کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت درخواست خدمات مشاوره 1 ساعته
با خرید این بلیت می توانید به مدت یک ساعت با کوچ های هاب کارآفرینی ایران از طریق واتس آپ مشاوره داشته باشید .
۲۸ اسفند
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلیت دریافت مشاوره در بهار 1400
با خرید این بلیت می توانید تا آخر بهار 1400 از خدمات زیر برخوردار شوید :
- ماهیانه 5 جلسه ی دوساعته در دفتر مرکزی هاب کارآفرینی ایران در تهران
- ماهیانه 20ساعت مکالمه واتس آپی با کوچ های هاب کارآفرینی ایران
- دریافت یک گزارش اندازه بازار از سایت بیزینس مانیتورایران
- حضور رایگان در یکی از رویدادهای سال 1400 هاب کارآفرینی ایران
- دریافت 10 موضوع ویدیویی رایگان از هاب کارآفرینی ایران
- دریافت گواهینامه بیزینس کوچینگ از هاب کارآفرینی ایران
- دریاقت گواهینامه حضور در دوره بیزینس کوچینگ به مدت 24 ساعت
۳۰ خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلیت دریافت خدمات کوچینگ در تابستان 1400
با خرید این بلیت می توانید تا آخر تابستان 1400 از خدمات زیر برخوردار شوید :
- ماهیانه 5 جلسه ی دوساعته در دفتر مرکزی هاب کارآفرینی ایران در تهران
- ماهیانه 20ساعت مکالمه واتس آپی با کوچ های هاب کارآفرینی ایران
- دریافت یک گزارش اندازه بازار از سایت بیزینس مانیتورایران
- حضور رایگان در یکی از رویدادهای سال 1400 هاب کارآفرینی ایران
- دریافت 10 موضوع ویدیویی رایگان از هاب کارآفرینی ایران
- دریافت گواهینامه بیزینس کوچینگ از هاب کارآفرینی ایران
- دریاقت گواهینامه حضور در دوره بیزینس کوچینگ به مدت 24 ساعت
۳۰ شهریور
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلیت دریافت خدمات کوچینگ در پاییز 1400
با خرید این بلیت می توانید تا آخر پاییز 1400 از خدمات زیر برخوردار شوید :
- ماهیانه 5 جلسه ی دوساعته در دفتر مرکزی هاب کارآفرینی ایران در تهران
- ماهیانه 20ساعت مکالمه واتس آپی با کوچ های هاب کارآفرینی ایران
- دریافت یک گزارش اندازه بازار از سایت بیزینس مانیتورایران
- حضور رایگان در یکی از رویدادهای سال 1400 هاب کارآفرینی ایران
- دریافت 10 موضوع ویدیویی رایگان از هاب کارآفرینی ایران
- دریافت گواهینامه بیزینس کوچینگ از هاب کارآفرینی ایران
- دریاقت گواهینامه حضور در دوره بیزینس کوچینگ به مدت 24 ساعت
۲۹ آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلیت دریافت خدمات کوچینگ در زمستان 1400
با خرید این بلیت می توانید تا آخر زمستان 1400 از خدمات زیر برخوردار شوید :
- ماهیانه 5 جلسه ی دوساعته در دفتر مرکزی هاب کارآفرینی ایران در تهران
- ماهیانه 20ساعت مکالمه واتس آپی با کوچ های هاب کارآفرینی ایران
- دریافت یک گزارش اندازه بازار از سایت بیزینس مانیتورایران
- حضور رایگان در یکی از رویدادهای سال 1400 هاب کارآفرینی ایران
- دریافت 10 موضوع ویدیویی رایگان از هاب کارآفرینی ایران
- دریافت گواهینامه بیزینس کوچینگ از هاب کارآفرینی ایران
- دریاقت گواهینامه حضور در دوره بیزینس کوچینگ به مدت 24 ساعت
۲۸ اسفند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دلیل برگزاری این رویداد

خیلی از هم وطنان ما شکایت می کنند که به خاطر سختی فضای کار وبروز چالش های متعدد و ناشناخته در اکوسیستم کارآفرینی ایران ، توان وقدرت وانگیزه ی خود را برای ورود به دنیای کارآفرینی از دست داده اند . متاسفانه آنقدر این آمار رو به توسعه وتزاید است که می توان گفت بسیار از کارآفرینان حاضر در فضای کسب وکار ایران در رده ی کسب وکارهای SME قرار دارند ، به طور جدی به فکر خروج از کسب وکارهای خود هستند . 

