کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟

شروع:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۱۸:۰۰
کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، تقاطع خیابان ایتالیا، مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران