کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

ایده تا عمل با محوریت فناوری های مالی (فین تک در حسابداری)

 

ایـده تا عمل رویدادی آموزشـی و تجربی اسـت که برای اولین بار در حوزه فناوری‌های مالی (فین تک در حسابداری) در دانشگاه آزاد اسلامى استان تهران اجـرا خواهد شدایـن رویـداد بـا بومی سـازی متدولوژی های روز و اسـتفاده از ظرفیت هـا و تجربیـات صاحبان اسـتارتاپ ها و خبـرگان ایـن حـوزه بـا آمـوزش توسط مربيان و منتور هاى متخصص با هدف راه انـدازی کسـب و کارهاى حوزه فناورى اطلاعات بـه شـرکت کنندگان می پـردازد

ایـن رویـداد بـه مـدت ٣ روز متوالی در یک هفتـه  با حضور دانشجويان فنى و مهندسى در كنار دانشجويان حسابداری به جهت پرورش ايده هاى خلاقانه در حوزه مالی برگـزار مى گـردد

 اسـتارت آپ هـا سـازمان های موقتی هسـتند که بـه دنبال یک مـدل کسـب و کار تکرارپذیـر و مقیـاس پذیر میباشـند


یکی از مزایـای ایـن نوع کسـب و کارها، رشـد سـریع آنها اسـت که سـبب توسـعه اقتصاد کشـور شـده و در نتیجه اشتغال زایی خوبـی نیـز بـه همـراه دارد و نمونـه موفق شـرکت هایى کـه از مرحلـه اسـتارتاپی بـه کسـب و کار موفق رسـیده اند گویـای این مطلب اسـت


دانشـگاه ها و مراکـز رشـد دانشـگاهی یکـی از اجـزای مهـم اکوسیسـتم اسـتارتاپی بـه شـمار مى آینـد از سـوی دیگـر اسـتارتاپ ها می تواننـد عـلاوه بر تولید ثـروت و ایجـاد جریان مالـی به سـوی دانشـگاه ها، به عنوان یـک کسـب و کار موفق و الگویـی بـرای دیگر دانشـجویان در سـطح دانشـگاه باشـند


حمایـت مناسـب از یـک اسـتارت آپ در مسـیر موفقیـت بـا پشـتوانه دانشـگاهی، یکـی دیگـر از مؤلفه های مهـم و کلیدی در راسـتای نیـل بـه دانشـگاه کارآفرین می باشـد و از سـویی دیگـر در برندسـازی دانشـگاه آزاد اسـلامی و ایجـاد فاصلـه معنـادار و مزیـت رقابتـی نسـبت به سـایر دانشـگاه ها بسـیار تأثیرگـذار می باشـد

هدف ایده تا عمل

 

شروع
ایده تا عمل طراحی شده تا به آموزش دانشجویان سرعت ببخشد.

محیطی ایده آل از افراد باهوش و مشتاق فراهم آمده براى شرکت کنندگان در سه روز تا بیشترین حد ممکن یاد بگیرند.

یادگیری
می آموزند برای شروع یک کسب و کار به چه نیاز دارند. تنها راه یادگیری تجربه ی تلاش کردن است.

اکتشاف
دانشجویان در می یابند که در کجای مسیر سفر کارآفرینی قرار دارند.

با منابع در دسترس شان آشنا می شوند و درک می کنند که برای موفقیت باید قدم بردارند.

ارتباط
دانشجویان و علاقه مندان با کسانی که می خواهند محصول جدیدی بسازند آشنا می شوند و به آنها می پیوندند

و در آنجا مربی، دوست، هم مؤسس یا سرمایه گذار خود را می یابند.

سخنرانان

دکتر پروین داداندیش
دکتر پروین داداندیش
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر غلامرضا خليل ارجمندي
دکتر غلامرضا خليل ارجمندي
مدير عامل گروه مالي اقتصادي سامان

شورای سیاست گذاری

دکتر حمیدرضا رحیمی
دکتر حمیدرضا رحیمی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سید حسین پیشگر
دکتر سید حسین پیشگر
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر مریم مصلح
دکتر مریم مصلح
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر امیر هوشنگ رمضانی
دکتر امیر هوشنگ رمضانی
معاون دانشکده علوم انساني
دکتر مليحه عليفري
دکتر مليحه عليفري
مدير گروه رشته حسابداري واحد تهران غرب
دکتر مريم لشگري زاده
دکتر مريم لشگري زاده
مدير گروه رشته حسابداري واحد تهران غرب
مهندس احمدرضا داداندیش
مهندس احمدرضا داداندیش
مسوول برگزاری و دبیر اجرایی رویداد

