کاور
"هشتمین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل با محوریت گردشگری فرهنگی" در تاریخ جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
دانش آموخته رشته ی گردشگری
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه نویس
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
گرافیست
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دانش آموخته رشته هتلداری
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
سایر
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ایده تا عمل با محوریت گردشگری فرهنگی

ایـده تا عمل رویدادی آموزشـی و تجربی اسـت که برای اولین بار بـا محوریت گردشگری فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامى استان تهران اجـرا خواهد شد

ایـن رویـداد بـا بومی سـازی متدولوژی های روز و اسـتفاده از ظرفیت هـا و تجربیـات صاحبان اسـتارتاپ ها و خبـرگان ایـن حـوزه بـا آمـوزش توسط مربيان و منتور هاى متخصص با هدف راه انـدازی کسـب و کارهاى حوزه فناورى اطلاعات بـه شـرکت کنندگان می پـردازد

ایـن رویـداد بـه مـدت ٣ روز متوالی در یک هفتـه  با حضور دانشجويان رشته های مرتبط با محوریت اینترنت اشیا به جهت پرورش ايده هاى خلاقانه در حوزه سلامت برگـزار مى گـردد

 اسـتارت آپ هـا سـازمان های موقتی هسـتند که بـه دنبال یک مـدل کسـب و کار تکرارپذیـر و مقیـاس پذیر میباشـند


یکی از مزایـای ایـن نوع کسـب و کارها، رشـد سـریع آنها اسـت که سـبب توسـعه اقتصاد کشـور شـده و در نتیجه اشتغال زایی خوبـی نیـز بـه همـراه دارد و نمونـه موفق شـرکت هایى کـه از مرحلـه اسـتارتاپی بـه کسـب و کار موفق رسـیده اند گویـای این مطلب اسـت


دانشـگاه ها و مراکـز رشـد دانشـگاهی یکـی از اجـزای مهـم اکوسیسـتم اسـتارتاپی بـه شـمار مى آینـد از سـوی دیگـر اسـتارتاپ ها می تواننـد عـلاوه بر تولید ثـروت و ایجـاد جریان مالـی به سـوی دانشـگاه ها، به عنوان یـک کسـب و کار موفق و الگویـی بـرای دیگر دانشـجویان در سـطح دانشـگاه باشـند


حمایـت مناسـب از یـک اسـتارت آپ در مسـیر موفقیـت بـا پشـتوانه دانشـگاهی، یکـی دیگـر از مؤلفه های مهـم و کلیدی در راسـتای نیـل بـه دانشـگاه کارآفرین می باشـد و از سـویی دیگـر در برندسـازی دانشـگاه آزاد اسـلامی و ایجـاد فاصلـه معنـادار و مزیـت رقابتـی نسـبت به سـایر دانشـگاه ها بسـیار تأثیرگـذار می باشـد.

 

اهداف ایده تا عمل

شروع
ایده تا عمل طراحی شده تا به آموزش دانشجویان سرعت ببخشد.

محیطی ایده آل از افراد باهوش و مشتاق فراهم آمده براى شرکت کنندگان در سه روز تا بیشترین حد ممکن یاد بگیرند.

یادگیری
می آموزند برای شروع یک کسب و کار به چه نیاز دارند. تنها راه یادگیری تجربه ی تلاش کردن است.

اکتشاف
دانشجویان در می یابند که در کجای مسیر سفر کارآفرینی قرار دارند.

با منابع در دسترس شان آشنا می شوند و درک می کنند که برای موفقیت باید قدم بردارند.

ارتباط
دانشجویان و علاقه مندان با کسانی که می خواهند محصول جدیدی بسازند آشنا می شوند و به آنها می پیوندند

و در آنجا مربی، دوست، هم مؤسس یا سرمایه گذار خود را می یابند.

