رویداد به پایان رسیده است!
سلسه سمینارهای تجربه صنعتی در تاریخ دوشنبه ۱۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سلسه سمینارهای تجربه صنعتی

شروع:
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۱۲:۰۰
سلسه سمینارهای تجربه صنعتی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: کرمانشاه مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه