هنر گردهم‌آیی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۴
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

انجمن بین‌المللی تسهیلگران ایران در سال 1395 با هدف ترویج و توسعه هنر تسهیلگری فرایندی گروه راه‌اندازی شد. اهداف تخصصی انجمن عبارتند از: اعتباربخشیدن و پیشبرد فعالیت حرفه‌ای تسهیلگری فرایندی گروه، ایجاد شبکه‌ای برای تقویت ارتباطات و تبادلات بین تسهیلگران، ایجاد فرصت‌ها، روش‌شناسی، مدل‌ها، ابزارها و سبک‌های مناسب پشتیبان تسهیلگری مشارکتی،  تروی...