انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

ارتباط با انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران
درباره انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی همراه با اعطایی گواهینامه انجمن دانشجویان غیر ایرانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با همکاری مجمع فدا و اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهرانکارگاه کاربردی نگارش پروپوزال، سمینار و پایان‌نامه نویسی را به همراه نکات برگزاری جلسه دفاع را اجرا می‌کند.