فن بیان و تکنیک های سخنرانی (دوره دوم )

شروع:
دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۹۷ ۱۷:۰۰
فن بیان و تکنیک های سخنرانی (دوره دوم )

آدرس:تهران دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی پیشرفت