آکادمی مجازی ایرانیان

آکادمی مجازی ایرانیان

شماره دبیرخانه
۰۳۱۳۶۲۴۴۰۵۳
تعداد کل رویدادها
۶
دنبال کنندگان
۷

درباره آکادمی مجازی ایرانیان

مرکز آموزش مجازی ایرانیان، تنها برند بین المللی آموزش مجازی ایران و بخشی از برنامه جهانی گسترش دانش در کشورهای در حال توسعه است. آکادمی با همیشگی نمودن آموزش از طریق انواع ابزارهای الکترونیکی، بهبود شرایط کار و زندگی مردم را هدف قرار داده است. آموزش الکترونیکی محدود به اینترنت نمی شود و گستره وسیعی از ابزارها را در بر می گیرد. همیشگی نمودن آموزش به مفهوم حذف بسیاری از محدودیتهای زمانی و مکانی است. این مدل کسب و کار، آکادمی ایرانیان را از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنده عنوان “کار آفرین برگزیده ملی” نمود. همچنین در سال ۱۳۹۵ عنوان “مدیر موفق ملی در عرصه جهان اسلام” به آکادمی مجازی ایرانیان تعلق گرفت.