رویداد به پایان رسیده است!
ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ روش در تاریخ پنج‌شنبه ۱۳ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ روش

شروع:
پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۹۸ ۱۹:۳۰
مکان: تهران
ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ روش
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران خیابان شریعتی، تقاطع طالقانی،جنب سینما صحرا، پلاک 173 ،کانون انصار