رویداد به پایان رسیده است!
شروع ثبت نام دوره جامع تربیت مدیر ارشد حرفه ای در تاریخ سه‌شنبه ۳۰ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱ بهمن ساعت ۰۸:۰۰

شروع ثبت نام دوره جامع تربیت مدیر ارشد حرفه ای

  • رایگان
  • تهران
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


امروزه آموزش مدیران پیش از گذشته به منزله یک استراتژی مهم برای بهبود و افزایش تواناییها و مهارتهای مدیران و ارتقای سطح عملکرد سازمانها تلقی می­ شود؛ زیرا بهبود عملکرد مدیران و افزایش تواناییهای آنان نه تنها یک ضرورت در سطح سازمانها است، بلکه خود مهمترین وسیله توسعه همه جانبه به شمار می آید. در واقع توجه روزافزون به آموزش مدیران و اهمیتی که صاحب نظران مدیریت برای آن قائل هستند، بر این فرض استوار است؛ که برنامه های اثربخش آموزشی به افزایش دانش و مهارت و اصالح رفتار مدیران منجر میگردد و نهایتا به بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی سازمانی را در پی خواهد داشت.

در همین راستا مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره تربیت مدیر ارشد حرفه ای را با بهره مندی از اساتید برتر دانشگاه های معتبر کشور برای کلیه مدیران و مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها به شرح ذیل برگزار می کند.

 

معرفی دوره جامع تربیت مدیر ارشد حرفه ای


محتوای دوره


مبحث مدیریت استراتژیک 

مدت 12 ساعت 

عناوین:

آشنایی با مفهوم مدیریت استراتژیک
مدل های برنامه ریزی استراتژیک
تعيين گروههای مشتری-محصول برای شركت
تعيين اهداف كسب و کار
تدوین نقشه استراتژی های فعلی
بررسی و انتخاب استراتژی
ایجاد تناسب ميان استراتژی و فرهنگ

 

مبحث توسعه استراتژیک منابع انسانی

مدت 18 ساعت

عناوین:

مبانی توسعه منابع انسانی
نقش منابع انسانی در توسعه و تحول سازمان
تفکر سیستمی در تبیین مسائل نیروی انسانی
تبیین مدل سیستمی توسعه استراتژیک منابع انسانی
تدوین استراتژی منابع انسانی
نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی
دیدگاه سرمایه گذاری به مدیریت منابع انسانی
تدوین استراتژی منابع انسانی
استراتژی های کارمندیابی
استراتژی های حقوق و دستمزد
استراتژی های حقوق و دستمزد
استراتژی های ارزیابی عملکرد
استرتژی های روابط کار
استراتژی های آموزش و توسعه
استراتژی حفظ و نگهداری نیروی انسانی
استراتژی مدیریت استعداد
تحلیل جامع نقاط مرجع در تدوین استراتژی منابع انسانی
توسعه استراتژیک منابع انسانی
همراستا سازی استراتژی منابع انسانی
نقشه استراتژی منابع انسانی
آشنایی با الگوی معماری منابع انسانی
کارراهه استراتژیک شغل
نقشه راه عملکرد فرد
کارت امتیاز عملکرد فرد
شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی
مدل شایستگی منابع انسانی
برنامه تحول فردی
سیستم ارزیابی عملکرد فردی
سیستم بازخور منابع انسانی
سیستم عارضه یابی منابع انسانی
توسعه و همراستا سازی برنامه های
توانمندسازی و آموزش
مدیریت یکپارچه منابع انسانی
طراحی مجدد سیستم های کاری
مداخالت اثربخش در توسعه منابع انسانی

 

مبحث مدیریت مالی

مدت 18 ساعت

عناوین:

عناصرتشکیل دهنده صورتهای مالی و ارتباط بین آنها
معرفی ثبت های مالی
ضرورت استقرار کنترل های داخلی موثر
مفاهیم نظری گزارشات مالی
هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها
معرفی سیستم های هزینه یابی
معرفی صورت های مالی و نحوه ارائه این گزارشات
آشنائی با گزارشات حسابرسی مستقل و داخلی
انواع گزارشات مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
آشنائی با مقررات مالیاتی و بیمه ای

 

مبحث مدیریت بازاریابی

مدت 12ساعت

عناوین:

کلیات بازاریابی و ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان
برنامه ریزي استراتژیک بازارگرا
مدیریت اطالعات بازاریابی و اندازه گیري تقاضاي بازار
تحقیقات بازاریابی ملی و بین المللی
محیط شناسی بین المللی و بررسی محیط بازاریابی
تجزیه و تحلیل بازار مصرف کننده و رفتار خریدار
تجزیه و تحلیل بازار تجاري و رفتار خریدار تجاري
تجزیه و تحلیل صنایع و رقبا
بخش بندي بازار و انتخاب بازارهاي هدف و تعیین جایگاه در بازار
 تکوین و تولید کاالهاي جدید و استراتژي هاي بازاریابی رهبران، چالشگران، دنباله روها و توزیع کالها، کانالهاي توزیع و توزیع فیزیکی کالا
قیمت و استراتژي هاي قیمتگذاري
تبلیغات، پیشبرد فروش و روابط عمومی
سازماندهی، اجرا، ارزیابی و نظارت در فعالیتهاي بازاریابی