من ضمن احترام به تصمیم این عزیزان ، معتقدم که می بایست یکبار دیگر الگوهای فکری ورفتاری خود برای ورود به دنیای کارآفرینی را مورد بازنگری وتجدید نظر قرار بدهیم و مطابق با این الگوهای افکار خود را سازماندهی کنیم . 

از اینرو قصد دارم در این سلسله از رویداد ها به موضوع مهم نحوه ورود به دنیای کارآفرینی بپردازم وآنها را یکبار دیگربرای شما هم وطنان خوبم تشریح وبازگو نمایم . 

کرونا ، به بسیاری از کارآفرینان ایرانی ، آموخت ، که شرایط برای بسیاری از کسب وکارهای کوچک سخت شده واگر آنها می خواهند موفق باشند ، باید در دل یک مجموعه ی بزرگ تر قرار گرفته واز این طریق به حیات خود ادامه بدهند . اما متاسفانه بسیاری از کارآفرینان به اتکای فرهنگ غلط عامه ، حاضر نشدند به اصطلاح از پادشاهی خود بگذرند و حاضر شدند همچنان خود را پادشاه مخروبه ای ببینند که در گذشته خدم و حشم های بسیاری داشته و موفق بوده است . 

اینکه  ما بتوانیم به موقع به یک مجموعه ی بزرگ بپیوندیم و از انرژی های آن برای موفقیت خود بهره بگیریم واقعابه دور اندیشی و استراتژیست بودن ما برمی گردد . 

اینکه با درایت و هوشمندی وارد یک کسب وکار شویم بسیار مهم وتعیین کننده است . 

ویژگی های یک کارآفرین

دراین رویداد  می خواهم به ترکیب و ساختار تیم مدیریت کسب وکارها به عنوان یکی از روش های مهم برای ورود به دنیای کسب وکار وکارآفرینی اشاره کنم. می بایست توجه داشته باشیم که با یک تیم مدیریتی ضعفیف ، ناهماهنگ ، طماع ، مغرور وفاقد چشم انداز برای ساخت یک امپراتوری قوی نمی توان امپراتوری ساخت . 

زیرا  ترکیب وساختار تیم مدیریت وراهبری سازمان ها وکسب وکارها ، به عنوان مهم ترین عامل در افول وشکست آنها نقشی اساسی وتعیین کننده ایفاء می کند .عدم توجه به این ترکیب وساختار وشکل آن می تواند ، مثل سمی محرک سازمان ها وکسب وکارها را به سمت میرایی هدایت کند .

حال فکر کنید که تیم مدیریتی یک سازمان دارای ویژگی های زیر برای ساخت یک امپراتوری باشد : 

-         عالی بودن در مدیریت منابع انسانی و شکار مدیران و کارکنان لایق وشایسته 

-         برخورداری از نگاه وتحلیل های استراتژیک وتمرکزو ماندن در مسیراستراتژیک 

-         برخورداری از نیت وقصدی راسخ درساخت یک امپراتوری قوی وکارآمد

-         درک تحولات وپیش بینی آینده همراه با ایجاد آنها وموج سازی

-         همراهی وهمسویی با تکنولوژی 

-         ارزش آفرینی وپای بندی ابدی به آن 

-         شبکه وهاب سازی 

-         انجام مسئولیت های اجتماعی 

-         تغییر و نوآوری دایمی واستقبال از آن 

-         مدیریت مالی 

-         مدیریت بهینه سبد دارایی های شرکت ومتنوع وپایدار کردن آن در داخل وخارج از کشور

