کاور
"مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از نرم‌افزار a(DSGE) DYNARE " در تاریخ چهارشنبه ۵ دی ساعت ۲۰:۳۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات