کارگاه مایندفولنس(ارتباط بهوشیارانه)

شروع:
یک‌شنبه ۲ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۹ اسفند ۹۷ ۲۱:۰۰
کارگاه مایندفولنس(ارتباط بهوشیارانه)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آنچه باید بدانید...

چرا بيمار ميشويم؟ 

"چون از حقايق درون خود مي گريزيم."

ظرفيت ما در مواجهه با واقعيت هاي زندگي گاهي محدود است و مدام با حقايقي رو به رو ميشويم كه فكر ميكنيم فراتر از ظرفيت ماست و نياز به وسعتي در درونمان داريم كه بتوانيم احساسات ناشي از واقعيتهاي پيش رو را تاب بياوريم . گاهي نه تاب احساس ناشي از حقيقت پيش رو را داريم و نه طوري با آن ارتباط برقرار ميكنيم كه به نفع نيازها و احساسات ما باشد.

زماني كه تاب تلخي و فقدان را نداريم روش هاي گريز از واقعيت درونمان بيدار ميشوند و با تكرار تقويت ميشوند

ساختارهايي كه جزيي از ساختارهاي ذهن ما هستند.

به مدد اين روشهاي گريز دروني ما مدام از واقعيت ميگريزيم ." در واقع از خود مي گريزيم".

حتي جايي كه ظرفيت رويارويي وجود دارد "ما به حكم عادت مي گريزيم". 

چرا مي گريزيم؟

چون از كودكي آموخته ايم كه از هر واقعيت بيروني يا هر تجربه دروني كه موجب آزار والدين است اجتناب كنيم.

"هر بار كه احساساتم مادرم را آزار دهد بايد سركوب شود ،بايد فراموش شود، بايد از من بيرون رود" ، خصوصا احساساتي كه بروزشان با طرد و تنبيه همراه بوده اند. 

بنابراين به محض مواجهه با احساسي دروني (به ازاي يك تجربه بيروني) مضطرب مي شويم .

چرا مضطرب مي شويم؟ 

زيرا حافظه ي ما خبر از تنبيه شدن، طرد شدن يا سرزنش شدن ميدهد.

اين ميشود كه ما به اين روشهاي گريز از واقعيت پناه مي بريم كه خودمان را از احساستمان و اضطراب همراه با آن حفظ كنيم و درد نكشيم(درد مواجهه با واقعيت را).

اين اين روشهاي گريز وقتي به سبب تكرار تبديل به عادت ميشوند مثل هر كار عادت شده اي بطور اتوماتيك و خارج از توجه و اگاهي ما اتفاق مي افتند و تكرار ميشوند و نتيجه چنين تكراري غفلت ما از واقعيت و فاصله گيري ما با حقيقت زندگيست.

واقعيت زندگي همان احساسات دروني ما هستند 

چون دركِ ما از واقعيت و تجربه ما از واقعيت احساستمان هستند. 

هر احساسي تغييراتي هماهنگ و منسجم در سطح بدن و ذهن ايجاد ميكند براي انجام عملي يا رفتاري خاص

(بنابراين هر احساس از حس ديگر متمايز و متفاوت است چون عملي و جهت دهي خاصي را سبب ميشود جهت دهي خشم به رفتار من با جهت دهي غم متفاوت است همچنين متفاوت از شادي يا احساس گناه يا نفرت و بيزاري و يا عشق است. هر يك از اينها كاركرد خاص خود را دارند و كنار هم قرار گرفتن همه اينها باهم تجربه انسجام و يكپارچگي را در ما (انسان) ايجاد ميكند. 

اينها نشانه ي انسانيت ما هستند.

مانند رنگ سفيد كه محصل همه طيف هاي رنگي است و سفيد حاصل نميشود مگر همه طيف هاي رنگي كنار هم قرارگيرند . اينچنين است وجود ما و اينچنين است راز و رمز يكپارچگي و وحدت اش.

در وحدت است كه شناخت معني ميدهد در كثرت و چندپارگي خودشناسي حاصل نميشود . وحدتِ همه احساسات و افكار زشت و زيبا . با طرد برخي از احساساتي كه درون ما جريان دارد انسجام حاصل نميشود و خلوص حاصل درك و پذيرش همه ناخالصي هاست.

بنابراين يكي از بزرگترين چالش زندگي ما : پرورش ظرفيت مواجهه با تجارب احساسي و هيجاني است

(مواجهه به دور از تحريف هاي ذهني)

اين ظرفيت عميق براي درك تجارب هيجاني ما را به واقعيت "انسان بودن" نزديكتر ميكند . 

و اينچنين ما پخته تر و وسيع تر خواهيم شد . 

هر چقدر بيشتر بتوانيم احساساتمان را بشناسيم ، بازداري شان نكنيم و اجازه جريان يافتن در درونمان را بدهيم سالم تر خواهيم بود. 

خودشناسي واقعي چيست؟

در جريان خودشناسي هاي رايجي كه انجام ميدهيم گاهي مي گريزيم از آنچه هستيم و گاهي فرار ميكنيم به سمت چيزي يا كسي كه فكر ميكنيم بايد باشيم.

رشد،پخته تر شدن، گسترده تر شدن، وسيع شدن و بزرگ شدن خوب است به شرط آنكه قصدش فرار از چيزي كه اين لحظه هستم نباشد. فرار از انچه هستم و تحملش را ندارم خودشناسي نيست❌

اين خودشناسي نيست فرار است.

من با سرعت از خودي كه در اين لحظه وجود دارد به سمت خود ايده آلي كه در ذهنم ترسيم شده است فرار ميكنم .

