کاور
دوشنبه ۳۰ دی ساعت ۰۰:۰۰

معرفی گزارشات اندازه بازار محصولات FMCG در ایران-ویژه اکوسیستم استارت آپی کشور

 • رایگان
 • تهران
 • کسب و کار
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

عناوین گزارش اندازه بازار حبوبات و برنج در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

فهرست مندرجات :

1-مقدمه

2-روش های محاسبه وپاسخگویی به سئوالات تحقیق

3-نگاهی به سرانه ها واعداد پایه ا ی مورد استفاده در این تحقیق

3-1- سرانه مصرف

4- پیش بینی اندازه بازار حبوبات  به تفکیک

4-1-اندازه بازارلوبیا

4-2-اندازه بازارعدس

4-3-اندازه بازارنخود

4-4-اندازه بازارلپه

4-5-اندازه بازارسویا

4-6-اندازه بازار ماش

4-7-اندازه بازار ارزن

4-8-اندازه بازارجو

4-9-اندازه بازارذرت

5- برآورد اندازه بازارکل حبوبات در ایران

5-1 –براساس روش اول ( محاسبه مستقیم براساس سرانه اعلام شده در سایت ها)

5-2- برآورد اندازه بازار براساس محاسبات انجام شده در این تحقیق

6- منابع ومآخذ

7- فهرست جداول :

جدول شماره 1- سرانه مصرف حبوبات درایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 2- سرانه مصرف هریک از حبوبات در ایران

جدول شماره 3- برآورد اندازه بازار به روش سنارویهای سه گانه قیمتی ومصرف سرانه

جدول شماره 4- برآوردحداقل، متوسط وحداکثر قیمت وسرانه مصرف لوبیا در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره5-  سهم انواع لوبیا در مصرف خانوار ایرانی در سنوات مورد بررسی

جدول شماره6 اندازه بازار ریالی هریک از انواع لوبیا در کشور در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 6- برآوردوپیش بینی (حداقل وحداکثر)  مصرف وقیمت یک کیلوعدس  در سال های مورد بررسی

جدول شماره 7- سهم استفاده از انواع عدس در کشور

جدول شماره 8- اندازه بازار انواع عدس در بازار ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 9- برآورد مصرف نخود در سنوات مورد بررسی

جدول شماره10-  سهم استفاده از انواع نخود در کشور

جدول شماره 11- اندازه بازار انواع نخود در بازار ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره12- برآوردوپیش بینی (حداقل وحداکثر)  مصرف وقیمت یک کیلولپه در سال های مورد

جدول شماره 13- برآورد مصرف سرانه وقیمت های وسویا در سنوات مورد بررسی در ایران

جدول شماره 14- برآورد مصرف وقیمت ماش در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 16-  سرانه مصرف محصول ارزن در ایران

جدول شماره 18- برآورد سرانه مصرف وقیمت جود در سنوات موردبررسی

جدول شماره 19- برآورد سرانه مصرف وقیمت محصول جو در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 20- برآورد سرانه مصرف وقیمت باقلا در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره21- اندازه بازار تناژی بازار حبوبات در ایران

جدول شماره 22- اندازه بازار ریالی وتناژی انواع حبوبات در کشور در سنوات موردبررسی

جدول شماره23- اندازه بازار ریالی وکیلویی انواع حبوبات در کشور براساس ضریب توسعه یافتگی در سال 1397

جدول شماره24- اندازه بازار ریالی وکیلویی انواع حبوبات در کشور براساس ضریب توسعه یافتگی در سال 1403

جدول شماره25-  سهم هریک از مراکز توزیع حبوبات در کشور در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 26- سهم تناژی فروش حبوبات در مراکز مصرف در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 27- پیش بیینی فروش انواع حبوبات در مراکز توزیع آن در کشور

جدول شماره 28- سرانه مصرف وقیمت متوسط هر کیلو برنج در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 29- اندازه بازار ریالی وتناژی برنج در استان های کشور در سال 1396

