ورکشاپ آموزش نقاشی سه بعدی

شروع:
پنج‌شنبه ۵ مرداد ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۵ مرداد ۹۶ ۱۷:۰۰
ورکشاپ آموزش نقاشی سه بعدی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

معرفی

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻄﺎی دﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از، ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ادراﮐﯽ از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ از درک ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ادراک اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠـﻢ ﺧﻄـﺎی دﯾـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻋﻠـﻢ ﺧﻄـﺎی دﯾـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺗـﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻄﺎی دﯾﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن و اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺑﻪ روﺷﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧـﺎص دﭼـﺎر تغییر نمود تا بیننده درک

 

سرفصل مطالب این ورکشاپ:

مقدمه و آشنایی با خطای دید

معرفی طراحی دگرگون و بررسی نمونه های ابعاد کوچک

طراحی به روش چشمی

ابزارهای رسم دقیق در طراحی چشمی

نورپردازی و سایه ها

روش جسم شفاف در طراحی دگرگون

تفکر فضایی و انتخاب سطوح طراحی

قوانین پرسپکتیو فضایی

درک فضای سه بعدی حقیقی

روش طراحی هندسی دگرگون

طراحی به روش نگاشت سه بعدی، صفحه های ترسیم

طراحی با روش ترکیبی و نکات تکمیلی

 

به تمام شرکت کنندگان در ورکشاپ گواهی نامه شرکت در دوره از طرف آکادمی خطای دید اعطا می‌شود.

برای شرکت در ورکشاپ داشتن دانش طراحی الزامی است.


روز برگزاری:

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح الی ۵ بعداز ظهر

زمانبندی:

آموزش مقدمات طراحی و هندسه ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰

استراحت و پذیرایی ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵

آموزش روش چشمی و تکنیک های وابسته ۱۰:۴۵ الی ۱۲:۳۰

استراحت و نهار ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

آموزش روش هندسی و ترکیبی ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰

پرسش و پاسخ، استراحت و پذیرایی ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۳۰

تمرین تکنیک های اجرای نقاشی سه بعدی ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰

 

 

تصویر دوره قبل این ورکشاپ، برگزار شده در برج میلاد تهران:

محل برگزاری این دوره ورکشاپ آموزش طراحی دگرگون (نقاشی سه بعدی) ابعاد کوچک:

اسپانسر

شرکت ویداوین اسپانسر این ورکشاپ می‌باشد و شما میتوانید تا اخر تیرماه با استفاده از کد تخفیف: vidavin از تخفیف ۷۰۰۰۰ تومانی استفاده کنید.

مدرس

صالح سخندان

صالح سخندان

طراح خطای دید

درباره آقای خطای دید

صالح سخندان از سال ۱۳۹۰ به صورت تخصصی روی موضوع خطای دید فعالیت میکند. مطالعه، طراحی و توسعه تکنیک های کاربردی خطای دید بخش عمده فعالیت های او است. بیش از ۳۰۰ اثر در این سال ها خلق کرده که تصاویر آنها میلیون ها بار دیده شده اند.

او در این سالها با پیش از هفتاد سازمان و شرکت مختلف همکاری داشته است. نتیجه این همکاری ها خلق آثار متعدد در زمینه طراحی گرافیک، تبلیغات و دکوراسیون بوده است. شما می‌توانید آثار صالح سخندان را با نام آقای خطای دید در شبکه های اجتماعی و اینترنت بیابید.


برگزارکنندگان

آکادمی آقای خطای دید

آکادمی آقای خطای دید

mropar.org/academy

امروز با برگزاری کلاس‌ها و ورکشاپ‌های آموزشی در آکادمی خطای‌دید تلاش میکنیم تا به توسعه خطای‌دید و تکنیک های بسیار گسترده آن کمک کنیم. همچنین در تلاش هستیم تا بتوانیم آکادمی خطای‌دید را به عنوان مرکز توسعه و ترویج علوم شناختی و مطالعات خطای ادراکی به ثبت برسانیم.
آکادمی خطای‌دید به زودی میزبان اساتید حوزه‌های مختلف هنر، تبلیغات، علوم پزشکی برای تحقق اهداف آن خواهد بود.
صالح سخندان:‘‘ ایده آکادمی خطای‌دید از ابتدای سال ۱۳۹۵ شکل گرفت. زمانی که به وجود هنرمندان دیگری در زمینه طراحی آثار خطای‌دید مثل نقاشی‌های سه‌بعدی فکر میکردم تا برای توسعه تکینک‌های خطای‌‌دید تلاش کنند.’’

درباره برگزار گننده

آکادمی خطای دید با هدف توسعه و گسترش علم خطای دید و کاربرهای آن تاسیس شده است. فعالیت آموزشی آکادمی خطای دید شامل برگزاری دوره های آموزشی، ترجمه و تالیف کتاب های آموزشی و تولید محتوای آموزشی می‌باشد. 

گواهی شرکت در دوره ها:

آکادمی خطای دید به شرکت کنندگان در دوره های خود گواهی حضور و پایان دوره انگلیسی اعطا میکند. همچنین دانش آموختگان در صفحه آکادمی معرفی می‌شوند. 

عضویت در آکادمی خطای دید:

عضویت در آکادمی خطای دید هزینه ای ندارد. تنها دانش آموختگانی که پس از سپری کردن دوره ها یا ورکشاپ ها، پیش از ده اثر خطای دید اجرا و ارسال کرده باشند میتوانند به عضویت آکادمی درآیند. مزیت عضویت در آکادمی شرکت در جلسات خصوصی و در اختیار داشتن صفحه اختصاصی جهت معرفی و نمایش آثارشان در وبسایت می‌باشد. همچنین فرصت تولید محتوا، همکاری در آموزش و مشارکت در پروژه ها از مزایای دیگر عضویت در آکادمی می‌باشد

آدرس:تهران خيابان ظفر (دستگردی بین مدرس شمال و نفت) نرسيده به نفت شمالی، انتهای تخارستان، كوچه سينا، پلاك ١١