کمیته علمی

مهندس محمد شکرزاده
مهندس محمد شکرزاده
رئیس مجتمع پیامبر اعظم و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتر پیمان بابایی
دکتر پیمان بابایی
مدیر آموزش دانشگاه و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر سميرا زارعي
دکتر سميرا زارعي
عضو هيات علمي گروه حسابداري
دکتر زهرا هنرمندي
دکتر زهرا هنرمندي
عضو هيات علمي گروه حسابداري
دکتر خديجه خدابخشي
دکتر خديجه خدابخشي
عضو هيات علمي گروه حسابداري
دکتر سارا مرعشي
دکتر سارا مرعشي
عضو هيات علمي گروه حسابداري
دکتر پیک فلک
دکتر پیک فلک
عضو هیات علمی گروه حسابداری

برگزارکنندگان

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب
شتابدهنده ایده تا عمل
شتابدهنده ایده تا عمل
شرکت داتام ایده دانش
مرکز رشد
مرکز رشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهندس عباس اکبری
مهندس عباس اکبری
تیم طراحی و دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک دیجیتال
مهندس مهسا ثنایی
مهندس مهسا ثنایی
پشتیبانی رویداد و رییس دفتر ریاست واحد تهران غرب
دکتر سینا قاضی زاده
دکتر سینا قاضی زاده
پشتیبانی رویداد و استاد گروه معماری واحد تهران غرب
مهندس وحیدرضا عرب
مهندس وحیدرضا عرب
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
مائده حسنی مقدم
مائده حسنی مقدم
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی
پریا نقی زاده
پریا نقی زاده
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی
ریحانه دیبا کيا
ریحانه دیبا کيا
تیم اجرایی و دانشجوی گردشگری واحد تهران غرب
اميرحسين شعباني
اميرحسين شعباني
تیم اجرایی و دانشجوی گردشگری واحد تهران غرب

مشاورین و منتورهای رویداد

دکتر غلامرضا خليل ارجمندي
دکتر غلامرضا خليل ارجمندي
مدير عامل گروه مالي اقتصادي سامان
دکتر پوريا معصومي
دکتر پوريا معصومي
مدير عامل موسسه فراکاوان سامانگر آريا مبين
ميلاد قاسم زاده
ميلاد قاسم زاده
مدیر محصول شرکت دانش بنیان نویان ابر آروان
دکتر احمد فاضلي
دکتر احمد فاضلي
عضو هيات علمي سازمان حسابرسي
دکتر جواد عشقي نژاد
دکتر جواد عشقي نژاد
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد
دکتر سياوش ملکي فر
دکتر سياوش ملکي فر
معاون توسعه صندوق نوآوري و شکوفايي
دکتر عبدالرضا شاکري
دکتر عبدالرضا شاکري
عضو هيات علمي گروه حسابداري

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
افتتاحیه و شروع برنامه ایده پردازیساعت ۱۶ ساعت ۲۱

روز اول

رویداد ایده تا عمل با مراسم افتتاحیه از ساعت ۱۶  روز چهارشنبه آغاز می شود                     

روز اول با سخنرانی سخنرانان اصلی رویداد آغاز میگردد. در ادامه نماینده رویداد به شرح فعالیت سه روزه، معرفی مربیان، داوران، حامیان رویداد خواهد پرداخت. هر کدام از شرکت کنندگان که صاحب ایده ای هستند به مدت یک دقیقه زمان دارند تا ایده خود را در مقابل دیگر شرکت کنندگان ارائه نمایند. ایده ها بر روی برگه هایی به نام ایده پوستر نوشته میشوند و در فضایی مسطح که از قبل در نظر گرفته شده است نصب میشوند. شرکت کنندگان با حضور در فضای نمایشگاهی تمامی ایده ها را خواهند دید و به ایده هایی که علاقه دارند برای کار بر روی آنان در آخر هفته رأی می دهند. هر شرکت کننده میتواند به ۳ ایده رأی بدهد. پس از پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز شده و با توجه به تعداد شرکت کنندگان بین ۷ تا ۱۲ ایده رتبه بندی می شوند. در این مرحله بار دیگر صاحبان ایده های منتخب به مدت یک دقیقه، ایده خود را توضیح و نیاز خود برای جذب افراد متخصص را بیان میکند. سپس شرکت کنندگان به فضای مسطح بازگشته و با جذب افراد توسط صاحبان ایده تیم سازی انجام خواهد پذیرفت. در ادامه شرکت کنندگان هنگام صرف شام با یکدیگر آشنا شده و خود را برای فعالیت در دو روز آینده در قالب تیم های کاری آماده میکنند.