سخنرانان

دکتر پروین داداندیش
دکتر پروین داداندیش
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شورای سیاست گذاری

دکتر حمیدرضا رحیمی
دکتر حمیدرضا رحیمی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سید حسین پیشگر
دکتر سید حسین پیشگر
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر دیاکو عزیزی
دکتر دیاکو عزیزی
دکتر بابک نصیری
دکتر بابک نصیری
دکتر ابتهال زندی
دکتر ابتهال زندی

برگزارکنندگان رویداد

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب
شتابدهنده ایده تا عمل
شتابدهنده ایده تا عمل
شرکت داتام ایده دانش
مرکز رشد
مرکز رشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهندس مهسا ثنایی
مهندس مهسا ثنایی
پشتیبانی رویداد و رئیس دفتر ریاست
دکتر سینا قاضی زاده
دکتر سینا قاضی زاده
تهران غرب
مهندس عباس اکبری
مهندس عباس اکبری
دانشجوی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک دیجیتال
ثریا اسماعیل زاده
ثریا اسماعیل زاده
کادر اجرایی/دانشجوی رشته ی مدیریت جهانگردی
مهندس وحید رضاعرب
مهندس وحید رضاعرب
کادر اجرایی/دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
آیین طهوری
آیین طهوری
کادر اجرایی
درسا رهنما
درسا رهنما
کادر اجرایی
پروشا کشاورز
پروشا کشاورز
تیم اجرایی و کارشناس رشته ی مدیریت جهانگردی
یحیی امین نیری
یحیی امین نیری
کادر اجرایی/کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی استراتژیک
زینب نادری
زینب نادری
کادر اجرایی/دانشجوی کارشناسی مهندس مکانیک
محمد حسین رضایی
محمد حسین رضایی
کادر اجرایی/دانشجوی کارشناس رشته ی مهندس مکانیک
نرجس صمدی
نرجس صمدی
کادر اجرایی/دانشجوی کارشناسی رشته ی حسابداری
علیرضا کریمی
علیرضا کریمی
کادر اجرایی/کارشناس رشته ی حسابداری
علی اردکانی
علی اردکانی
کادر اجرایی/کارشناس رشته ی حسابداری
گل گونه بادامی
گل گونه بادامی
کادر اجرایی/کارشناس ارشد مهندسی معماری
پویالطفی
پویالطفی
کادر اجرایی/کارشناس رشته ی حسابداری
صبا اردهالی
صبا اردهالی
کادر اجرایی
غزاله ابراهیمی
غزاله ابراهیمی
کادر اجرایی

مشاورین و منتورهای رویداد

خانم دکتر مریم میرزایی
خانم دکتر مریم میرزایی
حوزه مالی و حسابداری
خانم دکتر شیوا سیف الدینی
خانم دکتر شیوا سیف الدینی
حوزه صنایع دستی

داورها

مهندس علی اکبر عبدالملکی
مهندس علی اکبر عبدالملکی
ریس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران
مهندس محمد رضا داوری
مهندس محمد رضا داوری
مدیرعامل شرکت پرسا
خانم دکتر نیک بین
خانم دکتر نیک بین
عصو هیات علمی گروه گردشگری

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
افتتاحیه و شروع برنامه ایده پردازیساعت ۱۶ساعت ۲۱

روز اول

رویداد ایده تا عمل با مراسم افتتاحیه از ساعت ۱۶  روز چهارشنبه آغاز می شود 

روز اول با سخنرانی سخنرانان اصلی رویداد آغاز میگردد. در ادامه نماینده رویداد به شرح فعالیت سه روزه، معرفی مربیان، داوران، حامیان رویداد خواهد پرداخت. هر کدام از شرکت کنندگان که صاحب ایده ای هستند به مدت یک دقیقه زمان دارند تا ایده خود را در مقابل دیگر شرکت کنندگان ارائه نمایند. ایده ها بر روی برگه هایی به نام ایده پوستر نوشته میشوند و در فضایی مسطح که از قبل در نظر گرفته شده است نصب میشوند. شرکت کنندگان با حضور در فضای نمایشگاهی تمامی ایده ها را خواهند دید و به ایده هایی که علاقه دارند برای کار بر روی آنان در آخر هفته رأی می دهند. هر شرکت کننده میتواند به ۳ ایده رأی بدهد. پس از پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز شده و با توجه به تعداد شرکت کنندگان بین ۷ تا ۱۲ ایده رتبه بندی می شوند. در این مرحله بار دیگر صاحبان ایده های منتخب به مدت یک دقیقه، ایده خود را توضیح و نیاز خود برای جذب افراد متخصص را بیان میکند. سپس شرکت کنندگان به فضای مسطح بازگشته و با جذب افراد توسط صاحبان ایده تیم سازی انجام خواهد پذیرفت. در ادامه شرکت کنندگان هنگام صرف شام با یکدیگر آشنا شده و خود را برای فعالیت در دو روز آینده در قالب تیم های کاری آماده میکنند.

