در حوزه های مختلف کارآفرینی وکسب وکار است . باشد که کارآفرینی به سبک ایرانی ، خود نماد وتجلی گاه فرهنگ غنی وپر بار این مرز وبوم بوده ودر این مسیر به یکی از سمبل هایی تبدیل شود که یادآورنده ی شکوه وعظمت ملتی باشد که رفاه وسعادت بشریت را در گوشه گوشه ی آداب ورسوم خود پرورانده و درهر آنچه که صورت مادی به آن داده است این خواست ومیل ملی را متجلی ساخته است .

از این منظر ، کارآفرینی به سبک ایرانی یکی از موثرترین راه هاوروش هایی است که ما ایرانیان می توانیم ضمن نمایش قدرت وتوانایی خود در تعامل سازنده با جهانیان ، از طریق آن حقوق حقه ی مردم وآحادجامعه را در برخورداری از زندگی شرافتمندانه ی انسانی تامین نموده وپایه های قدرت نرم کشور را پی ریزی ومستحکم نماییم .

این راهنما ، در پی بیان اصول ومبانی کارآفرینی کارآفرینان موفق وشکست خورده ی ایرانی است که نویسنده طی 30 سال با آنها از نزدیک کار کرده است .امیداورم این راهنما منبعی الهام بخش برای شما کارآفرینانی باشد که سودای امپراتوری وغول شدن را در سر می پرورانید . وشاید در مسیر تحقق این چشم انداز ناب وملی ، راهنمای حاضر بتواند به عنوان یک ابزار کوچک ولی موثر با نشان دادن امراضی که ممکن است متوجه امپراتوری شما شود ، به شما کمک کند تا به موقع مانع فراگیر شدن این امراض واضمحلال امپراتوری کارآفرینی شما شود .

این راهنما در چارچوب ایده ومدل 7 خوان کارآفرینی که چند سالی است اینجانب آنرا به جامعه ی کارآفرینی کشور معرفی کرده ام تدوین وتالیف شده ودر پی تشریح مبانی واصول بنیادین کارآفرینی برای عاشقان ومشتاقان کارآفرینی وکسب وکاراست .

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN  خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد .


سرفصل های این راهنما


فهرست مندرجات راهنما

1-      نگاهی به اصول ومبانی کارآفرینی

2-      تحلیلی استراتژیک وبنیادین ازکسب وکار وکارآفرینی در بین شرکت ها وسازمان های ایرانی

3-      آیا شما واقعا کارآفرین هستید ؟(ارزیابی توانمندی ها وشایستگی های مدیریت وکارآفرینی شما )

4-      دسته بندی سازمان ها وشرکت های ایرانی ونگاهی سریع به عوامل سقوط وشکست آنها

5-      برخی از مفاهیمی که هر کارآفرین باید با آنها آشنا باشد ؟

6-      جوان ماندن سازمان مهم ترین دغدغه کارآفرینان

7-      کارآفرینی ، مفهومی فازی وریاضی  است یا مفهومی هنری

8-      کارآفرین در نقش یک امپراتور یا خادم

بخش اول : بافت فکری وجهان بینی کارآفرینان

9-      جهان بینی کارآفرینان ونقش آن در پیروزی ویا شکست ایشان

10-  برخورداری از چشم انداز ودلیلی قوی برای حضور در عرصه ی کارآفرینی وکسب وکار – آشنایی با مهم ترین پیش نیازهای فکری و روحی کارآفرینی

11-  مفهومی به نام فرصت  ونوع نگاه کارآفرینان به آن – فرصت طلبی یا فرصت سوزی

12-  روش آغاز وورود به فضای کارآفرینی ونقش آن در موفقیت ویا شکست کارآفرینان

13-  رشد یا تغییر : این است فلسفه کارآفرینی وکسب وکار

14-  کیفیت اندیشه ها عامل برتری ویا شکست کارآفرینان

15-  نقش تیم مدیریت وترکیب آن در سقوط وافول سازمان ها

16-  میل وبی میلی به امپراتورشدن ونقش آن در سقوط کسب وکارها

17-  مولفه ها وشاخصه های امپراتورشدن ویا شکست خوردن در کارآفرینی

18-  آیا کارآفرینی ذاتی است یا اکتسابی

19-  آیا شکست وسقوط کارآفرینان اتفاقی است و یا برنامه ریزی شده

    بخش دوم :  نگاهی به ویژگی هاوتوانمندی ها وشایستگی های فردی کارآفرینان وسهم آنها در شکست ایشان

