انجمن دانش آموختگان ارسنجان

رویداد‌های انجمن دانش آموختگان ارسنجان
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن دانش آموختگان ارسنجان
درباره انجمن دانش آموختگان ارسنجان

انجمن مذکور به همت تعدادی از فرهیختگان ارسنجانی ، در راستای بررسی راهکارها و ارائه طریق توسعه و پیشرفت و کمک به حل مسائل مبتلا و مرتبط با آن، شکل گرفته است.