روز دوم

روز دوم فعالیت شرکت کنندگان از ساعت ۹ الی ۲۱ ادامه خواهد داشت.

روز دوم با حضور شرکت کنندگان در محل رویداد آغاز خواهد شد. اولین کارگاه آموزش رأس ساعت ۹  با عنوان بوم مدل کسب و کار برگزار می شود. سپس تیم ها به محل کار خود بازگشته و شروع به فعالیت و تکمیل بوم کسب و کار و یافتن مدل کسب و کارشان خواهند نمود. در طول روز مربیان که از بهترین افراد در حوزه فعالیت مرتبط با موضوع رویداد هستند در کنار شرکت کنندگان خواهند بود و بر اساس متولوژی های از قبل تعیین شده به هدایت تیم ها می پردازند. همچنین مربیان در طول روز با تشکیل جلسات کاری به بررسی وضعیت و فعالیت هر تیم خواهند پرداخت. در عصر روز جمعه دومین کارگاه رویداد با عنوان توسعه متشریان در استارتاپ های حوزه سلامت برگزار خواهد شد. پس از آن شرکت کنندگان برای مصاحبه با مشتریان اجتماعی فضای برگزاری رویداد را برای مدت زمانی کوتاه ترک می کنند. پس از این مرحله با جمع آوری نتایج بعضی از تیم ها به فعالیت بر روی ایده خود ادامه می دهند، بعضی به اصلاح روشهای خود می پردازند و برخی نیز به کلی ایده خود را کنار گذاشته و بر روی ایده ی جدیدی فعالیت خواهند نمود.

روز سوم

روز پایانی رویداد روز پر از فشار، فعالیت و انرژی است.

تیم ها به جمع بندی فعالیت هایشان می پردازند و برای ارائه در مقابل داوران آماده میشوند. روز سوم رویداد نیز با فعالیت تیم ها بر روی محصول یا خدمات شان ادامه می یابد. در ظهر روز جمعه  یک کارگاه با عنوان مباحث مالی استارتاپ ها و کارگاه دیگر با عنوان نحوه ارائه برای تیم ها برگزار خواهد گردید. اختتامیه رویداد رأس ساعت پنج عصرجمعه آغاز میگردد. پس از سخنرانی مدعوین، هر یک از تیمها به مدت ۵ دقیقه زمان دارد که در مقابل هیأت داوران به ارائه فعالیت سه روز گذشته خود و معرفی محصول یا خدمات شان بپردازند. همچنین هیأت داوران نیز به مدت ۳ دقیقه زمان خواهند داشت تا سوالات خود را از تیم ها بپرسند. پس از ارائه تمامی تیم ها هیأت داوران به جمع بندی نظرات بر اساس شاخص ها می پردازند. با جمع بندی آرای داوران تیم های اول تا سوم رتبه بندی شده و از آنان تجلیل خواهد شد.

گالری تصاویر

۱۳۵
دنبال کننده
۴
کل رویدادها

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب...

بیشتر از ۱۰ نفر (۷۴%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران تهران شهرک قدس - میدان صنعت - ابتدای بلوار فرحزادی- ابتدای خیابان سیمای ایران - پلاک 1- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰

دوره آنلاین هکر قانونمند CEHv11

 • آنلاین
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی
یک‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار آموزشی اظهارنامه مالیاتی 1401(ویژه اشخاص حقیقی)

 • آنلاین
 • ۲۴۹,۰۰۰ تومان
 • آقای مالیات
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه داستان نویسی

 • آنلاین
 • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • انجمن ادبی سیمین
یک‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

دوره جامع كتاب‌نويسی پرنويسا

 • آنلاین
 • از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • پروین شیربیشه (پرنويسا)