رویداد به پایان رسیده است!
MSP در تاریخپنج‌شنبه ۱۵ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

MSP

شروع:
پنج‌شنبه ۱ شهریور ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۹۷ ۱۲:۰۰
MSP
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


معرفي دوره
نرمافزار Microsoft Projectکه یکی از محصولات شرکت مایکروسافت میباشد، مجموعهای غنی از ویژگیها و ابزارهایی است که
جهت افزایش توانایی کاربران در امور زمانبندی، مدیریت تیمی، برنامهریزی منابع، پیگیری پیشرفت و گزارش وضعیت پروژهها فراهم
آمده است.برنامه ریزی و کنترل پروژه برای بسیاری از مدیران بیانگر فرایندی است که طی آن اطلاعات وابزارهای تولید می شوندکه
با اتکا به انها قادرخواهند بود پروژه را در یک مسیر صحیح و درچهارچوبی(زمان و هزینه)ازپیش تعیین شده هدایت کنند

سرفصلهای دوره
شماره فصل سرفصل اصلي مدت(ساعت)
.1مقدمه
.1.1فرآیندهای مدیریت پروژه
.2.1ابزارهای مدیریت پروژه
.3.1فرآیندهای قبل و بعدازآغازپروژه
.4.1مفهوم مدیریت پروژه
30دقیقه
.2آشنایی با نرم
افزار
.1.2نصب نرم افزار
.2.2آشنایی با محیط نرم افزار
.3.2آشنایی با محیط های کاری
Help .4.2
30دقیقه
.3ایجادپروژه
.1.3تعریف پروژه
.2.3ایجاد پروژه
.3.3فرمت های MSP
1
.4تقویم
.1.4تعریف تقویم
.2.4ویرایش تقویم
.3.4اعمال تقویم به نمودار گانت
1
.5تعریف فعالیت ها
.1.5ساختار شکست پروژه )(WBS
.2.5فعالیت)(Task
.3.5تعریف کدهای WBS
.4.5وارد کردن زمان فعالیت ها
1
.6برقراری ارتباط
بین فعالیت ها
.1.6انواع روابط
.2.6تاخیر و تعجیل
.3.6پیش نیازی و پس نیازی
. 4.6قیدها
1
.7نماها .1.7تغییر و حذف ودسترسی به نماها 1.2.7ایجاد نماها
.3.7ذخیره نماها
.8شناخت منابع
.1.8انواع منابع در MSP
.2.8روش های برنامه ریزی منابع
.3.8تعریف منابع در MSP
1
.9تخصیص منابع
.2.9روش های تخصیص منابع به فعالیت ها
.2.9پنجره
Assign Resources
.3.9پنجره
Task Information
.4.9مشخص کردن نوع فعالیت ها
1
.10تراز کردن
منابع
.1.10روش های تراز کردن منابع
.2.10اضافه کاری منابع
.2.10روش های رفع اضافه تخصیص
.4.10ترازخودکار منابع توسط MSP
1
.11پیگیری
پیشرفت پروژه
(Baseline). طرح مبنا1.11
.2.11پیگیری پیشرفت فعایت ها
.3.11محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی و
زمانی پروژه
S-Curve . نمودار4.11
2
.12محاسبه هزینه
های پروژه
.1.12وارد کردن هزینه های واقعی
.2.12ارزش حاصله
.3.12شاخص های
Earned Value
.4.12انتخاب روش محاسبه پیشرفت پروژه
1
مجموع: 12ساعت
-4مثالهاي کاربردي، مطالعه موردي، نمونه پروژههاي واقعي و به طور کلي هر موردي که باعث کاربردي بودن و تمايز دوره نسبت به دورههاي
مشابه ميگردد را قيد نماييد.
.1زمانبندی و کنترل پروژه های عمرانی
.2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه شرکت ها و موسسات
.3مثال های حل شده کاربردی از کارهای انجام شده
-5مخاطبين دوره
.1مدیران پروژه
.2مهندس عمران
.3مهندس صنایع

آدرس:تهران خیابان کارگرشمالی،بعداز بزرگراه جلال آل احمد،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،ساختمان مرکزی،دانشکده مهندسی صنایع کلاس 101و102