جدول شماره 30- اندازه بازار ریالی وتناژی برنج در استان های کشور در سال 1404

جدول شماره 31- مصرف سرانه ریالی برنج براساس سرانه جمعیت در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 32- مصرف  برنج در سنوات مورد بررسی در ایران براساس کیلو

جدول شماره 33- سهم هریک از روش های فروش برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 34- سهم هریک از بسته های مصرفی برنج در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 35- پیش بینی واردات برنج به ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره36-  اطلاعات مربوط به واردات برنج به ایران در سال 1396

جدول شماره 36- سهم هریک از کانال های توزیع برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 37- سهم ریالی مراکز توزیع برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 39- سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور

جدول شماره 40- سهم هریک از مراکز مصرف برنج در کشور در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 41- تناژ مصرف برنج در هریک از مرکاز مصرف در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 42- پیش بینی فروش ریالی برنج در هریک از مراکز مصرف ان در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره43-  سهم فروش مجازی وواقعی محصول برنج در سنوات مورد بررسی در ایران

جدول شماره 44- سهم  فروش ریالی برنج در فضای واقعی ومجازی

جدول شماره 45- سهم فروش تناژی محصول برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره 46- پیش بینی ضریب کشش محصولات جایگزین برنج در سنوات مورد بررسی

جدول شماره47-  سهم ریالی هریک از استان های کشور از نظر فروش برنج در آنهادر سال 1397

جدول شماره 48- سهم ریالی هریک از استان های کشور از نظر فروش برنج در آنهادر سال 1403

8-   فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- اندازه بازار ریالی حبوبات درایران

نمودارشماره 2- جمع سرانه مصرف کل حبوبات غیرازجو، ذرت وباقلا

نمودار شماره3- سرانه مصرف حبوبات در سال 1397

نمودار شماره 4- سرانه مصرف حبوبات در سال 1403

نمودار شماره 5- جمع مصرف سرانه حبوبات به اضافه جو، ذرت وباقلا

نمودار شماره 6- اندازه بازار ریالی محصولات در سنوات مورد بررسی براساس قیمت ومصرف سرانه متوسط

نمودار شماره 7- اندازه ریالی حبوبات در سال 1397براساس قیمت وسرانه متوسط

نمودار شماره 8- اندازه ریالی حبوبات در سال 1403براساس قیمت وسرانه متوسط

نمودار شماره 9- سهم ریالی انواع حبوبات در سال 1397 براساس قیمت ومصرف سرانه

نمودار شماره 10- سهم ریالی انواع حبوبات در سال 1403 براساس قیمت ومصرف سرانه

نمودارشماره 11- سهم سرانه مصرف هریک از محصولات در سال 1397

نمودارشماره12-  سهم سرانه مصرف هریک از محصولات در سال 1403

نمودار شماره 13- سرانه مصرف لوبیا در کشوردر سال های مورد بررسی

نمودار شماره 14- اندازه بازار ریالی لوبیا به قیمت متوسط در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره15-  سهم انواع لوبیا در سال 1397

نمودار شماره 16- سهم انواع لوبیا در سال 1403

نمودار شماره 17– برآورد اندازه بازار ریالی انواع لوبیا در کشور در سال 1397

نمودار شماره 18– برآورد اندازه بازار ریالی انواع لوبیا در کشور در سال 1397

نمودار شماره19- سهم ریالی حبوبات در سال های مورد بررسی

نمودار شماره20- اندازه بازار ریالی عدس در ایران در سننات مورد بررسی

نمودار شماره21-  فروش ریالی انواع عدس در کشور در سال 1397

نمودار شماره 22- فروش ریالی انواع عدس در سال 1403

نمودار شماره23- سهم مصرف انواع عدس در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 24- سهم مصرف انواع عدس در سال 1397

