انجمن دانش آموختگان ارسنجان

ارتباط با انجمن دانش آموختگان ارسنجان
درباره انجمن دانش آموختگان ارسنجان

انجمن مذکور به همت تعدادی از فرهیختگان ارسنجانی ، در راستای بررسی راهکارها و ارائه طریق توسعه و پیشرفت و کمک به حل مسائل مبتلا و مرتبط با آن، شکل گرفته است.