20-  معنی ومفهوم شکست در کسب وکار وکارآفرینی

21-  منشاء وریشه های سقوط کارآفرینان  از دیدگاه استراتژیک

22-  برداشت های متفاوت از مفهوم استراتژی ونقش آن در سقوط کارآفرینان

23-  نقش فردی کارآفرینان  از دیدگاه رهبری ، در شکست یا پیروزی ایشان

24-  نقش روابط وتعاملات خانوادگی در سقوط  وپیروزی کارآفرینان

25-  آیا کارآفرینان برای شکست برنامه ریزی کرده اند ؟

26-  آیا کارآفرینان برای شکست آماده هستند ؟

27-  عدم توجه به فروش به عنوان مهم ترین عامل سقوط کارآفرینان

28-  نقش نیروی انسانی ومهارت های رهبری منابع انسانی در شکست ویا موفقیت کارآفرینان

29-  نقش محیط بیرون وتحولات محیطی در شکست ویا موفقیت کارآفرینان

30-  نقش برداشته ا وتحلیل های کمی کارآفرینان در موفقیت وشکست آنها

    بخش سوم :  نگاهی به ویژگی هاوتوانمندی ها وشایستگی های سازمانی

31-  فن آوری اطلاعات ونقش آن در موفقیت وپیروزی کارآفرینان

32-  فرهنگ سازمانی ونحوه برخورد ومواجهه ی سازمان با وقایع واتفاقات ناخوشایند ونقش آن در موفقیت یا عدم کامیابی کارآفرینان

33-  نقش مدل های کارآفرینی در موفقیت وکامیابی کارآفرینان

34-  مدیریت تغییر ، نوآوری و خلاقیت در سازمان های موفق

35-  توانایی سازمان در تحلیل  وپیش بینی محیط کسب وکار

36-  نحوه ارتباط وتعامل با شرکای سازمان

37-  برداشت سازمان ها وکارآفرینان از آینده ونحوه تحلیل وارزیابی آن

38-  ورود وعدم ورودکارآفرین وسازمان به فضای سرمایه گذاری وتاثیر سلامت سبد سرمایه گذاری در موفقیت ویا عدم کامیابی کارآفرینان

39-  کارآفرین قوی وسرآمد یعنی کارآفرین قوی و سرآمد در فروش

40-  عدم توجه به نقش کمپین های تبلیغاتی وفروش در سقوط کارآفرینان

41-  ارتباطات وتعاملات محیطی کارآفرینان باسازمان های مرتبط با فعالیت خود

42-  تلاش کارآفرین برای بهبود فضای کسب وکار به نفع خود

43-  نقش IT  در موفقیت وکامیابی سازمان ها

44-  مهم ترین تحولات وتغییرات آینده  موثر بر فضای کسب وکاروکارآفرینی

 

 نتیجه گرایی وپیامدگرایی در فرهنگ کارآفرینی

45-  فرهنگ نتیجه گرایی ونقش آن در موفقیت ویا عدم موفقیت کسب وکارها وسازمان ها

46-  چه شاخص هایی را باید در تحلیل نهایی کسل وکار ها دخیل دانست

47-  آیا می توان بدون تحقق نتایج وشاخص های کسب وکار ، کارآفرینان را موفق دانست ؟

48-  دغدغه کارآفرینان  در تامین انتظارات وخواسته های ذی نفعان

49-  تحلیل فرآیند سقوط براساس نتایج وپیامدها


نویسنده این راهنما - دکتر حیدرامیران


1-    موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

2-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

3-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

4-    رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا

5-    عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

6-     عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

7-    موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

8-    دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

9-    عضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

10-                        دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند دانشگاهی

11-                        مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران

12-                        سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، ایتالیا ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران

13-                        مولف برگزیده کتاب های کارآفرینی وکسب وکار

14-                        موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

15-                        موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران

16-                        موسس اندیشکده کارآفرین کمک

17-                        مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران

18-                        دبیراندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

19-                        مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1397 تا 1391

20-          مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی

21-                        دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران

22-                                    دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

23-                        دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران

24-                        دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران

25-                        دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران

26-                        عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان

27-                         عضوء انجمن مدیریت هلند

28-                        رئیس هئیت مدیره شتاب دهنده کارآفرین

مجریان برنامه

حامیان این برنامه


توجه مهم :


فایل این رهنما، به صورت pdf برای شما ایمیل می شود وامکان عودت وجه واریز شده وجود ندارد.لطفا در خرید خود دقت کنید .

سوالات متداول

آیا پس از واریز وجه امکان عودت مبلغ وجود دارد؟
خیر لطفا درخرید خود دقت کنید

آدرس

تهران تهران - خ ولی عصر- روبروی پارک ملت- جنب بازار صفویه- شماره 2665- ساختمان صورتی - طبقه دوم - واحد 17, تلفن 22059814, 22041812

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۴۰
رویداد های فعال۵۹
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر
  • شروع: سه‌شنبه ۱ بهمن ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
این رویداد حضوری برگزار می‌شود.

با توجه به شرایط بیماری کرونا لطفا موارد ایمنی مربوط به رویداد حضوری را در لینک زیر مطالعه کنید.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است