رویداد به پایان رسیده است!
کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering( در تاریخ یکشنبه ۱۶ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۰:۳۰

کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering(

  • رایگان
  • تهران
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: یک‌شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۰:۳۰
  • پایان: یک‌شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۲:۳۰

آدرس: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه هشتم کتابخانه مرکزی