رویداد به پایان رسیده است!
1435 استان لرستان در تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰

1435 استان لرستان

  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • خرم آباد
  • تحصیلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


معرفی دوره ایران 1435 استانی :

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ظرفیت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ برای نقش آفرینی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.ارتقا سطح توانایی های فعالین دانشجویی در تحلیل مسائل کشور،مساله یابی و نقش آفرینی در آنها تاثیر بسزایی در سرنوشت کشور دارد . ازاﯾﻦ رو ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽﮔﺎم با ﻫﻤﮑﺎري ﻗﺮارﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪي روﺷﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي دوره ایران 1435 استانی تلاش می‌کند قدمی در این امر مهم بردارد. شرکت کنندگان این دوره از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و بطور خاص اعضای علمی یا اقتصادی تشکل‌ها تشکیل شده است که در مدت سه روز ضمن آشنایی با مبانی اقتصاد مقاومتی و موانع تحقق آن،با برخی از مهم ترین مسائل کشور در حوزه های مختلف و هم چنین شیوه های نقش آفرینی تشکل های انقلابی در این مسائل آشنا می شوند.

وجه تمایز این دوره با سایر دوره های آموزشی، فعالیت محور بودن است. به طوری که بخش زیادی از آموزش های مورد نظر در خلال فعالیت های گروهی به شرکت کنندگان منتقل می شود.

 

اهداف دوره :
1. ﺗﻘﻮﯾﺖ قدرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر 
2. آشنایی دانشجویان انقلابی با مسائل اساسی کشور در حوزه های مختلف
3. تقویت مهارت مساله یابی و عمیق شدن در مسائل
4. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
5. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی

روند شرکت در دوره:
دانشجویان به منظور شرکت در این دوره، بایستی بصورت گروه های 4 نفره به سایت ایوند مراجعه کرده ومشخصات خود را بصورت کامل ثبت نمایند. 
در صورتی که تعداد افراد برای ثبت نام گروهی به حد نصاب نرسد ، افراد می توانند بصورت انفرادی در دوره ثبت نام نمایند در اینصورت توسط دبیرخانه دوره ایران 1435 ،گروه بندی خواهند شد.

 

بخش های مختلف دوره:
 دوره ایران 1435 استانی در 3 بخش برگزار خواهد شد.

 

بخش اول: مبانی اقتصاد مقاومتی  
در این مرحله، شرکت کنندگان مبانی و اصول مورد نیاز برای هر نوع فعالیت دانشجویی در راستای نقش آفرینی در مسائل کشور را کسب می‌کنند.در این مرحله شرکت کنندگان در کلاس های  آموزشی شرکت کرده و پس از آن به انجام فعالیت می پردازند.
• کلاس اول : آشنایی با ابعاد مختلف جنگ اقتصادی و موانع پیشرفت کشور 
• کلاس دوم: کنشگری اجتماعی 
• کلاس سوم: روش حل مسئله و چگونگی الویت بندی مسائل

بخش دوم: آشنایی با حوزه ها
این بخش از دوره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﻏﺎز می شود . موضوعات حوزه‌ها با توجه به نیازهای روز کشور و همینطور پتانسیل های موجود در جنبش دانشجویی در عرصه گفتمان سازی و مطالبه گری مشخص شده است. پس از معرفی حوزه‌ها ، هر یک از اعضای گروه بایستی در یکی از موضوعات زیر شرکت نمایند:
1- کشاورزی

2- تولید و اشتغال
کلاس های آموزشی با محوریت بیان مفاهیم اولیه حوزه است. پس از برگزاری کلاس، برگه فعالیت این مرحله به هر گروه داده شده و از آنها خواسته می شود تا فعالیت خود را در قالب های مختلفی اعم از نشریه ، بورد، بیانیه و... در زمان مشخصی به داوران تحویل دهند. 

بخش سوم: جمع بندی
بخش سوم شامل کلاس هایی از جمله بیان تجربیات موفق نقش آفرینی توسط ادوار بسیح دانشجویی،قالب های مختلف نقش آفرینی و... است که شرکت کنندگان را برای فعالیت های سال آینده خود آماده خواهد کرد.

آدرس

خرم آباد 5 کیلومتری جاده بروجرد- دانشگاه لرستان

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

قرارگاه شهید احمدی روشن

رویداد های برگزارشده۱۶
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۴۰ نفر