-         به کارگیری مدل های بهینه کسب وکار 

-         توجه خاص به فضای مجازی 

-         تقویت قدرت فروش وبازاریابی شرکت 

-         تبدیل شدن به شرکت صادراتی وارزآور 

-         عبوراز مرزهای درآمدی وتولید ثروت 

-         همکاری با شرکت های خارجی 

-         برخورداری هم زمان از قدرت اجرایی وبرنامه ریزی و تفکر 

-         اعتقاد به رشد وتغییر مستمر واستراتژیک 

-         اهمیت دادن به فروش وبازاریابی وقوی شدن در آن 

-         فکور بودن تا مجری بودن 

-         شکار افراد لایق وشایسته head hunting

-          مدیریت سرمایه های مالی وغیر مالی 

-         تامین مالی ارزان قیمت برای شرکت وتسبط بر منابع مالی اینچنین

-         شبکه سازی 

-         ایجاد شبکه ای قوی وکارآمد از دوستان وهمراهان آماده خدمت 

-         دوری از کینه ورزی وبسط روحیه ی دوستی وصمیمت 

-         تلقی از شکست به عنوان تمرین وآزمایش راه های تحقق هدف 

-         تشخیص به موقع بادهای موافق وناموافق 

-         آسیب شناسی مستمر کسب وکار 

-         بازسازی مستمر روحی وروانی خود

-         برخورداری از حس رقابت پذیری 

-         ترجیح دادن منافع سازمان به همه چیز وبسط این فرهنگ در سازمان 

-         نتیجه گرایی وعام کردن این مفهوم در سازمان 

-         کنترل ونظارت مستمر بر شاخص های سلامت شرکت 

-         داده کاوی وشناسایی وتحلیل روندها

-         هدف مندی وحفظ این فرهنگ در سرتاسر سازمان 

-         جلوگیری از کهولت وپیری سازمان 

-         احترام وبهره گیری از کارکنان شایسته ولایق 

-         ارزیابی مستمر وبرخط عملکرد سازمان وبازخورآن به کل سازمان 

-         توجه دایمی به دوام از طریق ایجاد وحفظ فرهنگ و ارزشهای خاص برای حفظ  ودوام سازمان 

-         انتخاب اهداف استراتژیک به عنوان محور فعالیت های سازمان نه استراتژی محور کردن سازمان 

-         کمک به کارکنان وهمکاران برای دستیابی به حداکثر قابلیت فردی در جهت تحقق اهداف گروه 

-         ویژگی آخری که مایلم به آن اشاره کنم ، قدرت ایستادگی کارآفرینان برتر در میان طوفان ها وگردبادها وایستادگی وپرکاری ومقاومت آنها است .

همه ی اینها و مولفه هایی دیگری که ساختار ژنتیک موفقیت کارآفرینان را می سازد مهم ترین دلایل برای موفقیت کسب وکارها در شرایط ورود به دنیای کارآفرینی و کسب وکار است . 

زیرا کارآفرینان برتر، دارای سیتسم عامل برتری هستند . 

چراین رویداد برگزار می شود ؟

یادمان باشد که کارآفرینی ، دنیای متفاوت بودن ، متفاوت اندیشیدن ، متفاوت عمل کردن ، متفاوت خواستن ، ومتفاوت رفتار کردن است . نمی شود مثل یک کارمند ، مثل یک معلم ومثل یک استاد دانشگاه بر روی چارچوب های ذهنی خود متمرکز بوده و در قالب آنچه که فراگرفته ایم ، به تفسیر وتعبیر پدیده های اطراف خود بپردازیم . این همان جایی است که خیلی از کارآفرینان نماهای وطنی را در دوره ی کرونا زمین زد . زمین خوردنی که هرگز نتوانستند ونخواستند بلند شوند . زمین خوردنی که بیشتر شبیه یک فلج فکری وذهنی و بدنی بود . زمین خوردنی که نشان داد ، چقدر اندیشه ها وباورهای کارآفرینانه ی ما سست وبی پایه بوده و اساسا هیچ سنخیتی با واقعیات روز دنیا ندارد . 