نمودار شماره 25- سهم مصرف انواع عدس در سال 1403

نمودار شماره26-  سهم نخود از نظر سرانه مصرف در کشور در سال 1397

نمودار شماره 26- برآورد مصرف سرانه وقیمت های هر کیلو نخود در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 27- تغییرات اندازه بازار ریالی نخود در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 28- فروش ریالی انواع نخود در کشور در سال 1397

نمودار شماره 29- فروش ریالی انواع نخود در سال 1403

نمودار شماره30- سهم مصرف انواع نخود در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره31-  سهم مصرف انواع نخود در سال 1397

نمودار شماره 32- سهم مصرف انواع نخود در سال 1403

نمودار شماره 33- سهم ریالی لپه در میان سایر حبوبات در سال 1397

نمودار شماره 34- برآرود سرانه مصرف وقیمت های لپه در سنوات مورد بررسی درایران

نمودار شماره 35- اندازه بازار ریالی لپه در سنوات موردبررسی

نمودار شماره 36- سهم سویا در میان سایر حبوبات در سال 1397

نمودار شماره 37- سرانه مصرف سویا در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره38-  اندازه بازار ریالی سویا در ایران در سنوات موردبررسی

نمودار شماره 39- سهم ریالی ماش در بازار ایران در سال 1397

نمودار شماره 39- سرانه مصرف ماش در ایران در سال 1397

نمودار شماره40-  برآرود اندازه بازار ماش در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره41-  برآورد سهم ریالی ارزن در سال 1397

نمودارشماره 42- سرانه مصرف محصول ارزن در ایران

نمودار شماره 43- اندازه ریالی بازار ارزن در ایران در سال 1397

نمودار شماره 44- سهم ریالی جود در میان سایر حبوبات در سال 1397

نمودار شماره45- سرانه مصرف جو درسنوات مورد بررسی

نمودار شماره 46- برآرود انداز بازار ریالی جود در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره47- سهم ریالی جودر سال 1397

نمودار شماره 48- سرانه مصرف جو در کشور در سنوات موردبررسی

نمودار شماره49- اندازه بازار ریالی محصول جودرکشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 50- سهم ریالی باقلا در میان سایر حبوبات در ایران در سال 1397

نمودار شماره 51- سرانه مصرف باقلا در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره52- برآورد اندازه بازار ریالی باقلا در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره53- تناژ مصرف حبوبات در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 54- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در کشور در سال 1397

نمودار شماره55- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در کشور در سال 1403

نمودار شماره 56- اندازه بازار ریالی انواع حبوبات در کشور در سال 1397

نمودار شماره 57- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در کشور در سال 1397

نمودار شماره 58- اندازه بازار ریالی انواع حبوبات در سال 1403 براساس ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره59- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در سال 1403 براساس ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره 60 –سهم مراکز توزیع حبوبات در سال 1397

نمودار شماره 61- سهم مراکز توزیع حبوبات در سال 1403

نمودار شماره62– پیش بینی فروش ریالی حبوبات در هریک از مراکز توزیع در سال 1397

نمودار شماره63- پیش بینی فروش ریالی انواع حبوبات در مراکز توزیع در سال 1403

نمودارشماره64 سرانه مصرف برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 65- قیمت متوسط هر کیلو برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 66- سهم بسته های برنج در سال 1397

نمودار شماره 67- پیش بینی سهم بسته های برنج در سال 1403 در ایران

نمودار شماره 68- پیش بینی سهم بسته های برنج در سنوات مورد بررسی در ایران

نمودار شماره 69- سهم منابع تامین برنج در سال 1397

نمودار شماره 70- سهم منابع تامین برنج در سال 1403

نمودار شماره 71- پیش بینی سهم واردات برنج برنج به کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 72- پیش بینی سهم هریک از کشورها در تامین برنج مورد نیاز ایران