روز دوم

روز دوم فعالیت شرکت کنندگان از ساعت ۹ الی ۲۱ ادامه خواهد داشت.

روز دوم با حضور شرکت کنندگان در محل رویداد آغاز خواهد شد. اولین کارگاه آموزش رأس ساعت ۹  با عنوان بوم مدل کسب و کار برگزار می شود. سپس تیم ها به محل کار خود بازگشته و شروع به فعالیت و تکمیل بوم کسب و کار و یافتن مدل کسب و کارشان خواهند نمود. در طول روز مربیان که از بهترین افراد در حوزه فعالیت مرتبط با موضوع رویداد هستند در کنار شرکت کنندگان خواهند بود و بر اساس متولوژی های از قبل تعیین شده به هدایت تیم ها می پردازند. همچنین مربیان در طول روز با تشکیل جلسات کاری به بررسی وضعیت و فعالیت هر تیم خواهند پرداخت. در عصر روز جمعه دومین کارگاه رویداد با عنوان توسعه متشریان در استارتاپ های حوزه سلامت برگزار خواهد شد. پس از آن شرکت کنندگان برای مصاحبه با مشتریان اجتماعی فضای برگزاری رویداد را برای مدت زمانی کوتاه ترک می کنند. پس از این مرحله با جمع آوری نتایج بعضی از تیم ها به فعالیت بر روی ایده خود ادامه می دهند، بعضی به اصلاح روشهای خود می پردازند و برخی نیز به کلی ایده خود را کنار گذاشته و بر روی ایده ی جدیدی فعالیت خواهند نمود.

روز سوم

روز پایانی رویداد روز پر از فشار، فعالیت و انرژی است.

تیم ها به جمع بندی فعالیت هایشان می پردازند و برای ارائه در مقابل داوران آماده میشوند. روز سوم رویداد نیز با فعالیت تیم ها بر روی محصول یا خدمات شان ادامه می یابد. در ظهر روز شنبه یک کارگاه با عنوان مباحث مالی استارتاپ ها و کارگاه دیگر با عنوان نحوه ارائه برای تیم ها برگزار خواهد گردید. اختتامیه رویداد رأس ساعت پنج عصر شنبه آغاز میگردد. پس از سخنرانی مدعوین، هر یک از تیمها به مدت ۵ دقیقه زمان دارد که در مقابل هیأت داوران به ارائه فعالیت سه روز گذشته خود و معرفی محصول یا خدمات شان بپردازند. همچنین هیأت داوران نیز به مدت ۳ دقیقه زمان خواهند داشت تا سوالات خود را از تیم ها بپرسند. پس از ارائه تمامی تیم ها هیأت داوران به جمع بندی نظرات بر اساس شاخص ها می پردازند. با جمع بندی آرای داوران تیم های اول تا سوم رتبه بندی شده و از آنان تجلیل خواهد شد.

حامیان

گالری تصاویر

محورهاى رويداد

فناوری‌های مالی

فین تک در حسابداری

برگزار‌کننده

آواتار

شتابدهنده ایده تا عمل

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

رویداد های برگزارشده۴
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر

آدرس

تهران شهرک قدس - میدان صنعت - ابتدای بلوار فرحزادی- ابتدای خیابان سیمای ایران - پلاک 1- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

دوشنبه ۲۵ اسفند

حسابداری مالیاتی - اسفند ماه

 • آنلاین
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • علیرضا محمدی
دوشنبه ۱۸ اسفند

حسابداری مدیریت - اسفند ماه

 • آنلاین
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • علیرضا محمدی
سه‌شنبه ۷ اردیبهشت

جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

 • آنلاین
 • رایگان
 • دانشگاه گلرنگ
یک‌شنبه ۱۷ اسفند

آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

 • آنلاین
 • ۸۰,۰۰۰ تومان
 • سپیدار سیستم