دوره كتاب‌نويسی پرنويسا

شروع:
دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره كتاب‌نويسی پرنويسا
برگزارکننده‌ی رویداد
این رویداد لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

پروين شيربيشه (پرنويسا)

پروين شيربيشه (پرنويسا)

نويسنده، ويراستار، مدرس و مربی نوشتن

پرنويسا: آموزش و كوچينگ نوشتن

پرنويسا: آموزش و كوچينگ نوشتن

نوشتن مهارتی آموختنی و تمرين كردنی است.

نوشتن مهارتی آموختنی و تمرين كردنی است.

آدرس:تهران تهران. خيابان فاطمی