نمودار شماره 73- پیش بینی تناژ واردات برنج از هریک از کشورهای مورد بررسی

نمودار74- سهم کشورها در تامین برنج وارداتی ایران در سال 1397

نمودار 75- سهم کشورها در تامین برنج وارداتی ایران در سال 1403

نمودار شماره 76- سهم هریک از کانال های توزیع برنج در کشور در سال 1397

نمودار شماره 77- سهم هریک از کانال های توزیع برنج در کشور در سال 1403

نمودار شماره 78- سهم ریالی هریک از مراکز توزیع برنج در ایران در سال 1397

نمودار شماره 79- سهم ریالی مراکز توزیع برنج در ایران در سال 1403

نمودار شماره 80- سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره81-  سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور در سال 1397

نمودار شماره82-  سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور در سال 1403

نمودار شماره 83- سهم مراکز مصرف برنج در ایران  در سال 1397

نمودار شماره 84-  سهم مراکز مصرف برنج در ایران  در سال 1404

نمودار شماره 84- سهم فروش محصول برنج در فضای واقعی ومجازی در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 85- سهم فروش ریالی فضای مجازی وواقعی فروش برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره 86- پیش بینی فروش تناژی محصول برنج در فضای مجازی وواقعی درایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره87-  پیش بینی ضریب کشش سهم هریک از محصولات جایگزین برنج درکشور

نمودار شماره 88- سهم ریالی استان های کشور در مصرف برنج درسال 1397 با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره 89-  سهم تناژی استان های کشور در مصرف برنج درسال 1397 با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره 90- سهم ریالی استان های کشور در مصرف برنج درسال 1403 با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره 91- سهم تناژی استان های کشور در مصرف برنج درسال 1403 با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره 92- فهرست فرصت های موجود در کسب وکار برنج در ایران

نمودارشماره93-  فهرست تهدیدهای موجوددر کسب وکار برنج در ایران

 


عناوین گزارش اندازه بازار روغن خوراکی در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

فهرست مندرجات :

1- مقدمه

2-نگاهی به سرانه ها واعداد پایه ا ی مورد استفاده در این تحقیق

2-1- ضرایب

2-2- جمعیت کشور

3-روش های محاسبه وپاسخگویی به سئوالات  تحقیق

3- الف – رویکرد اول : رویکردی ساده وسریع

3- ب – رویکرد دوم : رویکردمحاسبات مفصل ودقیق

3-ب-1- اندازه بازار روغن های نباتی

3-ب-2- برآوردوپیش بینی اندازه بازارکره

3- ب-3- اندازه بازارروغن زیتون

3-ب-4- اندازه بازارروغن محلی

3- ب- 5- اندازه بازار روغن های خاص

3- ب- 6- اندازه بازار روغن های دارویی

3- ب- 7- اندازه کل بازار روغن ها

4-سهم شرکت های فعال در این کسب وکار


عناوین گزارش اندازه بازار ماکارانی ،نودل ،رشته آش و رشته پلویی در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

فهرست مندرجات :

1-مقدمه

2- آشنایی کلی با این کسب و کار وتحولات آن

3-برخی از تحولات این کسب وکار

4-نگاهی به تاریخچه این کسب و کار در ایران وجهان

5-اسامی شرکت های فعال در این حوزه

6-آشنایی با اطلاعات حاصل از این تحقیق در مورد محصول ماکارونی 

7-استراتژی ها و رفتار رقبا در این صنعت

8-بررسی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف و فرصت ها و تهدیدهای محیطی این کسب و کار(SWOT)

9-تخمین و برآورد اندازه بازار این کالا در ایران(همراه با ذکر مبانی محاسبات ، فرمول ها و اعداد و ارقام مربوط به محاسبات و تخمین ها و برآوردها برای سال افق ، به همراه انجام تحلیل های آماری مرتبط)

10-آشنایی با سهم رقبا در این صنعت  ایران

11-پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار

12- سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار


عناوین گزارش اندازه بازار رب گوجه در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

فهرست مندرجات :

