رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه دیجیتال مارکتینگ با استفاده از ردیاب چشمی (Eye Tracking) در UX (تجربه کاربری) در تاریخپنج‌شنبه ۲۰ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه دیجیتال مارکتینگ با استفاده از ردیاب چشمی (Eye Tracking) در UX (تجربه کاربری)

شروع:
پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۹۶ ۱۷:۰۰
کارگاه دیجیتال مارکتینگ با استفاده از ردیاب چشمی (Eye Tracking) در UX (تجربه کاربری)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل مطالب

 • خرید منطقی و احساسی
 • آستانه تصمیم خرید
 • بررسی ساختار سه گانه مغز و ویژگی های هر کدام
 • ارتباط با مغزهای سه گان
 • مکانیزم مدیون شد
 • خواستنی تر شدن محصولات و اطلاعات کمی
 • اثر ناظر و اثبات اجتماع
 • اهمیت کمتر بودن تعداد گزینه ها در تصمیم گیری
 • تاثیر ترتیب در تصمیم
 • مهم بودن کلمه شما در ارتباط
 • نقش مغز قدیم در محافظت، تغذیه و لذت بردن انسان
 • چگونگی ارتقاء تعهد مشتریان
 • قدرت جذابیت، امنیت و زیبای
 • اهمیت موقعیت ترس از دست دادن
 • لزوم ارتباط رخدادها با احساسات
 • درخواست های کوچک اولیه
 • تغییر داستان درونی مشتری
 • اهمیت تصاویر و داستان ها برای جلب توجه مشتریان
 • قدرت داستان گویی و ایجاد داستان
 • بررسی قوانین ۶ گانه جهانی تاثیرگذاری
 • تکنیک ۶ مولفه ای ایجاد پیام تاثیرگذار و ماندگار
 • بررسی مدل مشتری در بازاریابی عصبی
 • ترفندهای بازاریابی عصبی برای افزایش فروش

 

    1. To know what your website visitors see first (and last)
    2. It’s automatic, accurate, fast and real-time
    3. Understanding user behavior (and hacking it)
    4. Help design a better website
    5. Scrolling pattern/speed/trigger
    6. Enable you to better monetize your blog
    7. Reduce banner blindness
    8. Gauging user attention span
    9. Understand user concentration areas
    10. Images vs Text vs Videos
    11. Your website’s usability
    12. Improved visual communication
    13. Guessing visual patterns
    14. Understanding which features are the most eye catching
    15. …which features are confusing
    16. …and which features are ignored altogether
    17. Improve website navigation
    18. Increase efficiency of website banner ads
    19. Understand what is working and what needs to be replaced or optimized
    20. Improved E-commerce and reduced cart abandonment
    21. Understand how the size of ad units affects user interaction with them
    22. Text ads vs Video ads
    23. Effective brand exposure and re-call
    24. More accurate heatmaps
    25. Estimating the success of a campaign
    26. Gauge consumer spontaneous reactions
    27. To help you run better email campaigns
    28. Enhanced mobile units page usability and advertising
    29. To find out how users are reading your content  or scanning?
    30. Keep an eye out for the competition

برگزارکنندگان

اعضا علمی شرکت داج

اعضا علمی شرکت داج

مجید مجیدی

مجید مجیدی

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

زمان‌بندی

پنجشنبه
عنوانشروعپایان
شروع۹۱۷

آدرس:تهران تهران - اشرفی اصفهانی