رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آشنایی با طراحی تجربه کاربری (UX) در تاریخ سه‌شنبه ۵ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
سه‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰

کارگاه آشنایی با طراحی تجربه کاربری (UX)

  • رایگان
  • تهران
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


کارگاه طراحی تجربه کاربری

User Experience

 

 

  • درباره ورکشاپ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﺷــــﺘﻪ ﺑﺎﺷــــﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸــــﮑﻼت و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن اﺳــﺖ. از اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی ﺷــﺮوع ﯾﮏ اﺳــﺘﺎرت آپ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ورﮐﺸﺎپ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻌﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮﭘﮋوﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـــﯽ روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺸـــﻪ راه ﭘﺮسونـا را ﺗﺮﺳـــﯿﻢ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﻘﺎط درد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

  • سرفصل هــا

- ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ 

- ROI of UX؟

- ﭘﺮﺳﻮﻧﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ 

- ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻮﻧﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟ 

- ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ 

- ﻧﯿﺎزﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات، ﻣﻮاﻧﻊ و ﻧﻘﺎط درد و ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﯿﭽﺮ 

- اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻓﯿﭽﺮﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ورک داﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺴﮏ ﻫﺎ 

- ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ دارﻧﺪ؟ 

- ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

- UX Writing 

- Wire framing

- Usability and Usability Testing

- Design Sprint

- Data Driven Design Tools

 

  • ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ورﮐﺸـــﺎپ ﺷـــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﺎ ﺳـــﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﺰاﯾﻦ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺳــﻪ دﯾﺰاﯾﻦ، ﮐﺎرﺑﺮﭘﮋوﻫﯽ و ﺳــﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳــﻮﻧﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸــﻪ ﺳــﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـــــــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ورﮐﺸـﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴـﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

 

مدرس کارگاه

مصطفی شهرمیانی
مصطفی شهرمیانی
مدیرعامل و طراح محصول در 3DFAST

برگزارکننده

تریگ آپ
تریگ آپ
شتابدهنده شرکت شناسا

شتابدهنده تریگ‌آپ در سال 1394 با هدف حمایت از استارتاپ‌ها و جوانان با انگیزه اکوسیستم کارآفرینی شروع به کار کرد. این مجموعه با در اختیار قرار دادن شبکه‌ای از متخصصان، سرمایه‌گذاران و افراد موفق داخلی و بین المللی و ارتباط با نهادهای تاثیرگذار این حوزه، کارآفرینان جوان و پویا را در مسیر پر پیچ و خم راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق همراهی می‌کند.

برگزار‌کننده

آواتار

شتابدهنده تریگ‌آپ (TrigUp Accelerator)

شتابدهنده تریگ‌آپ در سال 1394 با هدف حمایت از استارتاپ‌ها و جوانان با انگیزه اکوسیستم کارآفرینی شروع به کار کرد. این مجموعه با در اختیار قرار دادن شبکه‌ای از متخصصان، سرمایه‌گذاران و افراد موفق داخلی و بین المللی و ارتباط با نهادهای تاثیرگذار این حوز

رویداد های برگزارشده۲۵
  • شروع: سه‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: تهران تقاطع خیابان مطهری و سهروردی، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 94، ساختمان شناسا، شتابدهنده تریگ آپ