استارتاپ ویکند همدان

ارتباط با استارتاپ ویکند همدان
درباره استارتاپ ویکند همدان

تیم برگزاری :?مهدی ظهیری دبیرومدیر پروژه استارتاپ ویکند همدان/// مهدی هوشیار بخش : مسئول بخش فنی ///عادل ایمانی : مسئول اجرایی/// مهدی رحیمیان : مسئول پروژه