انجمن ریخته گری تحت فشار ایران

انجمن ریخته گری تحت فشار ایران

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با انجمن ریخته گری تحت فشار ایران
شماره برگزارکننده
۷۷۰۴۷۰۸۴-۷۷۰۴۶۰۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام