رویداد به پایان رسیده است!
روز نهایی مسابقه سخنرانی تریبون در تاریخچهارشنبه ۱۹ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

روز نهایی مسابقه سخنرانی تریبون

شروع:
چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ ۱۴:۰۰
روز نهایی مسابقه سخنرانی تریبون
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند. - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf

امروزه در متدهای آموزشی به روز دنیا، یکی از بهترین روش های فراگیری مهارت های مختلف، قرار گرفتن در فضای رقابت و ایجاد چالش برای فرد است. این روش در دانشگاه های سراسر دنیا اجرا شده و می شود، مخصوصاً در حوزه سخنرانی و فن بیان!
ما نیز بر آن شدیم تا با ایجاد چالش جذاب سخنرانی در مقابل صدها مخاطب و رقابت با دیگر علاقه مندان به این حوزه، بازدهی آموزش را بالا برده و افراد را تشویق کنیم تا با شرکت در مسابقه، سطح کیفی مهارت سخنوری خود را بیازمایند.
مسابقه سخنرانی تریبون که دو سال اول آن در دانشگاه صنعتی شریف و با عنوان «مسابقه سخنرانی شریف» اجرا شد، در سال های اخیر به صورت سراسری اجرا می شود؛ بدین گونه که سال گذشته با حضور بیش از 450 شرکت کننده از کل کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. امسال نیز مرحله نهایی آن در دانشگاه تهران برگزار می گردد و مانند سال گذشته، صدها نفر از سراسر کشور گرد هم می آیند تا مهارت سخنوری خود را در مقابل داوران و اساتید بنام و حرفه ای این رشته، محک بزنند.

 

 

چرا سخنرانی؟

مهم نیست کارمند باشیم یا رئیس یا حتی نگهبان یک کارخانه متروکه. تا زمانی که زنده‌ایم به ارتباط موثر با دیگران نیازمندیم. حتما برایمان پیش آمده است که در مدرسه، دانشگاه و یا جمع های دوستانه قدرت کلام فردی ما را مجذوب خود کرده باشد و یا اگر زندگینامه انسان های بزرگ، مدیران و وکلای موفق و … را خوانده باشیم، حتما متوجه می شویم که همه ی آن ها از مهارت سخنرانی بسیار بالایی برخوردار بوده اند و شاید برای خودمان هم پیش آمده باشد که یک ایده و یا طرح بسیار عالی داشتیم, اما نتوانستیم در جمع سرمایه گذاران ازش دفاع کنیم؛ و یا شاید دیدیم که یه محصول با ویژگی‌های منحصربه فرد تولید می شود اما به دلیل ضعف بازاریابان با شکست مواجه می شود. همه این ها و بسیاری موارد دیگر نشان از نیاز همه انسان ها به توانایی برقراری ارتباط جمعی موثر است که بی تردید یکی از مهم ترین راه های برقراری این نوع ارتباط، داشتن مهارت سخنرانی است.

چرا آموزش؟

ما بر این باوریم که سخنرانی مهارتی است اکتسابی. با گسترش دانش سخنرانی و فن بیان در دنیای امروز و خلأ نسبی آن در کشور، ما را بر آن داشت تا مسیری ایجاد کنیم که تمامی علاقه مندان به این حوزه و کسانی که نیاز به داشتن روابط اجتماعی بالا و توان تأثیرگذاری روی دیگران را احساس کرده اند، بتوانند در یک فرآیند یادگیری پویا، مطابق با به روز ترین متدهای آموزشی دنیا و با استفاده از بهترین اساتید حال حاضر کشور، مهارت سخنوری و فن بیان را در خود تقویت نمایند.

 

 

و چرا مسابقه؟

یکی از مهم ترین رکن های موجود در مباحث آموزش پویا، بحث رقابت و یادگیری گروهی است. متأسفانه نظام آموزشی کشور ما نتوانسته است چنین رقابتی همراه با یادگیری گروهی ایجاد نماید و فقط با ایجاد رقابت هایی همچون کنکور، المپیاد و … جوانان کشور را با هم افزایی گروهی بیگانه کرده است.

در همین راستا جمعی از سرآمدهای همین آزمون ها (کنکور، المپیاد و …) و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور، با هدف رفع مشکلات این دست از رقابت ها درسایر حوزه ها و با بهره مندی از تجربیات دانشگاه های معتبر بین المللی من جمله MIT در برگزاری مسابقات سخنرانی، برآن شدیم تا با بومی سازی این مهم، تجربه ای متفاوت برای دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند به سخنرانی رقم بزنیم.


 

 روند مسابقه سخرانی تریبون 96 از خرداد ماه سال جاری شده بود.و قریب به هزار نفر در مسابقه ثبت نام کرده اند.

مسابقه دارای سه مرحله است، مقدماتی نیمه نهایی و نهایی و تمامی شرکت کنندگان در مسابقه در مرحله مقدماتی شرکت کرده و برگه ایی حاوی نقاط قوت و ضعف خود دریافت کردند.لازم به ذکر است در مرحله مقدماتی هیچ یک از شرکت کنندگان حذف نشدند.

در مرحله نیمه نهایی نیز تمامی شرکت کنندگان شرکت کردند که تنها 18 نفر از آن ها (13 نفر دانشجویی ،5 نفر دانش آموزی)  در مرحله نهایی به رقابت خواهند پرداخت.


