رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه تئوری و عملی کشت سلول در تاریخ دوشنبه ۱۹ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰

کارگاه تئوری و عملی کشت سلول

  • رایگان
  • تهران
  • علوم پایه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


 

مدرسان

خانم دکتر ریحانه رمضانی
خانم دکتر ریحانه رمضانی
عضو هیئت علمی گروه بیومدیکال پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
آقای دکتر علیرضا احمدی
آقای دکتر علیرضا احمدی
عضو هیئت علمی گروه بیومدیکال پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم (گروه اول کارگاه عملی)
روز سوم (گروه دوم کارگاه عملی)
عنوانشروعپایان
ساعت اول تئوری۱۰:۰۰۱۲:۰۰
نماز و ناهار۱۲:۰۰۱۳:۳۰
ساعت دوم تئوری۱۳:۳۰۱۵:۰۰
عنوانشروعپایان
ساعت اول عملی۹:۰۰۱۱:۰۰
استراحت و پذیرایی۱۱:۰۰۱۱:۳۰
ساعت دوم عملی۱۱:۳۰۱۳:۰۰
ناهار و نماز۱۳:۰۰۱۴:۰۰
ساعت سوم عملی۱۴:۰۰۱۶:۰۰
عنوانشروعپایان
ساعت اول عملی۹:۰۰۱۱:۰۰
استراحت و پذیرایی۱۱:۰۰۱۱:۳۰
ساعت دوم عملی۱۱:۳۰۱۳:۰۰
ناهار و نماز۱۳:۰۰۱۴:۰۰
ساعت سوم عملی۱۴:۰۰۱۶:۰۰
  • شروع: شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: تهران ده ونک، دانشگاه الزهرا