رویداد به پایان رسیده است!
عضویت در باشگاه کارآفرینان نوجوان همدان در تاریخ جمعه ۵ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰

عضویت در باشگاه کارآفرینان نوجوان همدان

  • رایگان
  • همدان
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آشنایی با باشگاه کارآفرینان نوجوان:

این باشگاه با هدف ایجاد نگرش کارآفرینانه و شکل گیري شخصیت اجتماعی از نوجوانان همسن و سال طی یک دوره یک و نیم ساله برگزار می گردد. آموزش هاي کارآفرینی ارائه شده در این دوره متناسب با گروه سنی شرکت کننده با همراهی مدرسان دانشگاه هاي تهران و صنعتی شریف، طراحی و توسط مربیان مجرب سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور تدریس می گردد. آموزش ها به شیوه اي کاملا متفاوت با استفاده از الگوهاي نوین تدریس و به کارگیري بازي هاي کارآفرینی ارائه می گردد. دوره با افتتاحیه کمپ دو روزه به منظور ایجاد همدلی و هم افزایی بین نوجوان آغاز می گردد که مراحل اجراي آن به صورت زیر می باشد:
- افتتاحیه کمپ به مدت دو روز کامل برگزار می گردد 
- نوجوانان در دو گروه سنی 12 الی 15 سال و 16 الی18 سال در این کمپ شرکت می کنند.
- اردوي آموزشی به صورت مجزا ویژه دانش آموزان دختر و پسر برگزار میشود و مربیان خانم ویژه اردوي دختران و مربیان آقا ویژه اردوي پسران در نظر گرفته شده است.
- برنامه ملاقات والدین براي آگاهی از استعدادها و عملکرد فرزندانشان در خلال اردو ساماندهی می گردد.
- این دوره فراگیر محور و بر پایه فعالیت هاي فردي و جمعی تدوین گردیده و توسط اساتید کارآفرینی مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور اجرا میگردد.
- آموزش بر پایه فعالیت هایی شامل ورزش هاي ذهنی، تمرین هاي انگیزشی و خلاق، حل معما، ارائه مباحث توسط فراگیران و یادگیري در خلال داستان هاي افراد موفق، بازدید از صنایع و کسب و کارهاي موفق صورت می گیرد.
- در خلال کمپ امکان تعامل رسمی و غیررسمی با کارآفرینان مشهور کشور و بازدید از کسب و کارهاي موفق برنامه ریزي می گردد.

تهرانباشگاه کارآفرینان نوجوان تهران


به طور کلی فعالیتهاي اجرایی کمپ به منظور پرورش موارد زیر میباشد:
- ایجاد انگیزش کارآفرینانه، بازي ها و فعالیت هاي توسعه دهنده در راستاي پرورش ویژگی هایی مانند: خلاقیت، تلاش براي برتري، رهبري، حل مساله، استقلال، هدفگذاري و غیره
- تعامل رسمی و غیررسمی با کارآفرینان و افراد موفق
- سنجش و توسعه ویژگیها و شایستگیهاي کارآفرینانه
- بازدید از بنگاه هاي کارآفرینان برتر به منظور تجزیه و تحلیل فرایند خلق و توسعه کسب و کار
- خودارزیابی در خلال ابزارها و آزمون هاي روانشناختی ویژه
- مشاوره روانشناختی و شغلی

پس از برگزاري کمپ، آموزش ها به صورت هر سه هفته یکبار توسط رهیارها ارائه می گردد. کلیه مطالب آموزشی، توسط اساتید محترم دانشگاه تهران و صنعتی شریف که در اجراي این طرح همراهی نمودند، تهیه و تدوین می شود و در اختیار رهیارها قرار می گیرد.
رهیارهاي باشگاه کارآفرینان نوجوان:
در الگوهاي نوین تدریس نقش معلم، مربی و مدرس از ارائه دهنده یا انتقال دهنده صرف اطلاعات به نقش یک تسهیلگر تحول یافته و رویکردها نسبت به آموزش و تدریس متحول شده است. آموزش با در نظر گرفتن اهداف یادگیري که در سه حوزه شناختی، مهارتی و عاطفی مطرح می شود، دیگر با ابزارهاي سنتی مثل ارائه و تکلم در کلاس امکان پذیرنیست. لذا با بکارگیري روش هاي نوین تدریس و استفاده از تجارب مربیان کارآفرینی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، نسبت به آموزش تعدادي رهیار براي هر دوره آموزشی اقدام می گردد. 

باشگاه کارآفرینان نوجوان مازندران

اهداف کلی باشگاه:
اهداف این طرح که بر اساس الگوي آموزشی موسسه توسعه کارآفرینی هند طراحی و بومی سازي شده و در دو بعد نگرش و مهارت کارآفرینی طی یک دوره دو ساله تنظیم شده است.
اهداف نگرشی:
ایجاد نگرش خلاق، نگرش دانستن، توانستن و انجام دادن، تقویت نگرش مثبت و انعطاف پذیر در برابر تغییرات و موقعیتهاي مبهم، تقویت حس کنجکاوي، پرسشگري، تقویت احساس خودکارآمدي و شایستگی اجتماعی در کودکان، تقویت حس استقلال و توفیق طلبی در کودکان با توجه به تفاوتهاي فردي آنان و ...
اهداف مهارتی :
برقراري ارتباط با همسالان و بزرگسالان، مهارت همکاري کردن در تیم و پذیرش مسئولیت،شبکه سازي ، مهارت حل مساله و مهارتهاي پژوهشی، استفاده از ابزارها، مواد و وسایل و رسانه هاي مختلف براي یادگیري، پرورش مهارت رویارویی شجاعانه با تغییرات و دنیاي جدید، مهارت درك افکار و احساسات خود و دیگران، کسب مهارت یادگیري، انتقال و تعمیم آموخته ها به شیوه هاي مختلف، تقویت مهارتهاي رهبري همسالان و گروه هاي کوچک و تقویت مهارتهاي فردي و ...

باشگاه کارآفرینان نوجوان خراسان رضوی


نهادهاي همکار:
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(دفتر توسعه کارآفرینی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان )
- سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
- مرکز تربیت مربی کرج
- وزارت آموزش و پرورش (اداره کل آموزش و پرورش استان همدان)
- موسسه کار و تأمین اجتماعی
- پژوهش سراهاي وابسته به آموزش و پرورش
- مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان همدان (زیر نظروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

باشگاه کارآفرینان نوجوان کرمان

 

برگزارکنندگان

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی دانش گستر
مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی دانش گستر
مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی مدیران بهبود دانش سینا
مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی مدیران بهبود دانش سینا

برگزار‌کننده

آواتار

باشگاه کارآفرینان نوجوان همدان

رویداد های برگزارشده۱
  • شروع: پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: همدان همدان- خیابان مهدیه- سازمان دانش آموزی همدان