در مرحله نهایی نیز افراد با بخش هایی روبرو می شوند که از قبل انتظارش را نخواهند داشت . برای مثال یکی از این بخش ها صحبت کردن فی البداهه در برابر اسلایدهایی است که برای وی پخش می شوند (و شخص مورد نظر هیچ اطلاع قبلی از آن اسلاید ها ندارد) و …
   مرحله نهایی در نوزدهم مهرماه سال 96 در تالار مولانا دانشگاه امیرکبیر در مقابل قریب به هزار نفر تماشاگر، برگزار خواهد شد.
    این مرحله بنا به سنت چند ساله مسابقه، در حضور داوران و اساتید بنام حوزه سخنرانی برگزار خواهد شد.


    از نکات جذاب مرحله نهایی، تاثیر رای حاضرین و تماشاگران در کنار رای داوران برای انتخاب نفرات برتر خواهد بود.

    اسامی داورانی که در سه دوره پیشین مسابقه حضور داشته اند:
    

 • رامبد جوان
 • عادل فردوسی پور
 • رضا رشیدپور
 • محمدرضا شهیدی فرد
 • دکتر محمود احمدی (ریاست دانشکده خبر)
 • دکتر علینقی مشایخی
 • دکتر احمد حلت (مدیر مسئول مجله موفقیت)
 • محمدرضا شعبانعلی
 • دکتر یحیی علوی
 • منصور ضابطیان
 • امیر کربلایی زاده
 • دکتر علیرضا شیری
 • دکتر بیدارمغز
 • محمدپیام بهرامپور
 • جمال قمری
 • فرزانه معصومیان
 • ….

مجری مرحله نهایی مسابقه: شاهین شرافتی

اسامی داوران و مهمانانی که در سال 96 در کنار ما خواهند بود به زودی اعلام خواهد شد.


-

مرحله‌ی نهایی، رقابت بین 15 نفر برگزیده مرحله نیمه نهایی است و 3 نفر برتر معرفی خواهند شد.

در مرحله نهایی نیز افراد با بخش هایی روبرو می شوند که از قبل انتظارش را نخواهند داشت . برای مثال یکی از این بخش ها صحبت کردن فی البداهه در برابر اسلایدهایی است که برای وی پخش می شوند (و شخص مورد نظر هیچ اطلاع قبلی از آن اسلاید ها ندارد) و …

 • مرحله نهایی در چهاردهم مهرماه سال 95 در تالار فردوسی دانشگاه تهران در مقابل قریب به هزار نفر تماشاگر، برگزار خواهد شد.
 • این مرحله بنا به سنت چند ساله مسابقه، در حضور داوران و اساتید بنام حوزه سخنرانی برگزار خواهد شد.
 • از نکات جذاب مرحله نهایی، تاثیر رای حاضرین و تماشاگران در کنار رای داوران برای انتخاب نفرات برتر خواهد بود.
 • اسامی داورانی که در سه دوره پیشین مسابقه حضور داشته اند:
 • رامبد جوان
 • عادل فردوسی پور
 • محمدرضا شهیدی فرد
 • دکتر محمود احمدی (ریاست دانشکده خبر )
 • منصور ضابطیان
 • محمدرضا شعبانعلی
 • دکتر علیرضا شیری
 • دکتر بیدارمغز
 • فرزانه معصومیان
 • دکتر علینقی مشایخی
 • عضوی از وزارت امور خارجه
 • ….

مجری مرحله نهایی مسابقه : شاهین شرافتی

 

اسامی داوران و مهمانانی که در سال 95 در کنار ما خواهند بود به زودی تکمیل خواهد شد.

 

- See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf

مرحله‌ی نهایی، رقابت بین 15 نفر برگزیده مرحله نیمه نهایی است و 3 نفر برتر معرفی خواهند شد.

در مرحله نهایی نیز افراد با بخش هایی روبرو می شوند که از قبل انتظارش را نخواهند داشت . برای مثال یکی از این بخش ها صحبت کردن فی البداهه در برابر اسلایدهایی است که برای وی پخش می شوند (و شخص مورد نظر هیچ اطلاع قبلی از آن اسلاید ها ندارد) و …

 • مرحله نهایی در چهاردهم مهرماه سال 95 در تالار فردوسی دانشگاه تهران در مقابل قریب به هزار نفر تماشاگر، برگزار خواهد شد.
 • این مرحله بنا به سنت چند ساله مسابقه، در حضور داوران و اساتید بنام حوزه سخنرانی برگزار خواهد شد.
 • از نکات جذاب مرحله نهایی، تاثیر رای حاضرین و تماشاگران در کنار رای داوران برای انتخاب نفرات برتر خواهد بود.
 • اسامی داورانی که در سه دوره پیشین مسابقه حضور داشته اند:
 • رامبد جوان
 • عادل فردوسی پور
 • محمدرضا شهیدی فرد
 • دکتر محمود احمدی (ریاست دانشکده خبر )
 • منصور ضابطیان
 • محمدرضا شعبانعلی
 • دکتر علیرضا شیری
 • دکتر بیدارمغز
 • فرزانه معصومیان
 • دکتر علینقی مشایخی
 • عضوی از وزارت امور خارجه
 • ….

مجری مرحله نهایی مسابقه : شاهین شرافتی

 

اسامی داوران و مهمانانی که در سال 95 در کنار ما خواهند بود به زودی تکمیل خواهد شد.

 

- See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf
مسابقه دارای سه بخش مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی است - See more at: http://sokhanrani.org/portal/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-2/#sthash.BTrlEChT.dpuf

آدرس:تهران خ انقلاب چهارراه ولیعصر بالاتر از چهارراه روبروی خ بزرگمهر دانشگاه امیر کبیر مجموعه تالار های دانشگاه تالار مولانا