1-مقدمه

2- آشنایی کلی با این کسب و کار وتحولات آن

3-برخی از تحولات این کسب وکار

4-نگاهی به تاریخچه این کسب و کار در ایران وجهان

5-اسامی شرکت های فعال در این حوزه

6-آشنایی عمومی با محصولات رب گوجه فرنگی

7-اطلاعات عمومی مرتبط با این کسب وکار

8-تحلیل نقاط قوت ،ضعف و فرصت ها و تهدیدهای محیطی این کسب و کار(SWOT)

9-تخمین و برآورد اندازه بازار این کالا در ایران(همراه با ذکر مبانی محاسبات ، فرمول ها و اعداد و ارقام مربوط به محاسبات و تخمین ها و برآوردها برای سال افق ، به همراه انجام تحلیل های آماری مرتبط)

10-آشنایی با سهم رقبا در این صنعت  ایران

11-پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار

12- سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار


عناوین گزارش اندازه بازار مربا در ایران


فهرست مندرجات :

1- مقدمه 

2- آشنایی کلی بااین کسب وکار وتحولات آن

3- برخی از تحولات این کسب وکار

4- نگاهی به تاریخچه این کسب وکار در ایران و جهان

5- اسامی شرکت های فعال در این حوزه

6- آشنایی عمومی با اطلاعات محصول مربا

7- اطلاعات عمومی مرتبط با این کسب وکار

8- استراتژی هاورفتار رقبا در این صنعت

9- تحلیل نقاط قوت،ضعف و فرصتها و تهدیدهای محیطی این کسب و کار(SWOT)

10- تخمین و برآورد حجم بازار این کالا در ایران (همراه با ذکر مبانی محاسبات ، فرمول ها و اعداد و ارقام مربوط به محاسبات و تخمین ها و برآوردها برای سال افق ، به همراه انجام تحلیل های آماری مرتبط) 

11- آشنایی با سهم رقبا در این صنعت ایران

12- پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار.

13- سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار


معرفی سایت بیزینس مانیتورایران


 

سایت بیزینس مانیتور ایران ، به عنوان اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی تهیه گزارشات کسب وکار ، از سال 1376 فعالیت خود را آغاز نموده وتاکنون  موفق به تهیه و انتشار بیش از 10000 گزارش مختلف تحلیلی به صورت سفارشی واختصاصی  در حوزه های مختلف کسب وکاربرای کارآفرینان داخل وخارج کشور شده است .

سایت بیزینس مانیتور ایران ، با ماموریت اطلاع رسانی وارایه گزارشات تحلیلی وآماری به مخاطبین خود ، از انواع روش ها وشیوه های علمی برای استخراج وجمع آوری اطلاعات خود بهره  برده وطی سالیان گذشته به عنوان یکی از مراجع علمی وتحلیلی کسب وکارهای ایرانی مورد توجه مراکز کسب وکار وکارآفرینی قرار گرفته است .

در همین راستا ، سایت بیزینس مانیتورایران ، با طراحی وراه اندازی باشگاه مشتریان طلایی خود ، عملا گام بزرگی در ارایه خدمت به مشتریان خود برداشته است .

مشتریان طلایی ، آن دسته از مشتریانی هستند که با خرید اشتراک گزارشات سایت بیزینس مانیتور ایران ، می توانند در طول سال به گزارشات عمومی ما دسترسی داشته وتقاضای تهیه گزارشات اختصاصی هم داشته باشند .

 

 

انواع گزارشات BusinessMonitor  را می توان به دسته های زیر طبقه بندی نمود :

1-   گزارشات  اندازه بازار کالاها و خدمات ایران

2- گزارشات آینده پژوهی

3- گزارشات بررسی واستخراج سهم بازار کالاها وخدمات

4- گزارشات بررسی وارزیابی حضور رقبا 

5- تهیه واستخراج انواع گزارشات بنچ مارکینگ 

6- گزارشات مرتبط با طرح های کسب وکار 

7- گزارشات امکان سنجی 

8- گزارشات مربوط به شاخص های KPI

9- گزارشات تحلیلی  ملی وگزارشات آماری مرتبط با هریک از استان های کشور 

10- گزارشات تحلیل محیط کسب وکار 

11- گزارشات تحلیل مقاصد صادراتی شرکت ها وسازمان ها 

12- گزارشات شناسایی وتحلیل فرصت های جذاب کسب وکار درایران وجهان 

13- گزارشات بررسی وارزیابی استارت آپ ها

14- گزارشات ارزشگذاری وقیمت گذاری استارت آپ ها 

یکی از خدمات سایت بیزینس مانیتورایران ، برگزاری همایش سالیانه معرفی شاخص های KPI در صنایع وکسب وکارهای مختلف وانتشار گزارش در این مورد می باشد .


