رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی با یادگیری تنظیم قراردادها در حرفه ات حرفه ای بشو در تاریخپنج‌شنبه ۳۰ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی با یادگیری تنظیم قراردادها در حرفه ات حرفه ای بشو

شروع:
پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان: زنجان
کارگاه آموزشی با یادگیری تنظیم قراردادها در حرفه ات حرفه ای بشو
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


سخنرانان

حمیدرضا پورایوبی

حمیدرضا پورایوبی

مشاور و مدرس دوره های قراردادها ، مزایده ها و مناقصه ها

برگزارکنندگان

مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا زنجان

مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا زنجان

توضیحات تکمیلی

کارگاه آموزشی "با یادگیری تنظیم قراردادها در حرفه ات حرفه ای بشو" توسط مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا زنجان و به صورت رایگان برگزار می شود. این کارگاه برای آشنایی مدیران مدیران شرکت ها و کسب و کارهای نوپا و کلیه علاقه مندان با انواع قراردادها و قوانین موجود، در 30 فروردین‌ماه 1397 برگزار می‌شود. مدرس این کارگاه حمیدرضا پورایوبی، مشاور و مدرس دوره‌های قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها است که به مدت 4 ساعت تدریس این کارگاه را بر عهده‌دارند.

سرفصل‌های این کارگاه و مواردی که در آن تدریس خواهد شد شامل مباحث زیر است:

- ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻔﺎوت‌های ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺎري ﮐﺸﻮر

- آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها /ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ

- ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻬﺎي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت  /ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت

- اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت /وﻧﺪو رﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻫﻤﯿﺖ آن در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ

- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻗﺮاردادﻫﺎيﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ

- تشریح ماهیت انواع قراردادها

- ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ

- اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد

- ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪون ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻔﺎد، ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﮐﺎن، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﻣﻔﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارداد و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺮاردادي

- ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﮔﻠﻮﮔﺎه‌های اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‌های ﻋﻤﺪهﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﻓﻨﯽﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، تجاری وخدماتی

-اﻧﻮاع ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻗﺮاردادﻫﺎ

-اهمیت نظارت و دستگاه نظارت بر اجرای صحیح موضوع قرارداد و تحویل نتایج، محصولات، کالا و خدمات فنی ومهندسی حاصل

-ﻣﻘﺮرات و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺮاردادﻫﺎيﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،ﺗﺠﺎري و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

و ...

آدرس:زنجان زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، خیابان پارک علم و فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان