ادوین بابومیان

ارتباط با ادوین بابومیان
درباره ادوین بابومیان

شرکت اکسیس از سال 1384 به صورت تحصصی بر روی خانه های هوشمند تمرکز کرده.از آن زمان تا اکنون تجربه های بسیاری را کسب کرده ایم و مایل این این دانش را با سایر افراد علاقه مند به اشتراک بگزاریم.