 

مبحث کلیات حقوق تجارت

مدت 6 ساعت

آشنائی با کلیات حقوق تجارت
معرفی قانون تجارت و سایر قوانین تجاري
جایگاه تجارت و کسب و کار در قانون اساسی
آشنائی با فعالیتهاي تجاري
آشنائی با انواع شرکتهاي تجاري و مقررات مشترك آنها
تفاوت شرکتهاي تجاري و چگونگی
انتخاب قالب حقوقی مناسب براي کسب و کار جدید
آشنائی با ساختار اداري شرکتهاي
سهامی (مجامع، مدیران و بازرسین) و مقایسه با سایرشرکتها

مسئولیت مدیران
مبانی حقوقی مسئولیت حقوقی و کیفري اشخاص
آشنائی اجمالی با وظایف و ماموریتهاي مدیران
اصل استقالل شخصیت حقوقی شرکت از مدیران آن
موارد مسئولیت تضامنی مدیران در مقابل طلبکاران شرکت
مسئولیت جمعی و فردي مدیران در خصوص بدهی هاي مالیاتی شرکت
آشنائی با برخی عناوین جرائم کیفري قابل انتساب به مدیران بر اساس قانون تجارت
مسئولیت کیفري شخص حقوقی شرکت و مدیران آن با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب و قوانین دیگري نظیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز1392
مسئولیت حقوقی و کیفري مدیران شرکت در اسناد تجاري صادره شرکت

 

مبحث رهبری و رفتار سازمانی

مدت 18 ساعت

عناوین:

رفتار فردی
مبانی روانشناسی
شخصیت
ادراک
انگیزش (از مفاهیم تا کاربردها)
کاربرد روانشناسی در سازمان
ارزشها
نگرشها
رضایت شغلی
تصمیم گیری فردی
رفتار گروهی
تعاریف و مفاهیم رفتار گروهی
تشکیل گروه، مقام، ترکیب گروه، نقش،انسجام
گروهی
گروه و تیم، ویژگیهای تیم، تیمهای اثربخش
ارتباطات، ،شبکههای ارتباطی،انواع شبکه ها
رهبری
نظریه های کالسیک رهبری
نظریه های رفتاری
نظریه های اقتضایی
نظریه های نوین رهبری
کاربردها
رفتار سازمانی
ساختار سازمان
انواع ساختارهای سازمانی
ساختارهای مکانیکی، ارگانیکی
فناوری سازمان
تناسب ساختار و فناوری سازمان
فرهنگ سازمانی
مفهوم فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی
نظری های فرهنگ سازمانی
مدیریت فرهنگ سازمانی

 

مبحث مهارتـهای نـرم

مدت 24 ساعت 

عناوین:

کارگاه آموزشی تفکر سیستمی
آشنایی فراگیران با رویکرد اندیشه سیستمی
آشنایی فراگیران با مفاهیم بنیادین مطرح در
تفکر سیستمی
آشنایی فراگیران با مهارتهای پنجگانه در
تفکر سیستمی
آشنایی فراگیران با موانع تفکر سیستمی
کارگاه آموزشی مدیریت زمان
رابطه مديريت زمان وكسب وكار
استعاره هاي زمان
جنبه های گوناگون زمان
تفاوت های فرهنگی و نگرش به زمان
فرآیند بهبود مدیریت زمان
چرخه مدیریت زمان
اصول مديريت زمان
تكنيك هاي به كار گرفته شده درمديريت
زمان
آشنايي با اصول ، فنون و هنر مذاكره
آشنایی با اصول و اركان مذاكره
اهداف و تاكتيكهاي مذاكره
فرآيند مذاكره و مراحل آن
الگوهاي ارتباطي در مذاكرات
رويكردها و ترفندهاي رايج در مذاکره

اساتید دوره

دکتر سید مجتبی محمودزاده
دکتر سید مجتبی محمودزاده
عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبلایی

مدرس مبحث رهبری و رفتار سازمانی

دکتر محمد ابویی اردکان
دکتر محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدرس مبحث مدیریت استراتژیک

 دکتر محمدرضا مهربان پور
دکتر محمدرضا مهربان پور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدرس مبحث مدیریت مالی

دکتر حامد دهقانان
دکتر حامد دهقانان
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مدرس مبحث توسعه استراتژیک منابع انسانی

دکتر حسین صادقی
دکتر حسین صادقی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدرس مبحث کلیات حقوق تجارت

دکتر حسین نوروزی
دکتر حسین نوروزی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

مدرس مبحث مدیریت بازایابی

دکتر مهدی رضایی
دکتر مهدی رضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

مدرس مبحث مهارتهای نرم

آدرس

تهران خیابان آزادی -بلوار شهید اکبری - خیابان شهید قاسمی - جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

رویداد های برگزارشده۲۰
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۶۰ نفر