چهارمین دوره جشنواره ملی آب و زندگی

شروع:
دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۱۶ اسفند ۹۸ ۲۳:۰۰
مکان: مشهد
موضوع: غیره / غیره
چهارمین دوره جشنواره ملی آب و زندگی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر احمد آفتابی ثانی
دکتر احمد آفتابی ثانی
استادیار گروه اموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
دکتر علی شهبازی
دکتر علی شهبازی
دکتری منابع آب مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب،سازمان آب و برق خوزستان
دکتر علی یوسفی
دکتر علی یوسفی
دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر مجید لباف خانیکی
دکتر مجید لباف خانیکی
پژوهشگر اجتماعی حوزه آب
دکتر مرتضی افتخاری
دکتر مرتضی افتخاری
رئیس موسسه تحقیقات آب
دکتر ناصر پریز
دکتر ناصر پریز
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات


چهارمین دوره جشنواره ملی علمی فرهنگی آب و زندگی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس: مشهد دانشگاه فردوسی مشهد