اردوی استارتاپ رازی کرمانشاه مدیر رویداد : مهدی طلایی 09374414977

رویداد‌های اردوی استارتاپ رازی کرمانشاه مدیر رویداد : مهدی طلایی 09374414977
ارتباط با اردوی استارتاپ رازی کرمانشاه مدیر رویداد : مهدی طلایی 09374414977