خودشناسي يعني: بفهمم چگونه ياد گرفته ام از تجاربي كه در درونم تنش ايجاد ميكنند اجتناب كنم؟ و زمانيكه اين را فهميدم بازگردم به تجربه طبيعيِ تجارب درونيِ افكار و احساس و هرآنچه در درونم در اين لحظه جريان دارد بدون آنكه مبناي عمل ام قرار گيرد. 

پس خودشناسي توجه و آگاهي به تجارب جاري كه در اين لحظه در من است و توجه و نظارت به روشهايي كه در جهت انسداد اين تجارب به كار ميگيرم.

خودشناسي قاطعانه و با جسارت با خود روبه رو شدن است.

خودشناسي مشاهده خود است. يعني من چشمم را بر چيزي كه در درونم در حال جريان است باز نگه ميدارم 

اين يعني شفاف كردن خود . اين همان چيزي است كه در بهوشياري دنبال ميكنيم. 

بهوشياري در واقع يكي از ابزارهاي ماست براي خنثي كردن عادات مخرب گريز از واقعيت. 

بهرشياري يعني به جاي تحريف و سركوب آنچه هستم بياسايم در انچه هستم و انچه در من در حال تجربه شدن است.

اين قدم اول هر مسير شناخت خود  است .

به كجا

ميخواهم بروم وقتي نمي دانم كجا هستم؟

به چه چيزي ميخواهم تبديل شوم وقتي نمي دانم كيستم؟

بودن با بودني كه اين لحظه است در بهوشياري دنبال ميشود.

این کارگاه شامل ۲ دوره است:
۱.دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR) طی ۸ جلسه

بهوشیاری یعنی مداخله نکردن در فرایند تجربه و تجربه تمام و کمال واقعیت

۱-  آشنایی با مایندفولنس 

۲-  ارتباط با خود و محیط

۳-  ارتباط با بدن و هیجانات( احساسات)

۴-  ارتباط با ذهن( نفس و افکار)

۵-  یکپارچه سازی ذهن و بدن

۶-  ارتباط به طبیعت بیرونی( مواجهه)

🔔در قالب تمرین های مراقبه ای / یوگای هوشیارانه / گفت و گوهای گروهی / تمرینات خانگی با کمک سی دی های تمرینی بهوشیاری 

۲.دوره مقدماتی ارتباط بهوشیارانه(تمرینات ذهن آگاهی یا مایندفولنس و ارتباط) طی ۴جلسه

📚📚مطالب دوره:(تئوری و عملی-تجربی)

۱- ارتباط با خود و محیط(4 جلسه) 

❗️ریلکسیشن و رها سازی بدن(کاهش استرس و اضطراب بدنی)

❗️ارتباط با نفس و افکار

❗️ارتباط با بدن و احساسات(هیجانات)

❗️ارتباط با تجربه یکپارچه از سوژه های درونی

❗️ارتباط با طبیعت بیرونی (مواجهه)

❗️شناسایی رفتارهای اجتنابی در بیرون از خود با محیط\

۲- ارتباط با انسان(4 جلسه)

❗️بازشناسی در مفهوم ارتباط انسانی (کلامی و غیر کلامی)

❗️شناخت الگوهای ناکارآمد ارتباطی و تکراری در فرد

❗️بازیابی ارتباط موثر انسانی با ذهن آگاهی با شناسایی نقش های فردی و گروهی

❗️درک صمیمیت ارتباطی به تناسب مهارت های ذهن آگاهی در فرد

❗️درک تماس همدلانه و درک متقابل با استفاده از مهارت های ذهن آگاهی

⭐️این دوره برای چه کسانی مفید خواهد بود؟

-  افراد دارای آشفتگی های روانشناختی: شامل اضطراب ، خستگی ، عدم تمرکز، اختلالات خواب ، افسردگی و دیگر بهم ریختگی های ذهنی .

-  افراد علاقمند به مشاهده خود بر اساس شفقت و دلسوزی ، ارتقا سلامتی و پیشگیری از بیماری های روان تنی ، بهم ریختگی های ذهنی مثل خستگی . اختلال در خواب.  و تسلط بیشتر بر احساسات و محیط و افزایش ظرفیت برای تحمل اضطراب .   

سخنرانان

دکتر سمیرا ضرابی

دکتر سمیرا ضرابی

مربی رسمی مایندفولنس(MBSR)

دكتراي روانشناسي سلامت
روان درمانگر پويشي (كوتاه مدت)
مربي رسمي مايندفولنس(mbsr) در ايران
با تجربه برگزاري :
گروه درماني هاي ارتباطي-بين فردي
كاهش استرس بر اساس هوشياري
ارتباط بهوشيارانه(هوشياري در ارتباط)

امیر حکیم جوادی

امیر حکیم جوادی

مربی رسمی مایندفولنس(MBSR)

كارشناس ارشد روانشناسي باليني
روان درمانگر پويشي(كوتاه مدت و رابطه محور)
مربي رسمي مايندفولنس(mbsr) در ايران
با تجربه برگزاري:
گروه درماني هاي ارتباطي_بين فردي
كاهش استرس بر اساس هوشياري
ارتباط بهوشيارانه (هوشياري در ارتباط)

برگزارکنندگان

دکتر سمیرا ضرابی

دکتر سمیرا ضرابی

مربی رسمی مایندفولنس(MBSR)

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
هدف این دوره چیست ؟
آشنایی با مایندفولنس،ارتباط با خود و محیط،ارتباط با بدن و هیجانات( احساسات)،ارتباط با ذهن( نفس و افکار)،یکپارچه سازی ذهن و بدن،ارتباط به طبیعت بیرونی( مواجهه)

آدرس:تهران سعادت آباد-بلوار دریا-ابتدای بلوار دریا-روبروی مسجد قدس-پلاک ۴۹-طبقه۴