رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی استراتژی اقیانوس آبی در تاریخچهارشنبه ۱۷ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی استراتژی اقیانوس آبی

شروع:
شنبه ۶ شهریور ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع:مدیریت / غیره
کارگاه آموزشی استراتژی اقیانوس آبی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

مخاطب: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، مدیران خصوصی و دولتی، مدیرانی که در حوزه خود دچار مشکل رقابت هستند
طول دوره: 10جلسه ، هر جلسه ۳ ساعت قابل تغییر با نظر ثبت نام کنندگان در دوره
زمان: یک شنبه ها الی پنجشنبه ها از ساعت ساعت 16/00 الی 19/00 عصر
آغاز دوره: یک شنبه 7?شهریور ماه 95
ظرفیت کلاس: 20 نفر
مدرس:استاد اکبر عباسی
در ﺳﺎل۲۰۰۵ ﮐﺘﺎبی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻗﯿﺎﻧﻮس آبی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭼﺎن ﮐﯿﻢ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﻧﻪ ﻣﺎﺑﻮرﻧﯿﺎ ﺑﻮد، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از یک ﺳﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮنها ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ چهل و یک زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻗﯿﺎﻧﻮس آبی ﻧﺘﯿﺠﻪ دو دهه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺑﯿﺶ از۱۵۰ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیک دﻧﯿﺎ در ﺑﯿﺶ از۳۰ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در طی ۱۰۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ رویکرد بکارﮔﯿﺮي ﭘﯿﺮوي همزﻣﺎن از دو ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻤﺎﯾﺰ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺎهش هزﯾﻨﻪ می ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﺪوﻟﻮژِها و اﺑﺰارهاي ﻣﺪﯾﺮیتی ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد یک ﻓﻀﺎي ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ و بی رﻗﯿﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنها ﻗﺮار می دهد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه 10 روزه ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ها ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮایی در ﻣﺤﯿﻂ ﻟﻮﮐﺲ گروه تحقيقاتی استوديو موفقيت همراه ﺧﻮاهد ﺑـﻮد و ﺑـﻪ همـﺖ استاد اکبر عباسي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اراﺋﻪ ﺧﻮاهد ﺷﺪ. وي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس توسعه فردي و همچنين مترجم کتابهاي اثر مرکب و امسال تکرار نخواهد شدنوشته دارن هاردی ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ نموده و ﻣﺪل های ﺟﺪﯾﺪی را در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اراﺋﻪ می نماید.
- معرفی استاد اکبر عباسی
مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 32 سال تجربه اجرایی، مترجم کتاب مرجع کاربردی و تخصصی پر فروش اثر مرکب و امسال تکرار نخواهد شد از مدیر مسئول مجله موفقیت در آمریکا آقای دارن هاردی،از مدیران ارشد دولتی، ارایه بیش از 10000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی ، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎص ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﺎل،1395 زﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه 30 ساعته به مدت 10 روز در مدت دو هفته از ششم شهریور ماه 95 بهترﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ درک ﻋﻤﯿـﻖ ﻣﻔـﺎهیم و ﮐﺎرﺑﺮدهای اﺳـﺘﺮاﺗﮋی اﻗﯿـﺎﻧﻮس آبی در ﺳﺎزﻣـﺎن ها، ﺷﺮﮐـﺖ ها و ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرهای ﺧـﻮد، ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ رﯾـﺰي اﺳﺎسی و ﺟـﺪی را ﺑـﺮاي ﺳـﺎل1395 و ﮔـﺎم ﺑﺮداﺷﺘـﻦ در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ بردارید.
-مهم ترین کار در کارگاه آموزشهای اقیانوس آبی چیست؟
کارگاهی که ذهن شما را متحول کرده و کسب و کار شما را متمایز می نماید. دوره ای که هم اکنون در بسیاری از سازمان های بزرگ دنیا مورد توجه قرار گرفته است، کارگاهی کاربردی که می تواند تغییراتی آینده محور در کار شما رقم بزند. دوره ای برای برون رفت از بحران و شرایط سخت بازار...
چرا گروه تحقیقاتی استودیو موفقیت بهترین مرجع آموزشهای توسعه فردی است؟
۱. بهره برداری از استاد بنام و با تجربه مدیریتی بالا
۲. تدریس شیوه های آموزشی برای افراد دو سال و به بالا
۳. برگزاری آزمون و ارائه مدرک طی دوره از گروه تحقیقاتی استودیو موفقیت
- سرفصلهای دوره
هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان شرکتها و سازمانها با مهمترین و اثرگذارترین مکتب فکری در حوزه استراتژی و بازار در طی چهار سال اخیر در دنیا است که با نوآوری در استراتژیها سعی دارد راهکارهای جدیدی را برای توسعه جهشی سازمانها فراهم نماید.
• شناخت و درک مفهوم استراتژی اقیانوس آبی
• آشنایی با لایه های استراتژی های اقیانوسی در کسب و کار
• معرفی مفهوم نوآوری در مدیریت و استراتژی
• فرایند های ساخت یک اقیانوس آبی برای کسب و کارها
• رهبری نقطه عطف
• ایجاد فرایند منصفانه
• مرور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
• تناقض های استراتژیک اقیانوس آبی
• معرفی نقشه وضعیت استراتژی و منحنی
• تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
• ایجاد فرایند اقیانوسی
• مرور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
• معرفی ابزارها و چارچوبهای تحلیلی اقیانوسی
• شش مسیر خلق استراتژی اقیانوس آبی
• شناسایی غیر مشتریان صنعت
• تجدید ساختار مرزهای اقیانوسی
• ترسیم بوم استراتژی کسب و کار
• سه لایه غیر مشتری ها
• شش اهرم مطلوبیت فروش
• مهره های اصلی در تنگ ماهی
• ارزش های استراتژیک اقیانوسی
-شیوه برگزاری
• سمینار کارگاه نمونه موردی کارگروهی بررسی های موردی ایرانی و جهانی
- این دوره چه مزیت هایی نسبت به دوره های مشابه دارد؟
۱. هر هفته دو تمرین خواهیم داشت تا کاملا به اصول و ترفند ها مسلط شوید
۲. فایل صوتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می توانید بارها به آن گوش کنید
3. یک جلد کتاب استراتژی اقیانوس آبی بطور رایگان اهدا خواهد شد
4. یک جلسه ۵۰ دقیقه ای حضوری و اختصاصی کوچینگ دریافت خواهید کرد.
5. عضو گروه تحقیقاتی استودیو موفقیت خواهید شد.

آدرس:تهران خیابان شریعتی بین میرداماد و ایستگاه مترو شریعتی کوچه فلسفی پلاک1 طبقه دوم مرکز مشاوره نیک اندیش