من شخصا ، از کنار کشیدن کارآفرین نماها از صحنه ی کسب وکار ایران نگران نیستم ، زیرا باور واعتقاد دارم  که کارآفرینی ، عرصه ی  رقابت بهترین وبرگزیدگان است . به هرحال هر موجود ضعیف ، ناتوان و ایستایی که قادر به درک تحولات پیش آمده ویا پیش رو نیست ، باید صحنه را خالی کرده و آنرا به برترین ها واگذار نماید .این نوشدن و تغییر دایمی و اصل ازبین رفتن کسب وکارهای ضعیف و ناتوان ، رسم دیرینه ی اکوسیستم کارآفرینی است .  بدون درک این موضوع نمی توان ونباید وارد کسب وکار و دنیای کارآفرینی شد . گو اینکه معتقدم دهه های 60- 70- 80 و 90 فرصت های طلایی را برای کارآفرین نماها جهت استفاده های فصلی و خوشه چینی های موقت فراهم آورد ، اما شاید قرن نو وآغاز سال 1400 راه ورسم خود را بطلبد . 

براین باورم که ایران عزیز ما ، بهشت فرصت هاست و هر کارآفرینی در حد توان دانش ، فکر و وقدرت رهبری خود از این فرصت های بهره مند خواهد شد . واین فراهم نخواهد شد مگر آنکه کارآفرینان ایرانی ، راه ورسم ورود به دنیای پررمز و راز کارآفرینی را فرا بگیرند . کارآفرینی جایی است که باید بهای هر اشتباهی را بپردازیم و از آن گریزی نیست . 

رویدادهایی از این قبیل ، شما را برای ورود به این دنیای مهیج ودر عین حال بسیار بی رحم و واقعیت گرای کارآفرینی آماده می سازد . کارآفرینی داستان زندگی است ، به زندگی خوش آمدید . 

کوچ ارشد این رویداد

جناب آقای دکتر حیدرامیران
جناب آقای دکتر حیدرامیران
کارآفرین برترملی و رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

موسس انتشارات امیران

رئیس هیات مدیره گروه کارآفرین

کارآفرین برتر ملی

برگزارکنندگان

حامیان

سوالات متداول

در قالب این رویداد شما مجموعه ای از خدمات چند منظوره ی کوچینگ ومشاوره را از ما دریافت خواهید نمود .
دراین رویداد شما خدمات مشاوره و کوچینگ وآموزش را در زمینه راه اندازی کسب وکار از ما دریافت خواهید نمود
بله با خرید بلیت مشاوره این مهم امکان پذیر است .

گالری تصاویر

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

سوابق دکتر امیران

1-    موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین 

2-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان 

3-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

4-    رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا

5-    عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا 

6-     عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه 

7-    موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران 

8-    دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران 

9-    دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند دانشگاهی 

10- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران 

11- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، ایتالیا ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران 

12-  مولف برگزیده کتاب های کارآفرینی وکسب وکار 

13- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران 

14- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران 

15- موسس سایت کارآفرین کمک 

16-  مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران 

17-  دبیراندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران 

18- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1396

19-  مولف بیش از 400جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی 

20-   دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران 

21-  دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی 

22-  دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران 

23-  دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران 

24- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران 

25- -عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان 

26-  عضوء انجمن مدیریت هلند 

27-   کوچ وراهبر استراتژیک شرکت های بزرگ ایرانی 

28-  سرمایه گذار ریسک پذیر در حوزه ی کسب وکارهای استارت اپی 

29- رئیس شبکه کارآفرینی 

 

آشنایی با برخی از تالیفات آقای دکتر حیدرامیرانبرگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۴۳
رویداد های فعال۱۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر

آدرس

تهران تهران - خ ولی عصر- روبروی پارک - ملت- ساختمان صورتی- ط دوم - واحد 17

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

سه‌شنبه ۷ اردیبهشت

جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

 • آنلاین
 • رایگان
 • دانشگاه گلرنگ
شنبه ۳ مهر

سیسکو مایکروسافت لینوکس امنیت شبکه آموزش کاربردی CCNA CCNP MCSA MCSE CEH ITIL LPIC CCIE Network Security Cisco Microsoft Linux

 • آنلاین
 • از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh
شنبه ۴ اردیبهشت

مسیر رشد برای استارتاپ‌های کانادایی

 • آنلاین
 • رایگان
 • باشگاه کارآفرینی تیوان
سه‌شنبه ۳۱ فروردین

استارت آپ و چالش های آن

 • آنلاین
 • ۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • نیکان آکادمی