رویداد به پایان رسیده است!
1435خراسان جنوبی در تاریخجمعه ۵ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

1435خراسان جنوبی

شروع:
دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۵ مهر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: بیرجند
1435خراسان جنوبی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

معرفی دوره ایران 1435 استانی :

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ظرفیت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ برای نقش آفرینی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.ارتقا سطح توانایی های فعالین دانشجویی در تحلیل مسائل کشور،مساله یابی و نقش آفرینی در آنها تاثیر بسزایی در سرنوشت کشور دارد . ازاﯾﻦ رو ﻗﺮارﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪي روﺷﻦ ﺑﺎ همکاری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽﮔﺎم با ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي دوره ایران 1435 استانی تلاش می‌کند قدمی در این امر مهم بردارد. شرکت کنندگان این دوره از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و بطور خاص اعضای علمی یا اقتصادی تشکل‌ها تشکیل شده است که در مدت سه روز ضمن آشنایی با موئلفه های جنگ اقتصادی، با برخی از مهم ترین مسائل کشور در حوزه های مختلف و هم چنین شیوه های نقش آفرینی تشکل های انقلابی در این مسائل آشنا می شوند.

وجه تمایز این دوره با سایر دوره های آموزشی، فعالیت محور بودن است. به طوری که بخش زیادی از آموزش های مورد نظر در خلال فعالیت های گروهی به شرکت کنندگان منتقل می شود.

 

اهداف دوره :
1. ﺗﻘﻮﯾﺖ قدرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر 
2. آشنایی دانشجویان انقلابی با مسائل اساسی کشور در حوزه های مختلف
3. تقویت مهارت مساله یابی و عمیق شدن در مسائل
4. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
5. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی

روند شرکت در دوره:
دانشجویان به منظور شرکت در این دوره، بایستی بصورت گروه های 4 نفره به سایت ایوند مراجعه کرده ومشخصات خود را بصورت کامل ثبت نمایند. 
در صورتی که تعداد افراد برای ثبت نام گروهی به حد نصاب نرسد ، افراد می توانند بصورت انفرادی در دوره ثبت نام نمایند در اینصورت توسط دبیرخانه دوره ایران 1435 ،گروه بندی خواهند شد.

 

بخش های مختلف دوره:
 دوره ایران 1435 استانی در 3 بخش برگزار خواهد شد.

 

بخش اول: مبانی
در این مرحله، شرکت کنندگان مبانی و اصول مورد نیاز برای هر نوع فعالیت دانشجویی در راستای نقش آفرینی در مسائل کشور را کسب می‌کنند.در این مرحله شرکت کنندگان در کلاس های  آموزشی شرکت کرده و پس از آن به انجام فعالیت می پردازند.
• کلاس اول : آشنایی با ابعاد مختلف جنگ اقتصادی و موانع پیشرفت کشور 
• کلاس دوم: کنشگری اجتماعی 
• کلاس سوم: روش حل مسئله و چگونگی الویت بندی مسائل

بخش دوم: آشنایی با حوزه ها
این بخش از دوره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﻏﺎز می شود . موضوعات حوزه‌ها با توجه به نیازهای روز کشور و همینطور پتانسیل های موجود در جنبش دانشجویی در عرصه گفتمان سازی و مطالبه گری مشخص شده است. پس از معرفی حوزه‌ها ، هر یک از اعضای گروه بایستی در یکی از موضوعات زیر شرکت نمایند:
 کشاورزی- مفاسد- آموزش و پرورش. 

بخش سوم: جمع بندی
بخش سوم شامل کلاس هایی از جمله بیان تجربیات موفق نقش آفرینی توسط ادوار بسیح دانشجویی،قالب های مختلف نقش آفرینی و... است که شرکت کنندگان را برای فعالیت های سال آینده خود آماده خواهد کرد.

 

همچنین در انتهای دوره به گروه های برتر جوایزی اهدا خواهد شد.