معرفی برخی از مشتریان سایت بیزینس مانیتورایرانمشتریان سایت بیزینس مانیتور ایران ، در حوزه های مختلف صنعت ، خدمات وکشاورزی ودر رده های بزرگ ، کوچک ومتوسط دسته بندی می شوند .

اسامی منتخب برخی از مشتریان ما طی سالیان اخیر در حوزه های مختلف صنعت ، کشاورزی وخدمات عبارتنداز : 

- صنعت 
- شرکت ایران خودرو

- شرکت لبنیات پاک 

- شرکت پاکسان 

- شرکت ساینا 

- شرکت مدیریت صنعت شوینده 

- شرکت صنایع پند

- شرکت ساپکو

- شرکت سایپا

- شرکت قالب های صنعتی سایپا

- شرکت پتروشیمی 

- شرکت شیرین عسل

- شرکت سفید گوشت هامون 

- شرکت دیبا پروتئین

- شرکت ساپکو

- شرکت فولادمبارکه 

- شرکت اشی مشی 

- گروه صنایع شیر پگاه

- شرکت نیرومحرکه

- شرکت ماشین سازی تبریز

- گروه صنعتی گلرنگ 

- گروه آرایشی وبهداشتی استودیومیک آپ 

-خدمات 
- شرکت اتکاء 

- شرکت فروشگاه های رفاه 

- شرکت فروشگاه های شهروند 

- بانک سپه 

-  بانک اقتصاد نوین 

- بانک کشاورزی 

- بانک سامان 

- شرکت فراصرفه

- دانشگاه آزاد اسلامی 

- کشاورزی 
- کشت وصنعت ضیاء آباد 

- کشت وصنعت شمال 

- کشت وصنعت قزوین 

- شرکت کشت وصنعت دشت وارمین 

- مزرعه دشت مرغاب(یک ویک )


نحوه خرید گزارشات سایت بیزینس مانیتورایران


.برای خرید هریک از گزارشات می توانید با پرداخت مبلغ مرتبط با نوع گزارشات ( که در هربلیت ودر سایت ایوندمشخص شده است )  ، این گزارشات را به صورت الکترونیکی (ایمیل / واتس آپ/تلگرام ) دریافت نمایید .

لازم به یادآوری است که کلیه گزارشات به صورت الکترونیکی وPDF و EXCEL ارسال می شوند .

یادآوری : در صورتی  که به فایل WORD گزارشات احتیاج دارید قبل از واریز وجه حتما با ما تماس بگیرید .

آدرس

تهران خ ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-نبش خ آرامش-ساختمان صورتی-ط 2

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

سایت بیزینس مانیتور ایران

سایت بیزینس مانیتورایران ، اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی مطالعات واستخراج اطلاعات وآمارهای تحلیلی مرتبط با کسب وکارهای ایرانی در زمینه های مثل اندازه بازار، گزارش حضور ، آینده پژوهی، بررسی سهم بازار، بررسی عملکرد رقبا و... می باشد . حضور فعا

رویداد های برگزارشده۱۶
رویداد های فعال۱۰
 • شروع: دوشنبه ۳۰ دی ساعت ۰۰:۰۰
 • پایان: شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
این رویداد حضوری برگزار می‌شود.

با توجه به شرایط بیماری کرونا لطفا موارد ایمنی مربوط به رویداد حضوری را در لینک زیر مطالعه کنید.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است